นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนปกติทั้งหมดที่พิมพ์ใบสมัคร

วันที่มาสมัคร

แหล่งที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

รวม
(คน)

ในเขต
(อำเภอเมือง)

นอกเขต
(ต่างอำเภอ)

ต่างจังหวัด

3 พฤษภาคม 2563 104 143 16 263
4 พฤษภาคม 2563 42 64 4 110
5 พฤษภาคม 2563 32 29 4 65
6 พฤษภาคม 2563 12 12 2 26
7 พฤษภาคม 2563 10 9 3 22
8 พฤษภาคม 2563 3 6 2 11
9 พฤษภาคม 2563 10 2 1 13
10 พฤษภาคม 2563 2 1 1 4
11 พฤษภาคม 2563 4 6 0 10
12 พฤษภาคม 2563 4 4 2 10

ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เลขที่ใบสมัครชื่อ - สกุลนักเรียนวันที่มาสมัครสถานะการตรวจหลักฐาน
240120020602เด็กหญิงมณฑกาญจน์ คุณวุฒิวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020603เด็กหญิงธิตาพร ไทยพริ้งวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020604เด็กหญิงณิชาณี สรวมศิริวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020605เด็กหญิงพรนัชชา กาบตุ้มวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020608เด็กหญิงรวิวรรณ คุ้มจันอัดวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020610เด็กหญิงวรรณิดา เกตุมาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020611เด็กหญิงศศิภา เนียนทะสาตร์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020612เด็กหญิงชนกานต์ สว่างอารมณ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020613เด็กหญิงกิตติยา ภาคบูรณ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020615เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จันทร์ศรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020616เด็กหญิงณปภา พิมพ์ทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020618เด็กหญิงภัทรมล ลายประดิษฐ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020619เด็กหญิงกรวรรณ กองตุ้ยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020620เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมี้ยนศิริวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020621เด็กหญิงธัญญ์สินี ไพรเลิศวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020623เด็กหญิงชลิตา ชำนาญกิจวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020624เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ชัยผ่องศรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020627เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปกครองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020629เด็กหญิงชนนิกานต์ บุญล้อมวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020630เด็กหญิงศุภิสรา ราชวงษาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020631เด็กหญิงกัณยาวีร์ โรจนนุกูลพงศ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020632เด็กหญิงนิจรินทร์ วรรณโพธิ์กลางวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020633เด็กหญิงดารา เอี่ยมเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020634เด็กหญิงรัชณภัค ถีระทันวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020635เด็กหญิงพลอยรัตน์ ฤทธิเรืองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020636เด็กหญิงอรรถยา อินอ่อนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020638เด็กหญิงสุภาภรณ์ อุดรพันธุ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020639เด็กหญิงพิมพ์กานต์ ทับมีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020641เด็กหญิงปริญญาฉัตร วงษ์สุวรรณวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020642เด็กหญิงกัณฑิตา พึ่งอู่วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020644เด็กหญิงพิชญา อัยราวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020645เด็กหญิงรุจีรา บาริศรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020646เด็กหญิงกชวรรณ วิเชียรรัตน์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020647เด็กหญิงปิยธิดา ฉิมกูลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020648เด็กหญิงพรพรรณ จั่นเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020649เด็กหญิงศลิษา สีมามาตรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020650เด็กหญิงสุธีธิดา บรรเทาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020651เด็กหญิงปรวรรณ ยืนยาววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020653เด็กหญิงกนกพิชญ์ ยาแก้ววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020655เด็กหญิงนฤมล โพธิจิตรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020657เด็กหญิงพิชญาภา ภูมิสวัสดิ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020660เด็กหญิงธัญวรัตม์ โล่ห์รักษาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020664เด็กหญิงกวินธิดา บำรุงเขตวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020666เด็กหญิงเดือนนภา คำดวงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020667เด็กหญิงภัทราพร สอนศรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020668เด็กหญิงปิยะศิริ นิลวงศ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020670เด็กหญิงณธิดา ถาวรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020671เด็กหญิงกีรติกาญจน์ ดวงฉ่ำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020672เด็กหญิงธนวรรณ คงธนตระกูลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020675เด็กหญิงศศิกานต์ จันทะคัดวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020676เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเปียวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020677เด็กหญิงกฤติยา วนาภรณ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020679เด็กหญิงศุภกาญจน์ เเสงโชติวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020681เด็กหญิงนลพรรณ เก่งการพานิชวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020682เด็กหญิงศิรภัสสร แป้นไพศาลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020683เด็กหญิงภูริรัตน์ ปาระบับวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020684เด็กหญิงจุฑารัตน์ เตียวเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020686เด็กหญิงตรีเนตร แก้วผลึกวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020689เด็กหญิงณัฐณิชาภ์ จันทกาศวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020690เด็กหญิงดวงกมล ขำละมัยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020691เด็กหญิงศิรภัสสร ธิวรรณลักษณ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020692เด็กหญิงณิศวรา บุญเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020693เด็กหญิงกนกวรรณ พัฒนะมงคลเงินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020694เด็กหญิงพรไพริณ เสนีย์ศรีสกุลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020695เด็กหญิงศิรดา เพ็ญโฉมวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020696เด็กหญิงวรรณรัตน์ ถาวรเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020697เด็กหญิงฉันท์สินี เชื้อภักดีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020699เด็กหญิงนพรัตน์ เปรพิพัฒวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020700เด็กหญิงลลิตวดี เรืองพิมายวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020701เด็กหญิงณิชชา นิธินวกุลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020702เด็กหญิงณัฐกฤตา นพฤทธิ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020703เด็กหญิงชิษณุชา เกษมสวัสดิ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020704เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์ทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020705เด็กหญิงสุภนิดา เอี่ยมสอาดวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020706เด็กหญิงกานดา กรเกษมวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020707เด็กหญิงเนตรดาว ราชสิงโหวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020708เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มาลีบำรุงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020709เด็กหญิงลูกน้ำ วงษ์จินดาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020710เด็กหญิงณัฐนรี งามศิริวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020712เด็กหญิงชนิสรา ทองเพ็ชรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020713เด็กหญิงนันท์นภัส ตันเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020714เด็กหญิงจิราพร คุ้มเพ็งวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020715เด็กหญิงภัทรพี ทรงเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020717เด็กหญิงสุวนันท์ พลมั่นวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020718เด็กหญิงภีฎาลิน เสงี่ยมวงษ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020720เด็กหญิงศิษญกร ธรรมารักษ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020722เด็กหญิงกาญจนรัตน์ อยู่ดีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020723เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีประไพวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020725เด็กหญิงพลอยไพลิน เชื่อมสัมพันธ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020726เด็กหญิงจารุกัญญ์ เมธีเกรียงไกรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020727เด็กหญิงข้าวหอม กุศลนำพาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020728เด็กหญิงพรพิมล อารัมภ์วณิชวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020729เด็กหญิงสาธิดา ถาวรบูรณทรัพย์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020730เด็กหญิงปภาวี สุนทรโชติวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020732เด็กหญิงวรรณษา นวนแก้ววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020734เด็กหญิงศุภวรรณ หล่อทรงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020735เด็กหญิงนนท์ธิดา โพธิวรรณวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020738เด็กหญิงอริสา เลือดทหารวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020739เด็กหญิงณัฐพร ศรีทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020740เด็กหญิงปุณณมา เกษรบัววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020742เด็กหญิงจุฑามาศ พรมมิวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020743เด็กหญิงพิมพ์พิศา สันทาลุนัยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020745เด็กหญิงอริสรา มนอ่อนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020747เด็กหญิงณภัทร ใหม่มาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020748เด็กหญิงณิชกานต์ ยอดประเสริฐวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020749เด็กหญิงวรรณวิภา สุขศิลาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020750เด็กหญิงพัชรพร พิมชื้นวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020752เด็กหญิงอนัญญา จินดารักษ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020754เด็กหญิงประกายดาว เพ็งพานิชวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020755เด็กหญิงสุพิชญา โพธิ์อ่อนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020756เด็กหญิงสกาวรัตน์ รักพนารามวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020757เด็กหญิงขวัญมนัส บังเกิดสุขวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020758เด็กหญิงชนิภา โพธิศิริวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020759เด็กหญิงธมลวรรณ อวยพรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020761เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำมากวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020764เด็กหญิงฑิฆัมพร เข็มเฉลิมวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020766เด็กหญิงกมลพรรณ ผลครบุรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020767เด็กหญิงสุนิชา สุกใสวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020769เด็กหญิงณัฐกานต์ เปรมเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020770เด็กหญิงณัฐริกา อินทรสงเคราะห์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020771เด็กหญิงปนัดดา สุระถาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020772เด็กหญิงสุพัตรา ฉุยฉายวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020773เด็กหญิงอารยา จ้อยเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020774เด็กหญิงนันทิดา ลิ้มวัฒนกุลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020775เด็กหญิงพรรษา ทองอำไพวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020777เด็กหญิงอินทราณี คำบุดดาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020778เด็กหญิงณภัทร ติ๊ดง้วนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020779เด็กหญิงเพ็ญนภา นิติการวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020780เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เเสงศรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020782เด็กหญิงสิริวรรณ เกษีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020783เด็กหญิงอภิญญา แก้วนุชวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020785เด็กหญิงณัฐณิชา ทรงกลิ่นวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020786เด็กหญิงจิตรกัญญา อยู่มาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020787เด็กหญิงศิริมา เทศเททองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020788เด็กหญิงนันท์นภัส มั่งมีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020789เด็กหญิงวรากร ใสหยาดวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020790เด็กหญิงอรดี มะโนธรรมวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020791เด็กหญิงณัฐนันทน์ อรุณอโณทัยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020792เด็กหญิงปาณิสรา ปฏิบูรพะวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020793เด็กหญิงภาวิณี อุ่นศรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020795เด็กหญิงธัญรดา สุวรรณเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020798เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020800เด็กหญิงรัติชาติ วงษ์เมธาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020801เด็กหญิงปภาวรินท์ วีระศิลป์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020802เด็กหญิงสาธิกา เบ้าน้อยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020804เด็กหญิงณัฐชยา ยศโชติวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020805เด็กหญิงรวิษฎา คุณธิวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020807เด็กหญิงขวัญจิรา กลิ่นพวงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020808เด็กหญิงสายสุนันท์ แสงจันทร์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020810เด็กหญิงพรนัชชา พิสุทธิ์ทรัพย์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020812เด็กหญิงนงนาฎ ชนูนันท์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020815เด็กหญิงจิรัติยา บุญกล่ำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020816เด็กหญิงกนกพร โพธิ์อ่อนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020817เด็กหญิงพิชญาภรณ์ กุลหงษ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020818เด็กหญิงวรนุช มีอนันต์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020819เด็กหญิงสวรรยา ศรีทองเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020820เด็กหญิงธนัชชา เยือกเย็นวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020821เด็กหญิงบุญฑริกา บุญมาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020823เด็กหญิงฐิตารีย์ แสงทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020825เด็กหญิงภาจิกา รัตนศิริดำริวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020826เด็กหญิงวารินทร์ เปลี่ยนประเสริฐวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020828เด็กหญิงพิชชานันท์ ธัญญะประดิษฐ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020830เด็กหญิงพลอยปภัสร์ สรวมประคำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020838เด็กหญิงกวินธิดา อุ่นเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020839เด็กหญิงตันโจ -วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020840เด็กหญิงกวิสลา สกิจรัมย์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020842เด็กหญิงการต์พิชชา ทองดีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020843เด็กหญิงณัชชา ไพบูลย์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020844เด็กหญิงธนัทธิดา ทองนุชวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020846เด็กหญิงฐิติพร แช่มช้อยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020847เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงเทียนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020848เด็กหญิงกุลณัฐ วันทะนาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020849เด็กหญิงศิริกมล ธิกุลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020850เด็กหญิงปวริศา ไพศาลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020852เด็กหญิงจันทิมา รามอ้นวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020854เด็กหญิงเอ่ยเชิญขวัญ การะเกตุวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020855เด็กหญิงนภัสวรรณ สุขเกษมวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020856เด็กหญิงธนภรณ์ แสนสุขวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020858เด็กหญิงพรนภา นวลรุ่งวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020859เด็กหญิงพิมพ์ชนก นนธิสอนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020860เด็กหญิงดารารัตน์ สุขรัตน์อมรกุลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020862เด็กหญิงวรัชญา เทียมเพ็งวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020863เด็กหญิงอาทิตยา หินซุยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020864เด็กหญิงณัทธมน ชมภูนุชวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020865เด็กหญิงชลดา เป็นผลดีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020867เด็กหญิงชนิษฐา สาลีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020868เด็กหญิงเขมรัตน์ เกิดปรางค์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020869เด็กหญิงสุรางค์พิมล ขวัญเนตร์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020870เด็กหญิงอรชพร แย้มพุทชงค์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020871เด็กหญิงอรปรียา กาบตุ้มวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020872เด็กหญิงศุภัชญา มโนวงค์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020873เด็กหญิงอรอุษา ฤทธิเดชวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020874เด็กหญิงปอแก้ว คงวันวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020876เด็กหญิงกรรณธิมา เหล็กเพชรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020879เด็กหญิงศรัณยภัทร แก้วตาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020880เด็กหญิงสิรินันท์ คงเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020881เด็กหญิงณัฐชา พรมวงค์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020882เด็กหญิงอธิชา พรมมาวันวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020883เด็กหญิงมนรดา หอมพามาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020884เด็กหญิงอัจฉรา บำเพ็ญพินิจวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020885เด็กหญิงจารุวรรณ ชูนวลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020886เด็กหญิงธนพร วงศ์รัตนกวีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020887เด็กหญิงปิยธิดา ยิ้มเนียมวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020888เด็กหญิงปุณยาภา โสรินทร์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020890เด็กหญิงบงกช ป้อมมากวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020892เด็กหญิงพิชามญธุ์ ลมวิชัยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020893เด็กหญิงวราภรณ์ โตเจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020894เด็กหญิงอาทิตยา สาช่อฟ้าวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020896เด็กหญิงกัญญาณัฐ รุ่งเรืองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020897เด็กหญิงวรรณรดา ชำนาญศิลป์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020898เด็กหญิงเสาวคนธ์ น้อยจินดาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020899เด็กหญิงนภสร พ่วงสวัสดิ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020902เด็กหญิงพิชชาภา จันทรัพย์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020903เด็กหญิงนวพรรษ สุขโขใจวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020904เด็กหญิงจิดาภา เหลืองอ่อนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020905เด็กหญิงวิลาสินี แจ้งใจวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020906เด็กหญิงวรพรรณ คงสาครวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020907เด็กหญิงธมกร ผลช่วยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020908เด็กหญิงปภาวรินทร์ โอ่งตั๋ววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020909เด็กหญิงวรรณพร คงสาครวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020910เด็กหญิงญาณิศา คงภักดีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020912เด็กหญิงอารยา มะลึคะวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020913เด็กหญิงณิชาภา สุขประเสริฐวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020914เด็กหญิงวีระจรรยา มงคลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020916เด็กหญิงมณิสรา หงษ์วะชินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020917เด็กหญิงธณิชา ก๊กเฮงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020919เด็กหญิงอรณิชา พลอยวิเศษวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020920เด็กหญิงพรกมล สุดตาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020921เด็กหญิงอติรนุช เผือกประดิษฐ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020923เด็กหญิงวริศรา ขวัญยังวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020925เด็กหญิงธิดารัตน์ มาลัยรักษ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020926เด็กหญิงพีรดา มาลัยลอยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020928เด็กหญิงวรภา สง่าเอี่ยมวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020929เด็กหญิงกุลธิดา พิมคำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020930เด็กหญิงนันทิชา โตศิริวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020931เด็กหญิงดวงหทัยรัตน์ สูณคูณวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020932เด็กหญิงจิราภัทร์ ชัยชุมพรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020934เด็กหญิงพจณิชา แซ่โค้ววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020935เด็กหญิงนันทกานต์ มากทรัพย์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020937เด็กหญิงสุวิตรา ชาภู่พวงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020938เด็กหญิงปาณิศา รุ่งศิริวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020940เด็กหญิงธนพร จินตนาพันธ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020942เด็กหญิงพิมพ์มาดา เจริญรสวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020943เด็กหญิงจรรยพร โพธิ์ทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020944เด็กหญิงกุลยา ขวัญยังวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020946เด็กหญิงทัศนีวรรณ ใสแก้ววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020947เด็กหญิงณัฐณิชา นรสิงห์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020948เด็กหญิงอารยา แจ้งอรุณวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020949เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตั้งสกุลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020950เด็กหญิงสุชานันท์ สว่างพลกรังวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020952เด็กหญิงปภาวีร์ รุ่งเรืองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020954เด็กหญิงสุภาวดี อาจต่วนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020955เด็กหญิงสุพัตรา สุขพันธุ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020956เด็กหญิงจรัสวลัญช์ คำเกิดวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020957เด็กหญิงพรวรินทร์ ฉุงน้อยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020958เด็กหญิงแพรวา ณ รังษีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020960เด็กหญิงวรณัน เข็มทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020961เด็กหญิงลักษิกา โสมเมาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020963เด็กหญิงปริชญา พันธ์ศรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020964เด็กหญิงธัญวรรณ โพล์สมารค์ สุขบูรณ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020965เด็กหญิงอาริษา ดื่มอาจวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020966เด็กหญิงเพชรรัตน์ แดงศรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020967เด็กหญิงอริสา โห้สุวรรณวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020970เด็กหญิงธารารัตน์ ชัยวงศ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020971เด็กหญิงกฤติยา เกตุแก้ววันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020973เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชื้อสุวรรณวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020975เด็กหญิงพรพัสนันท์ รุ่งเรืองนามวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020976เด็กหญิงณัฐธิดา ท้วมละมูลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020977เด็กหญิงวริศรา ศิริวรรณวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020978เด็กหญิงวรรณกร ลับโคกสูงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020979เด็กหญิงกวิสรา สุดเฉลียววันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020980เด็กหญิงกัญญาพัชร โรจินเวชวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020981เด็กหญิงกชกร ปั้นมาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020982เด็กหญิงกรทิพย์ โชคชัยมงคลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020983เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองเกตุแก้ววันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020984เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีประสิทธิ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020985เด็กหญิงกนกวรรณ เภสัชชาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020986เด็กหญิงธวัลรัตน์ เพิ่มพูลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020987เด็กหญิงฐิติพร หมุดธรรมวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020988เด็กหญิงเมธปรียา ผมไผวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020990เด็กหญิงกิตติยา ช้างแดงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020992เด็กหญิงธนพร คำเงินวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020993เด็กหญิงณิชาภัทร แสงวงค์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020994เด็กหญิงศิริวิภา มีสมบัติวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020995เด็กหญิงอาทิตยา โฉมศรีวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020996เด็กหญิงกรณ์ระพีภัทร ทองสุ่นวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020997เด็กหญิงอธิชา เที่ยงธรรมวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020998เด็กหญิงกนกวรรณ เบ้าทีวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020999เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีสุวรรณ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021000เด็กหญิงมนสิชา คชวงษ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021001เด็กหญิงอรัชพร สุขชวดมีวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021002เด็กหญิงอารยา หุ้นเจริญวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021003เด็กหญิงชรัญดา เกตุเอี่ยมวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021004เด็กหญิงอสมาภรณ์ พลาชีวะวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021006เด็กหญิงธัญธิชา ยะโกบินวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021008เด็กหญิงเพชรนารี เท้งพิพัฒน์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021010เด็กหญิงเบญญาภา ลิ้มเหงาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021011เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ชุณหพันธ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021012เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองศิริวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021013เด็กหญิงณัฐกฤตา เทียนดำวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021016เด็กหญิงพิรัลพัชร สมรู้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021017เด็กหญิงกัลยาณี สร้อยสีดาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021019เด็กหญิงวรินรำไพ ศักดิ์ศรีวัฒนาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021021เด็กหญิงชลธิชา โพธิ์ทองวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021022เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ซิวฮะหลีวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021023เด็กหญิงศศิวรรณ ใจสว่างวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021024เด็กหญิงภรภัทร สมประสงค์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021025เด็กหญิงสุธินี มิตสาจันทร์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021026เด็กหญิงจิณณรัตน์ เเอกสวัสดิ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021028เด็กหญิงณัฐธยาน์ นิลรัตนโอภาสวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021029เด็กหญิงวิภาวี หาสุขวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021030เด็กหญิงกัณฐิกา ไกรเชยวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021031เด็กหญิงวีรยา ภูเกตุวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021033เด็กหญิงณัฐณิชา นิจสินธุ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021035เด็กหญิงเขมิกา พรหมแสงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021037เด็กหญิงแก้วกฤตินา เกี๊ยเจริญวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021038เด็กหญิงธนัชชา ไม้สวัสดิ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021039เด็กหญิงวิธวินท์ โพธิ์ทองวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021040เด็กหญิงภรภัทร สายทองวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021041เด็กหญิงณพอาภา แก้วดวงตาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021043เด็กหญิงธนภรณ์ ธนาไชยสินวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021044เด็กหญิงนิชานันท์ รุ่งเรืองวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021045เด็กหญิงกมลวรรณ กิจสิพงษ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021047เด็กหญิงปีใหม่ ผลเจริญวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021048เด็กหญิงพรสินี เนตรสอาดวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021050เด็กหญิงสุจิรา พูลสวัสดิ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021051เด็กหญิงณัฐวดี สร้อยสุวรรณวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021052เด็กหญิงนวิยา พงษ์สุวรรณ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021054เด็กหญิงรัชนีกร วิลัยพัฒน์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021055เด็กหญิงอรณิชา ตันเฮงฮวดวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021057เด็กหญิงพลอยชมพู ไพเราะวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021058เด็กหญิงอรพรรณ วิสาขะวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021059เด็กหญิงศศิธร คุ่ยพินิกรวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021060เด็กหญิงณิชมน แสงทองวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021062เด็กหญิงอรจิรา ขึงขายวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021063เด็กหญิงวรีรัตน์ สงวนทรัพย์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021064เด็กหญิงฐิตาภา อังคะนาวินวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021065เด็กหญิงพิมพ์อร บุญศรีพิทักษ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021066เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ ชานนท์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021068เด็กหญิงกุลธิดา นวนแก้ววันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021069เด็กหญิงพัทธนันท์ ตาดทรัพย์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021070เด็กหญิงลภัสรดา บุญจันทร์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021071เด็กหญิงวิภาวรรณ สันทาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021072เด็กหญิงมนีดา ชราพกวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021073เด็กหญิงสุชานันท์ สุวินัยวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021074เด็กหญิงณัฎฐธิดา สุวรรณเกิดผลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021075เด็กหญิงนุชชนก ลิ้มเพี้ยวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021076เด็กหญิงมุกธิตา อ่อนสกุลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021077เด็กหญิงการะเกด จูศิริวรรณวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021079เด็กหญิงพิชญธิดา เทศกุลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021081เด็กหญิงกมลชนก บุญยเรศวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021082เด็กหญิงตันหยง นามวงษ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021083เด็กหญิงอัจฉริยา ชำนาญวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021084เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ฤทธิ์บำรุงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021085เด็กหญิงเกตุมณี หาสุขวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021087เด็กหญิงกุลฑีรา โกยรัมย์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021088เด็กหญิงสุพัตรา เทศกุลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021089เด็กหญิงวรัญญา วิจิตรจินดาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021247เด็กหญิงภัทธิดา สุศิละวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021092เด็กหญิงนารีรัตน์ รุ่งสอาดวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021094เด็กหญิงธัญชนก ตุ้มแสงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021095เด็กหญิงมัณฑนา ทุปพงษ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021096เด็กหญิงธณัทพร บุญส่งวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021098เด็กหญิงสุภัทรา ดรพลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021099เด็กหญิงธนภรณ์ สมวิจิตรวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021100เด็กหญิงขวัญชนก คงเจริญวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021102เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021104เด็กหญิงสุพัตรา สุคนธศุภมาลย์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021105เด็กหญิงจุฑารัตน์ น้อยไธสงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021107เด็กหญิงณัฎฐนิชา ประเสริฐวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021109เด็กหญิงปวรวรรณ ผุงฉอยวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021110เด็กหญิงอภิชฎา ถนอมเงินวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021111เด็กหญิงวรันต์ภรณ์ แจ้งรุ่งเรืองวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021112เด็กหญิงรุ้งลดา พุธรักษาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021113เด็กหญิงปิยะธิดา อธิพัฒน์เดชากรณ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021114เด็กหญิงอภิชญา ศุขประเสริฐวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021115เด็กหญิงอารยา ใจกาศวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021116เด็กหญิงอรจิรา นิลมณีวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021117เด็กหญิงพนิตพร กิมโสมวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021119เด็กหญิงชนิตาภา แสนรัตน์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021120เด็กหญิงภริตพร สุดหาวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021121เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยังให้ผลวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021122เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาคสิงห์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021123เด็กหญิงวรัชญา สุนาวินวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021124เด็กหญิงวลัยพรรณ มากสวัสดิ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021125เด็กหญิงสายธาร ขาวยั่งยืนวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021126เด็กหญิงมัณฑนา ผลศิริวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021127เด็กหญิงนันทิดา ถิ่นทัพไทยวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021128เด็กหญิงณัฐชา พูลสวัสดิ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021129เด็กหญิงปณิดา แก้วหงษ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021130เด็กหญิงอันติกา จันทร์เกษมวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021131เด็กหญิงกัลยวรรณ์ พิสภาวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021132เด็กหญิงนพวรรณ โฉมศิริวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021133เด็กหญิงวัชรวรรณ สงวนดีกุลวัฒน์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021134เด็กหญิงญานิกา วรรณฉวีวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021135เด็กหญิงเขมจิรา สังข์ทองวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021137เด็กหญิงธนสรณ์ เกตุลาวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021138เด็กหญิงธัญพร บุญแก้ววันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021139เด็กหญิงธวัลรัตร์ สุวรรณเสนวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021140เด็กหญิงสิรินดา ซื่อสัตย์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021142เด็กหญิงณัฐชานันท์ บุญประเสริฐวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021144เด็กหญิงอรกมล แซ่แหวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021145เด็กหญิงเสาวภัทร พุ่มบุตรวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021146เด็กหญิงชนัญชิดา เขียนวงศ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021148เด็กหญิงวัลภา รัศมีโรจน์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021149เด็กหญิงปิยวรรณ จันทร์ดีวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021150เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ขุมทองวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021151เด็กหญิงชุติกาญจน์ อยู่สุขวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021153เด็กหญิงอรอุมา เจริญถิ่นวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021154เด็กหญิงณัฐฑิริยา สงวนวัฒนาวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021155เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา ธนกิตติ์กรณ์แก้ววันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021157เด็กหญิงสุรีมาศ คามีศักดิ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021158เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรวนกระโทกวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021159เด็กหญิงอมลพร ทิ้งเสนวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021160เด็กหญิงสุภัสสร สุขสวัสดิ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021162เด็กหญิงอภิชญา น้ำเหนือวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021163เด็กหญิงณัฐกานต์ณิชา เจริญบุญวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021164เด็กหญิงศุภิสรา นุชสายสวาทวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021165เด็กหญิงกวินตา ยุทธมณีวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021166เด็กหญิงณัฐณิชา พรพายัพวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021167เด็กหญิงนัชชา การะวิโกวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021168เด็กหญิงณัฐชยา พุทธเจริญวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021169เด็กหญิงวรรณิดา ตันตะราวงศาวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021170เด็กหญิงธนพร พุ่มพวงวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021171เด็กหญิงมนธญา ปิ่นเจริญวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021172เด็กหญิงสุทธิดา อนุวงศ์วรเวทย์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021173เด็กหญิงณัฐนิชา แหล่งสนามวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021175เด็กหญิงศิริกันยา วัชรทัศนกุลวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021176เด็กหญิงณภัทร พุดซ้อนวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021178เด็กหญิงโชติรส ทับอินทร์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021180เด็กหญิงจีรัชญา วิบูลย์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021181เด็กหญิงณัฐชนา แย้มสอิ้งวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021183เด็กหญิงอินทิรา สุขสวัสดิ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021184เด็กหญิงศิริมาศ ศรีโอชาวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021186เด็กหญิงศรัณย์พร โมกขาววันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021187เด็กหญิงวิภาดา ปัญญาไสยวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021188เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นนทราชวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021189เด็กหญิงฐิติพร สกุลศรีวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021192เด็กหญิงณัฐธยาน์ สินประเสริฐวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021194เด็กหญิงนาซนีน อาระยะธรรมวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021195เด็กหญิงปรีณาภา ฤทธิ์มหาวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021196เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชุนิวารวัฒน์วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021197เด็กหญิงอริสา วีระโชติวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021199เด็กหญิงวริศราภรณ์ วังกะธาตุวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021200เด็กหญิงศิรดา พูลพิมมะวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021201เด็กหญิงทิภาพรรณ สนิทธางกูรวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021202เด็กหญิงกิฤติมา แก้วนุชวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021203เด็กหญิงอาภากมล พงษ์เจริญวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021204เด็กหญิงวรัทยา ภิภพวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021205เด็กหญิงกมลนัทธ์ อุ่นทวงวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021207เด็กหญิงปณัฐธิชา บุตรประสิทธิ์วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021209เด็กหญิงนันทิชา โอสถานนท์วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021211เด็กหญิงนิชนิภา ภูสีลิตรวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021212เด็กหญิงชวลิตา ด้วงไผ่วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021213เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร เพ็ชรดำวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021217เด็กหญิงชนากานต์ แก้ววะดีวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021219เด็กหญิงสโรชา คำต่ายวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021220เด็กหญิงนุชจรีย์ เทนสุนาวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021222เด็กหญิงซันนี่ นาวาลอยวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021224เด็กหญิงบุณยาพร พลโยธาวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021225เด็กหญิงอรชิสา ถะนะรอดวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021226เด็กหญิงญาณิสา นิลนนท์วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021227เด็กหญิงธัญญรัตน์ นิลมณีวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021228เด็กหญิงนันท์ชินี บรรดาวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021231เด็กหญิงรินตะวัน กันพวงวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021232เด็กหญิงธัญญานุช ขำปัญญาวรพงศ์วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021233เด็กหญิงสุณัฏฐา ไม้หอมวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021234เด็กหญิงนพรัตน์ กวักหิรัญวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021235เด็กหญิงฉันท์ชนก บุตรดีขันธ์วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021236เด็กหญิงภูษณิศา พุ่มสวยวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021237เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชัยช่วยวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021239เด็กหญิงมีนา หรุ่มวิสัยวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021240เด็กหญิงธันยาภัทร์ สารพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021242เด็กหญิงณชาฤญา ศิริวันวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021243เด็กหญิงเพชรไพลิน ตั๋นยาวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021244เด็กหญิงภัทรียา ดาทองวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021245เด็กหญิงภัทราพร ดาทองวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021248เด็กหญิงอินทิรา อังคะศิริวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021249เด็กหญิงเมย์วดี ณ นครวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021250เด็กหญิงจิรัฐพร เรืองโชติวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021251เด็กหญิงเพชรชรินทร์ งามแฉล้มวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021253เด็กหญิงชุติกาญจน์ จระวันวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021254เด็กหญิงธัญญาเรศ อนุวงศ์วรเวทย์วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021255เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุ่มศิริวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021256เด็กหญิงภัทรนันท์ ด่านโปรดสัตว์วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021257เด็กหญิงชญาน์นันท์ งามขำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021259เด็กหญิงญาดา ยิ้มเนียมวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021260เด็กหญิงบงกชธร เกตุไชยวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021262เด็กหญิงวัชราพร สมนาศรีวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021263เด็กหญิงเพชราภรณ์ พุ่มเจริญวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021264เด็กหญิงกิตติญา นิลหาวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021266เด็กหญิงวริศรา อุดมวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021267เด็กหญิงสิริวิมล สุขฉิมวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021268เด็กหญิงอริศรา อารีราษฎร์วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021271เด็กหญิงสุนารี บรรยงวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021272เด็กหญิงชัญญานุช บุทองวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021273เด็กหญิงณัฐวิณี แสนสุขวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021274เด็กหญิงณิชาภัทร มะโนอิ่มวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021276เด็กหญิงวรรณรดา เขตคำเเดงวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021277เด็กหญิงธนิดา ทองพลีวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021278เด็กหญิงศิริพิชชา รัตนบริรักษ์วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021279เด็กหญิงณัฐวรรณ สาระสุขวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021280เด็กหญิงฐิติมา สุดนุชวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021281เด็กหญิงอริศรา นาสมนึกวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021283เด็กหญิงสุพิชชา มะลิรักษ์วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021284เด็กหญิงสุทธาทิพย์ ยอดเจริญวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021285เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ จุฑาทัศน์วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021287เด็กหญิงหทัยชนก วสุนธราวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021290เด็กหญิงชลดา นินจินดาวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021291เด็กหญิงวิรดา แก้วยานะวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021292เด็กหญิงพรพรหม ศรีสุวรรณวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021293เด็กหญิงวารุณี เอมมิน้อมวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021296เด็กหญิงปณิสรา กายสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021299เด็กหญิงภัครมัย แก้วประดับวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021303เด็กหญิงอาภาภัทร พลอยเจริญวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021304เด็กหญิงนวพร เลิศวิลัยวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021306เด็กหญิงนิชานาถ เพ็ญโฉมวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021310เด็กหญิงปนัดดา โสธรบุญวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021312เด็กหญิงด.ญ วริศรา อรุณพูลทรัพย์วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021313เด็กหญิงภิรดี พันธรักษ์วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021314เด็กหญิงบุญยาพร แสวงหาวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021316เด็กหญิงกานต์พิชชา ชินธนเศรษฐวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021317เด็กหญิงพิยดา ชิยางคะบุตรวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021318เด็กหญิงณิชารีย์ คูคำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021319เด็กหญิงบุตศรา เป็นผลดีวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021320เด็กหญิงสาวิกา ซิงห์วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021321เด็กหญิงนารีรัตน์ ผ่องสอาดวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021323เด็กหญิงวราภรณ์ แย้มฎีกาวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021330เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ พันธ์สะอาดวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021336เด็กหญิงกานดา เนินพลับวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021338เด็กหญิงธันยวีร์ สื่อสุวรรณวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021343เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงทองวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021344เด็กหญิงอุไรวรรณ วรเจริญวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021345เด็กหญิงภทรวรรณ ชุ่มชูจันทร์วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ

รวมรายการของ ห้องเรียนปกติ มีทั้งหมด 534 รายการ