นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนปกติทั้งหมดที่พิมพ์ใบสมัคร

วันที่มาสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รวม
(คน)

ม.3 ร.ร.เดิม
ได้โควต้า
ม.3 ร.ร.เดิม
ไม่ได้โควต้า
สมัครใหม่
(ในจังหวัด)
สมัครใหม่
(ต่างจังหวัด)
3 พฤษภาคม 2563 1 4 88 10 103
4 พฤษภาคม 2563 0 1 23 9 33
5 พฤษภาคม 2563 2 2 8 2 14
6 พฤษภาคม 2563 1 5 5 1 12
7 พฤษภาคม 2563 0 0 3 1 4
8 พฤษภาคม 2563 0 0 4 1 5
9 พฤษภาคม 2563 0 0 1 4 5
10 พฤษภาคม 2563 0 5 1 0 6
11 พฤษภาคม 2563 0 1 5 1 7
12 พฤษภาคม 2563 0 5 8 2 15

ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


เลขที่ใบสมัครชื่อ - สกุลนักเรียนวันที่มาสมัครสถานะการตรวจหลักฐาน
240120020600เด็กหญิงดวงใจ พรมมาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020601เด็กหญิงศิริพร ทนนนท์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020606นางสาวกนิษฐา เกลาเกลี้ยงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020607นางสาวสิริกร บุญเพ็งวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020609นางสาวพัชราภรณ์ ปัญญะวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020614นางสาวณัฐฐินันท์ พุดซ้อนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020617เด็กหญิงนันทกานต์ เลิศศิริวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020622นางสาวบัณฑิตา วัดเล็กวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020625เด็กหญิงจตุรพร สกุณาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020626เด็กหญิงภัทราวดี จันทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020628นางสาวสุณิสา มีพรกิจวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020637นางสาวพิชชาพร เอี่ยมสมบัติวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020640เด็กหญิงวนิดา โสภาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020643นางสาวภรภัทร รัตนพลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020652นางสาวโศภนิศ มณีเขียววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020654นางสาวณัฐภัทร แย้มอำพันวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020656นางสาวณัฐธิญา กรวยปิ่นทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020658เด็กหญิงจีรนันท์ กองขุนทดวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020659นางสาวดารารัตน์ สุขดีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020661นางสาวณีรนุช ดิษฐาพรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020662นางสาวณัฐธิชา สงวนดีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020663เด็กหญิงวรัญญา เล็กขำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020665นางสาวธนัชญา ก๊กเฮงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020669นางสาวทิพจันทร์ทรา แก้วลาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020674นางสาวปนัดดา พลชัยยาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020678นางสาวณัฐรินทร์ มานะตั้งวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020680นางสาวฐิตาภรณ์ พลอยสกุลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020685เด็กหญิงสุภาพร อัศวภูมิวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020687นางสาวกมลพรรณ ปิ่นกุลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020688นางสาววัชราภรณ์ พงษ์เจริญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020698นางสาวสุจิตรา กรเกษมวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020711เด็กหญิงมริสา สายวงศ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020716นางสาวกัญญาพร วงธนานุกิตย์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020719เด็กหญิงขวัญชนก อู่สุวรรณวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020721เด็กหญิงศตกมล แสงอุทัยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020724นางสาวปิยณัฐ จิ๋วนุชวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020731นางสาวศศินันท์ สุรถาวรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020733เด็กหญิงปัณฑารีย์ นัยทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020736เด็กหญิงปรียาภรณ์ อุทรักษ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020737เด็กหญิงณัฎฐธิดา พหลโยธินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020741นางสาวอาทิตยา ซิเต็งวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020744นางสาวชนัญญา พัดทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020746นางสาวเบญจวรรณ เหง้าทองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020751เด็กหญิงเมธาวี ดื่มอาจวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020753นางสาวนาตยา เฮียงหลีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020760นางสาวตรีรัตน์ สาระมูลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020762เด็กหญิงศศิพิมล อ่องประเสริฐวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020765เด็กหญิงนัทธมน จุลศิลป์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020768นางสาวจุฑาทิพย์ โชติชื่นวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020776นางสาวจิรัฐิติกาล อยู่สุขวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020781นางสาวสุวิมล สมกับชาติวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020784เด็กหญิงอริสา พันแก้ววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020794เด็กหญิงสุมณฑา วัฒนาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020796นางสาววริศรา วันลักษณ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020797เด็กหญิงประภากรณ์ อินประเสริฐวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020799เด็กหญิงสุจิตตี ทรงอักษรวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020803นางสาวเบญญาพร เมธาวิวรรธน์กุลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020806นางสาวพรนภัส แก้วโบราณวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020809เด็กหญิงพิชญธิดา กลับน้อยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020811เด็กหญิงญาณิศา พาระหาดวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020813เด็กหญิงเบญญาภา จุลลาศรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020814เด็กหญิงชนิกันต์ แสงอร่ามเรืองวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020822นางสาวพนาจง รัตนศิริดำริวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020824นางสาวพลอยไพลิน สมหวังวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020827เด็กหญิงมนัสนันท์ ช่วยชัยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020829เด็กหญิงจิราวรรณ แก่นแก้ววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020831เด็กหญิงสุนิสา อร่ามศรีวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020832เด็กหญิงธนภรณ์ อึ้งจุ้ยวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020833นางสาววริศรา รวมจิตต์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020834เด็กหญิงประภัสศร ฤๅเดชวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020835นางสาวปานปภัส สรวมประคำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020836เด็กหญิงวิมลรัตน์ ตันเต็งวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020837เด็กหญิงอริสา ศิรจานนท์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020841นางสาวธนัชพร โตสงค์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020845นางสาวจิราวรรณ ลือชัยธีรกุลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020851เด็กหญิงอัญชิสา จันทร์วงษ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020853เด็กหญิงพัชรพร อุปถัมภ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563กำลังรอการแก้ไขข้อมูล
240120020857นางสาววิมลมาศ เเซ่เฮ้งวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020861นางสาวแก้วตา ตัญญะสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020866นางสาวสิรีธร แซ่โซววันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020875เด็กหญิงชลธิชา แย้มอรุณพัฒนาวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020877นางสาวณัฐนันท์ เขียวชะอุ่มวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020878เด็กหญิงมนัสวรรณ ปฏิโยเกวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020889เด็กหญิงศิริญยา พุ่มเเพรพันธ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020891เด็กหญิงณัฐญาดา ทับเสนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020895นางสาวสายฝน โคตรทารินทร์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020900นางสาวณัฐณิชา ฮวดตี๋วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020901นางสาวจรินทร ฝายสำโรงวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020911นางสาวนภัสสร พูลผลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020915เด็กหญิงจิรญา นาคตระกูลวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020918เด็กหญิงปิยมาศ แห้วนครวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020922เด็กหญิงณัฏฐนิช ฤทธิ์ศักดิ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020924นางสาวณัฐกฤตา อินทโชติวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020927เด็กหญิงกันฐรัตน์ โสธรบุญวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020933นางสาวนันทยา ทิพยารมณ์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020936นางสาวนภัสสร เต่ารั้งวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020939นางสาวอรพินท์ อันทะคำภูวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020941เด็กหญิงกุนนิดา เสนานันท์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020945เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรหมนิยมวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020951นางสาวกัญญาวีร์ ขำสำอางค์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020953นางสาวเพ็ญนภา นกศิริวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020959นางสาวนิโลบล ยุ่นประยงค์วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020962นางสาวอภิญญา วรเลิศวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020968นางสาวพรลภัส ศรีทองอินทร์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020969เด็กหญิงอตกลยา วรวงศ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020972เด็กหญิงณัฏฐ์วรา ลี้ชมวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020974นางสาวอรศิตา จิ๋วตะคุวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020989เด็กหญิงรัชดาพร สมอาษาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120020991เด็กหญิงเกษมณี ลืมเนตรวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021005เด็กหญิงพัสราพร เจริญตาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021007นางสาวเกศกนก แก้วสิงห์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021009นางสาวพิมลวรรณ กงสุลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021014นางสาวโชติรัตร์ อรุณพูลทรัพย์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021015เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธรรมสุวรรณวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021018เด็กหญิงธนพร เชื้อหอมวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021020นางสาวกมลพร ทวีการวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021027นางสาวชนิดา ล้ำเลิศวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021032เด็กหญิงพิรดา พลายแก้ววันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021034นางสาวหนึ่งฤทัย ออกประทุมวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021036เด็กหญิงนันทิยา โคเเก้ววันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021042เด็กหญิงภูริตา พรมมิวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021046เด็กหญิงนวินดา อยู่นิ่มวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021049เด็กหญิงพาขวัญ นาหัวหินวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021053เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญกล่ำวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021056นางสาวสุดปรารถนา เลาดาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021061เด็กหญิงอัจจิมา พูลสวัสดิ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021067เด็กหญิงอทิตยา คดีธรรมวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021078นางสาวพรรณภัทร นิลวงศ์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021086เด็กหญิงวรรณวรางค์ ทองรัศมีวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021091เด็กหญิงติวาพร มิ่งสกลวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021093นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ฉลาดแย้มวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021097นางสาวธิพรรษา ชอบชินวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021101เด็กหญิงศิริวรรณ รุ่งเรืองวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021103นางสาวเกวลิน กันหะวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021106นางสาวจิดาภา เจริญวัฒนาวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021108นางสาวธิติมา เเจ้งจำรัสวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021118เด็กหญิงชนาภา คำเสมอวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021136นางสาวนภาภรณ์ โสมดีวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021141เด็กหญิงนภสิริ ซื่อสัตย์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021143เด็กหญิงสุมัณฑณา พูลสวัสดิ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021152เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูลเพิ่มวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021156เด็กหญิงปิญชาน์ ยังถาวรวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021161เด็กหญิงชญาณิศา อุ่นไฝวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021174เด็กหญิงขวัญตา พันธ์แก้ววันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021177เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ สื่อเสาวลักษณ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021179เด็กหญิงอนัญพร พานิชเจริญวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021182นางสาวณัฏฐณิชา หล่ำสวัสดิ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021185เด็กหญิงสุภาวดี พันธุ์หล้าวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021190นางสาวชนิกานต์ สืบสงวนวงศ์วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021191นางสาวกีรติ กาญจนเกตุวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021198นางสาวธนัชชา อิ่มปรางค์วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021206เด็กหญิงวราภรณ์ สโรบลวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021208เด็กหญิงนภาพร ก้อนเพ็ชรวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021210เด็กหญิงอริสา หงษ์วะชินวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021214เด็กหญิงวรกัญญา รัตน์รองไต้วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021215เด็กหญิงมาริสา อนันต์สวัสดิ์วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021216เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสุขวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021218นางสาวณัฐฏ์ณิฌา เพ็ชรนิลวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021221เด็กหญิงกุลนัดดา พุดซ้อนวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021223เด็กหญิงวรดา แสงจันทร์วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021229นางสาวนิศารัตน์ อมรกุลวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021230นางสาวศิริลักษณ์ จ่ายศิริวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021238นางสาวบุณยาพร บุญระณีวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021241เด็กหญิงลินดา สร้อยกิ่งวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021246นางสาวภัทรวดี กองตองกายวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021252เด็กหญิงชนัญชิดา ดอนยางไพรวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021258เด็กหญิงอมรรัตน์ รุ้งแก้ววันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021261เด็กหญิงณัฎฐพร องอาจณรงค์วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021265เด็กหญิงธนารีย์ สิทธิประสาทวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021269นางสาวพิมพ์พิภา กริ่งดอนนอกวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021270นางสาววรรัตน์ หริ่งฤกษ์วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021275นางสาวนันทนา รักษาสัตย์วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021282นางสาวปาณิศา โฉมศิริวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021286นางสาวศิริกาญจน์ รักษาถ้อยวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021288เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ อำมรีวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021289เด็กหญิงเอวิตรา อินทชื่นวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021294เด็กหญิงปุณณิศา หล้าสมบูรณ์วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563กำลังรอการแก้ไขข้อมูล
240120021295เด็กหญิงสิริยากร ศรีแก้ววันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021297เด็กหญิงอัมพร ยงสวัสดิ์วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021298เด็กหญิงณัชชา จันทร์ร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021300เด็กหญิงวรัญญา อรุณศรีวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021301นางสาวชญานัน อุทัยฉายวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021302เด็กหญิงยุพเรศ มาลัยวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021305เด็กหญิงชาณิตา นุชนาถวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021307นางสาวรัตนาภรณ์ สุขเกิดมาวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021308เด็กหญิงปวีณอร กาดนอกวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021309นางสาวชลธิชา เงินโตวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021311นางสาวชาลิสา ขันติชัยมงคลวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021315เด็กหญิงธนัชพร สมบุญวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021322นางสาวขวัญฤดี สว่างอารมณ์วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021324นางสาวนนธิชา ขำเชยวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021326นางสาวปาจรีย์ ศรีเจริญวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021327เด็กหญิงปรียาภรณ์ พรหมรักษ์วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021328นางสาวชนัญญา ก้อนแก้ววันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021329นางสาวพิชญ์สินี บุญญาแสงวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021331เด็กหญิงพรชนัน ราชนิยมวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021333เด็กหญิงสรชา บุญปลั่งวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021334เด็กหญิงบวรรัตน์ ลูกจันทร์แป้นวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021335เด็กหญิงภัครมัย ยิ้มแย้มวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021337นางสาวธนัชชา จิตรีเนตรวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021339เด็กหญิงเนตรญาดา รวงผึ้งวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021340เด็กหญิงรวิสรา ทองดีวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021341นางสาวนิภาพร ฮวยเจริญวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ
240120021342เด็กหญิงปนัดดา พันสิงสอนวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563ผ่านการตรวจสอบ

รวมรายการของ ห้องเรียนปกติ มีทั้งหมด 204 รายการ