ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เลขที่ใบสมัครชื่อ - สกุลนักเรียนวันที่มาสมัคร
240120020002เด็กหญิงพรชนิตว์ บุตรบริบูรณ์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020008เด็กหญิงคฑามาศ ศิริพันธ์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020010เด็กหญิงณฐมน ยังให้ผลวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020011เด็กหญิงกุลรภัส วินิจผลวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020012เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์โสภาวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020019เด็กหญิงณัฐธัญ ประภาสะวัตวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020025เด็กหญิงนุชนาฏ กองแก้ววันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020027เด็กหญิงวนุชศรา สิงห์ลอวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020028เด็กหญิงสายน้ำ สุดเล็กวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020029เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุพศิริวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020031เด็กหญิงอภิชญา พริบไหววันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020032เด็กหญิงรังสิยา สิอิ้นวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020034เด็กหญิงภัทรธิดา นิลทรัพย์วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020035เด็กหญิงมนฑกาล รอยรัตน์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020039เด็กหญิงวริศรา สถิตย์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020040เด็กหญิงกมลวรรณ์ ปั้นบัววันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020041เด็กหญิงชนกสุดา โพธิ์ทองวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020042เด็กหญิงศิครินทร์ พุฒตาลวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020043เด็กหญิงกฤษณวรรณ ป้อมบริสุทธิ์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020044เด็กหญิงอมรพรรณ ประชุมวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020047เด็กหญิงชนิสรา ใจเย็นวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020048เด็กหญิงโอปอล ไหมงำวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020049เด็กหญิงรัชนีกร กุลราชวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020050เด็กหญิงชนกชน หงษ์พรมวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020051เด็กหญิงบัวบูชา บุญประกอบวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020052เด็กหญิงศศิประภา รอดไพบูลย์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020053เด็กหญิงพฤษชา สมศักดิ์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020054เด็กหญิงสุธีมา เชื้อสุขวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020055เด็กหญิงนคนันทินี ยอดมิ่งวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020058เด็กหญิงกาญจนาพร ศรีอินทร์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020061เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วเกตุวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020065เด็กหญิงชลชนก มีมากวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020068เด็กหญิงณัฐธัญญา สำฤทธิ์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020069เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พรหมศิริวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020072เด็กหญิงธัญญรัตน์ กานต์ไกรศรีวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020073เด็กหญิงอมรรัตน์ มีชำนาญวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020082เด็กหญิงกวินทิพย์ โชติพงศธรกุลวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020083เด็กหญิงอัญชลี อิทธิยาภรณ์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020084เด็กหญิงธนัชชา สุขใสวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020085เด็กหญิงญาณิศา ยิ้มเนียมวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020086เด็กหญิงทัศนีย์ ยิ้มเนียมวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020087เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีอุรามวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020091เด็กหญิงฑิฆัมพร มีแสงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020092เด็กหญิงกฤตติมา ศรีเมืองวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020093เด็กหญิงปรียานุช หงส์ชนะกิจวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020094เด็กหญิงสุทธิตา สกุลศรีวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020095เด็กหญิงจุฑารัตน์ กิ่มโสมวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020096เด็กหญิงอมรรัตน์ วันสืบวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020097เด็กหญิงภัทรธิดา กล้าเกิดผลวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020100เด็กหญิงดฤนธร แจ้งกระจ่างวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020101เด็กหญิงณิชากร วรศรีวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020102เด็กหญิงจิตตาภา เทศงามถ้วนวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020105เด็กหญิงพีรยา คงเผ่าวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020108เด็กหญิงกรองกาญจน์ ผลถาวรสุขวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020110เด็กหญิงวาสนา ไชยณรงค์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020115เด็กหญิงไปรยา สำราญจิตรวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020116เด็กหญิงกชกร แสงสว่างวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020119เด็กหญิงกัลย์สุดา พ่วงศรีวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020120เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญยังวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020122เด็กหญิงณัฐธีรา กิตติเจริญพจน์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020124เด็กหญิงวรนิษฐา วิทยาวารีพิทักษ์วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020125เด็กหญิงสรัญญาภร เจริญด้วยศิริวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020126เด็กหญิงธารทิพย์ ภู่ป้อมวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020128เด็กหญิงสุชัญญา ศรสุนทรวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020129เด็กหญิงสตางค์ การะเกตุวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020131เด็กหญิงอรปรียา เล็กโสภาวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020132เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พุ่มประเสริฐวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020133เด็กหญิงกุลรัตน์ ปานเกลี้ยงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020134เด็กหญิงปิยภัทร เข็มทองวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020135เด็กหญิงจิราพัชร เปลี่ยนเจริญวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020139เด็กหญิงมินตรา พาบุวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020143เด็กหญิงปาณิสรา เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020144เด็กหญิงทรายขวัญ บุญยืนยงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020145เด็กหญิงญาดารัตน์ เจริญธรรมวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020147เด็กหญิงวิศัลย์ศยา สือเจริญวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020148เด็กหญิงปิยพร ธงทองทิพย์วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020153เด็กหญิงพนัชกร วงษ์นิ่มวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020154เด็กหญิงนภัสสร โนนน้อยวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020160เด็กหญิงกัญชลิกา โคอุกวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020161เด็กหญิงณัฐธิดา เปรมศรีวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020162เด็กหญิงพิริยาภรณ์ โกศรีวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020163เด็กหญิงอุ้มรัก อู่พิทักษ์วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020164เด็กหญิงรุ่งนภา ปิ่นแก้ววันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020165เด็กหญิงมุทิตา พงศ์จันทร์เสถียรวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020176เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยโชควันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020177เด็กหญิงอริญชยา เอราลุกวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020190เด็กหญิงพิมพ์นารา บุญเสริมวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020191เด็กหญิงบุศยาวรรณ จันทร์อยู่วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020197เด็กหญิงวริศรา พงษ์พิมายวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020204เด็กหญิงพรรณอร พยัคเกษมโสภณวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020209เด็กหญิงณัฐนันท์ นามบุญวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020212เด็กหญิงปรัชญาวดี กำไรเงินวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
240120020214เด็กหญิงพรปวีณ์ ดีสวัสดิ์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020215เด็กหญิงสุพิชฌาย์ หนูประเสริฐวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020216เด็กหญิงพรรษชล วรรณมรวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020217เด็กหญิงนัชชา แสนสร้อยวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020218เด็กหญิงกรกมล วงประเสริฐวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020222เด็กหญิงอัชริญา ลีลาวัลลภวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020228เด็กหญิงปลายฟ้า พร้อมมูลวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020230เด็กหญิงณัฐธิดา บุญมีวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020231เด็กหญิงนิวาริน อัมพรวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020233เด็กหญิงกรกนก ประสาทงามวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020234เด็กหญิงสุธาสิณี ปัญญาเลิศวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020235เด็กหญิงดลนพา ป้องเรือวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020238เด็กหญิงธนภรณ์ ท้วมเจริญวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020242เด็กหญิงพรชนก นุชพงค์วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020243เด็กหญิงปาณิสรา โฉมเฉิดวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020247เด็กหญิงปริยาภรณ์ ซุ่นเจริญวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020249เด็กหญิงณพิชญา อินทรเรืองวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020250เด็กหญิงภรภัทร์ เชื้อหอมวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020251เด็กหญิงกนกนภา ธรรมเมธาพรวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020252เด็กหญิงพรชนก ลิ้มโผวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020253เด็กหญิงบุษราภรณ์ ประทุมตังวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020255เด็กหญิงธนิดา แก้วใหญ่วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020268เด็กหญิงภัททิรา ทองชูศักดิ์วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020276เด็กหญิงธัญชนก สื่อสุวรรณวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020277เด็กหญิงขวัญข้าว สาแฉล้มวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020278เด็กหญิงปวริศา ดิลกศรีวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020282เด็กหญิงวราภรณ์ เวฬุวนารักษ์วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020283เด็กหญิงวรรวิสา แสงอรุณวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020284เด็กหญิงวรัทยา วิเศษพันธุ์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020285เด็กหญิงชนิดาภา โอวาทสารวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020287เด็กหญิงอาลิสา ภูมิเขตวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020288เด็กหญิงธัญพิชชา แสงอุทัยวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020290เด็กหญิงน้ำฝน เเย้มเกษรวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020292เด็กหญิงณิชานันท์ สุดสกุลเสรีวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020294เด็กหญิงยุวเรศ ศรีประวัติวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
240120020295เด็กหญิงชมพูภัทร ทองฉายวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020297เด็กหญิงรุจิสา จินตพัฒนกุลวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020299เด็กหญิงณัฐกฤตา ฤทธิ์บัณฑิตวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020303เด็กหญิงกัญญ์วรา คงกลิ่นวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020304เด็กหญิงสารัตน์ฌาย์ เหลืองอ่อนวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020307เด็กหญิงบุษราภรณ์ ศรีประเสริฐวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020308เด็กหญิงกชกร สุดสาครวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020309เด็กหญิงกนกรัตน์ นาคประเสริฐวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020310เด็กหญิงธนพร เทศดีวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020312เด็กหญิงธัญชนก โกศิริวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020315เด็กหญิงอิสราวฎี คชวงษ์วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020316เด็กหญิงพัชรีพร เต็มสอาดวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020320เด็กหญิงกมลฉัตร อ่วมสาวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020321เด็กหญิงเมธานัน ทองเขียววันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020322เด็กหญิงนนฐิชา เเซ่โอววันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020325เด็กหญิงอมลวรรณ วงษ์กิติคุณวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020326เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นุชชาวนาวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020329เด็กหญิงกนกวรรณ จันทองวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020330เด็กหญิงณัฐชญา ธรรมประเสริฐวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020336นางสาวณัฐณิชา สุวรรณะวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020337เด็กหญิงอนัญตญา สุวรรณะวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020338เด็กหญิงเขมิกา ศรีหะทัยวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
240120020341เด็กหญิงวรัชยา สามาวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020342เด็กหญิงพิมพ์พจี คำโตวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
240120020344เด็กหญิงอมรรัตน์ อาปรีชาวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020345เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงษ์ดาราวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020348เด็กหญิงณัฐณิชา ตรัสพงษ์วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020350เด็กหญิงชนัญญา เที่ยงประเสริฐวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020354เด็กหญิงอภิสรา เที่ยงเจริญวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020355เด็กหญิงร้อยรุจา สายแสงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
240120020357เด็กหญิงอาทิตยา ไป๋งามวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020359เด็กหญิงสุภาณี ใหมอ่อนวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
240120020360เด็กหญิงศุภสุตา แอบจันทึกวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
240120020363เด็กหญิงสุพรรณษา สาระโภควันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020365เด็กหญิงพิชญธิดา กลัดเจริญวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020369เด็กหญิงวณัชพร พิมพ์สีวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020374เด็กหญิงจันทรัสม์ ศิริประเสริฐวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020375เด็กหญิงพรมณี ศุภฤทธิ์วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
240120020378เด็กหญิงภัทร์ทิรา วารินทร์วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
240120020383เด็กหญิงพรภรณ์ บุญแทนวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
240120020384เด็กหญิงพิชชาภา จันทร์เกษมวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
240120020389เด็กหญิงกชพร แฉ่งชัยศรีวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

รวมรายการของ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 169 รายการ