ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เลขที่ใบสมัครชื่อ - สกุลนักเรียนวันที่มาสมัคร
240120020038เด็กหญิงพรพรรณ จั่นเจริญวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020064เด็กหญิงวรณัน เข็มทองวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020070เด็กหญิงมนรดา หอมพามาวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020073เด็กหญิงธีรดา คำต่ายวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020086เด็กหญิงเกณิกา พิมพ์แก้ววันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020090เด็กหญิงเปมิกา มะณีวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020094เด็กหญิงเปรมวิกา อินทร์เเป้นวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020101เด็กหญิงณีรนุช อภิสิทธิ์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020105เด็กหญิงนภัสสร เอี๊ยวเจริญวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020106เด็กหญิงพัชชานันท์ ลียะวณิชย์วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020110เด็กหญิงอารยา ใจกาศวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020111เด็กหญิงธีราพร เย็นอยู่วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020114เด็กหญิงธัญธร เข้มคำวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020123เด็กหญิงธนัชชา ไม้สวัสดิ์วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
240120020125เด็กหญิงกัณยาวีร์ โรจนนุกูลพงศ์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020132เด็กหญิงศาริศา กุลนภาดลวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020133เด็กหญิงโชติกา เเสนเจริญภูวดลวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020134เด็กหญิงกรทิพย์ โชคชัยมงคลวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020135เด็กหญิงผกามาส มากมีวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020154เด็กหญิงจุฑารัตน์ เตียวเจริญวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020162เด็กหญิงกนกวรรณ เภสัชชาวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020173เด็กหญิงภัทรนันท์ ด่านโปรดสัตว์วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020176เด็กหญิงจิราภา อุ่ยคำวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020178เด็กหญิงธนัญญา พรเพิ่มทรัพย์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020181เด็กหญิงชนิษฐา สาลีวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020188เด็กหญิงกัญญาณัฐ อิ่มรัตนะวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020191เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำใจมั่นวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020193เด็กหญิงนุชจรีย์ เทนสุนาวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020198เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองสุขวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020199เด็กหญิงปรียภรณ์ จันทร์ชูผลวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020209เด็กหญิงลลิดา ชำนาญวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020217เด็กหญิงเกตุมณี หาสุขวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020219เด็กหญิงปณัฏฎา บุญครบุรีวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020223เด็กหญิงธัญรดา สุวรรณเจริญวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020232เด็กหญิงพัฒนฉัตร ศรีทองคำวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020237เด็กหญิงณัฐณิชา พรพายัพวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020245เด็กหญิงธันยาภัทร์ สารพันธ์วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
240120020247เด็กหญิงกฤษติวรรณ์ เทพวัติวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020249เด็กหญิงจีระนันท์ ภูจีระวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020253เด็กหญิงศรัณย์พร นิมโรธรรมวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020254เด็กหญิงชวัลรัตน์ นิมโรธรรมวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020256เด็กหญิงเอ่ยเชิญขวัญ การะเกตุวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020261เด็กหญิงณิชาณี สรวมศิริวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020266เด็กหญิงกัญญาพัชร โรจินเวชวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020270เด็กหญิงกนกพร คล่องกิจการวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020271เด็กหญิงกัลยา อินจันทร์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020273เด็กหญิงชลิสา น้อยลีวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
240120020285เด็กหญิงณาณา จันทร์อนันต์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020299เด็กหญิงอารยา จ้อยเจริญวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020302เด็กหญิงกมลพร ขันลำเจียกวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020303เด็กหญิงธนภรณ์ แสนสุขวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020312เด็กหญิงปวริศา ไพศาลวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020314เด็กหญิงชุติกาญจน์ จระวันวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020315เด็กหญิงญาณิศา คงภักดีวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020333เด็กหญิงธนัทธิดา ทองนุชวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020334เด็กหญิงวิภาวรรณ สันทาวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020344เด็กหญิงพิลาสลักษณ์ ลิ้มเทียมรัตร์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020346เด็กหญิงศิษญกร ธรรมารักษ์วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020347เด็กหญิงกวินธิดา ชัยปลื้มวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020356เด็กหญิงพัชรพร สรวลประเสริฐวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020359เด็กหญิงกรณ์ระพีภัทร ทองสุ่นวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020362เด็กหญิงวริศรา ราศรีจันทร์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020376เด็กหญิงศศินิภา เห็มภูมิวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020378เด็กหญิงสุทธิดา อนุวงศ์วรเวทย์วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
240120020382เด็กหญิงณพอาภา แก้วดวงตาวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020384เด็กหญิงพิมพ์พิศา สันทาลุนัยวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020386เด็กหญิงนันท์ชญาน์ พัชรอธิวัฒน์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020391เด็กหญิงอรพรรณ วิสาขะวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020393เด็กหญิงณัฐจิรา บริบูรณ์ทรัพย์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020394เด็กหญิงนวพร เลิศวิลัยวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020400เด็กหญิงณัฐชยา ยศโชติวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020401เด็กหญิงวารินทร์ เปลี่ยนประเสริฐวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020403เด็กหญิงฉันท์สินี เชื้อภักดีวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020405เด็กหญิงวัชรวรรณ สงวนดีกุลวัฒน์วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020411เด็กหญิงภทรวรรณ ชุ่มชูจันทร์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020412เด็กหญิงมีนา สิงห์โนนทันวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020420เด็กหญิงบุญยาพร แสวงหาวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020431เด็กหญิงเบญจพร จริยพิเชฐพงศ์วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020432เด็กหญิงลลิตวดี เรืองพิมายวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020433เด็กหญิงชนัญธิตา เอกวัตร์วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020438เด็กหญิงภัทราพร ดาทองวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020439เด็กหญิงสุพิชชา มะลิรักษ์วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020440เด็กหญิงภัทรธิดา ฉลาดสุขวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020444เด็กหญิงภูษณิศา พวงสุวรรณ์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020445เด็กหญิงณัฐชยา พยัคเกษมโสภณวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020447เด็กหญิงอรชิสา ถะนะรอดวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020471เด็กหญิงภัทรพี ทรงเจริญวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020485เด็กหญิงปาริชาติ เกษมพิพันธ์กุลวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020490เด็กหญิงสโรชา คำต่ายวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
240120020492เด็กหญิงนิชานันท์ รุ่งเรืองวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020498เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นนทราชวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020501เด็กหญิงวรพรรณ คงสาครวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020503เด็กหญิงภัทราพร สอนศรีวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020505เด็กหญิงดารารัตน์ สุขรัตน์อมรกุลวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020506เด็กหญิงพรพรรณ พุทธรักษาวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020513เด็กหญิงวรรณพร คงสาครวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020522เด็กหญิงอินทราณี คำบุดดาวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020529เด็กหญิงจิตรกัญญา อยู่มาวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
240120020533เด็กหญิงธนวรรณ คงธนตระกูลวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020534เด็กหญิงณัฐชนก พุทธศัยวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020537เด็กหญิงอริสา วีระโชติวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020540เด็กหญิงปภาดา บรรดาศักดิ์วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
240120020544เด็กหญิงกัลยาณี สร้อยสีดาวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020551เด็กหญิงอสมาภรณ์ พลาชีวะวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
240120020552เด็กหญิงพรรณวดี ยงค์โภชน์วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020558เด็กหญิงปิยวรรณ พรชัยสิทธฺิ์วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020559เด็กหญิงอรอุมา เจริญถิ่นวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
240120020560เด็กหญิงศิริมา เทศเททองวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020566เด็กหญิงชุติมา ลาภดิลกกุลวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020576เด็กหญิงพรนัชชา กาบตุ้มวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
240120020579เด็กหญิงขวัญมนัส บังเกิดสุขวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020580เด็กหญิงวราภรณ์ โตเจริญวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020584เด็กหญิงวริศรา ศิริวรรณวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
240120020585เด็กหญิงพลอยรัตน์ ฤทธิเรืองวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
240120020586เด็กหญิงกรกนก พุทธนิมนต์วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
240120020587เด็กหญิงณัฐณิชา นรสิงห์วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
240120020594เด็กหญิงวริศรา ขวัญยังวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
240120020595เด็กหญิงเขมิกา พรหมแสงวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
240120020599เด็กหญิงพิชามญชุ์ ไชยโคตรวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รวมรายการของ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 119 รายการ