นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนปกติทั้งหมดที่พิมพ์ใบสมัคร

วันที่มาสมัคร

แหล่งที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

รวม
(คน)

ในเขต
(อำเภอเมือง)

นอกเขต
(ต่างอำเภอ)

ต่างจังหวัด

25 มีนาคม 2562 0 0 0 0
26 มีนาคม 2562 0 0 0 0
27 มีนาคม 2562 0 0 0 0
28 มีนาคม 2562 0 0 0 0

ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เลขที่ใบสมัครชื่อ - สกุลนักเรียนวันที่มาสมัคร

รวมรายการของ ห้องเรียนปกติ มีทั้งหมด รายการ