นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนปกติทั้งหมดที่พิมพ์ใบสมัคร

วันที่มาสมัคร

แหล่งที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

รวม
(คน)

ในเขต
(อำเภอเมือง)

นอกเขต
(ต่างอำเภอ)

ต่างจังหวัด

21 มีนาคม 2563 32 25 3 60
22 มีนาคม 2563 37 22 4 63
23 มีนาคม 2563 4 9 0 13
24 มีนาคม 2563 2 2 0 4
25 มีนาคม 2563 0 3 0 3

ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เลขที่ใบสมัครชื่อ - สกุลนักเรียนวันที่มาสมัคร
240120020005เด็กหญิงสิริวรรณ เกษีวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020011นางสาวพนาจง รัตนศิริดำริวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020015เด็กหญิงภาจิกา รัตนศิริดำริวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020029เด็กหญิงณัฐณิชา ทรงกลิ่นวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020030เด็กหญิงสิรินันท์ คงเจริญวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020032เด็กหญิงนันท์นภัส มั่งมีวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020033เด็กหญิงอนัญญา จินดารักษ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020036เด็กหญิงรวิวรรณ คุ้มจันอัดวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020039เด็กหญิงเพ็ญนภา นิติการวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020042เด็กหญิงดารา เอี่ยมเจริญวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020045เด็กหญิงพลอยปภัสร์ สรวมประคำวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020049เด็กหญิงธนัชพร วัธโนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020052เด็กหญิงภูษณิศา พุ่มสวยวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020054เด็กหญิงศิรดา เพ็ญโฉมวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020055เด็กหญิงธนภรณ์ ธนาไชยสินวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020061เด็กหญิงวรณัน เข็มทองวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020066เด็กหญิงศศิภา เนียนทะสาตร์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020069เด็กหญิงสิริวิมล สุขฉิมวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020071เด็กหญิงปุณณดา ถาวรธรรมเจริญวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020074เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตั้งสกุลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020076เด็กหญิงปวริศา ไพศาลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020077เด็กหญิงปาณิสรา เทพดารักษ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020078เด็กหญิงณัฐชยา พุทธเจริญวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
240120020082เด็กหญิงกมลวรรณ กิจสิพงษ์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020089เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ชัยผ่องศรีวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020104เด็กหญิงปริชญา พันธ์ศรีวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020107เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชื้อสุวรรณวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020108เด็กหญิงปภาวรินทร์ โอ่งตั๋ววันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020109เด็กหญิงสุภนิดา เอี่ยมสอาดวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020113เด็กหญิงสกาวรัตน์ รักพนารามวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020119เด็กหญิงธนพร คำเงินวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020120เด็กหญิงปภาวีร์ รุ่งเรืองวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020127เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำใจมั่นวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020128เด็กหญิงกัณยาวีร์ โรจนนุกูลพงศ์วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020130เด็กหญิงวลัยพรรณ มากสวัสดิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020139เด็กหญิงชิษณุชา เกษมสวัสดิ์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020141เด็กหญิงอารยา ใจกาศวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020142เด็กหญิงฐิตารีย์ แสงทองวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020144เด็กหญิงกิตติยา ภาคบูรณ์วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020145เด็กหญิงธัญรดา ศรีภาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020147เด็กหญิงกนกวรรณ ทิมสุกใสวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020149เด็กหญิงสุทธาทิพย์ ยอดเจริญวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020150เด็กหญิงกิฤติมา แก้วนุชวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020151เด็กหญิงฌาริดา คล้ายเมืองวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020152เด็กหญิงศศิวรรณ ใจสว่างวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020153เด็กหญิงอันติกา จันทร์เกษมวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020155เด็กหญิงตันโจ -วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020156เด็กหญิงจุฑารัตน์ เตียวเจริญวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020157เด็กหญิงธนัชชา ไม้สวัสดิ์วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
240120020159เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทิพย์ฉิมพลีวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020160เด็กหญิงกัลยวรรณ์ พิสภาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020168เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองศิริวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020169เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุ่มศิริวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020170เด็กหญิงอรชพร แย้มพุทชงค์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020171เด็กหญิงกนกวรรณ พัฒนะมงคลเงินวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020172เด็กหญิงพรสินี เนตรสอาดวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020174เด็กหญิงภัทรนันท์ ด่านโปรดสัตว์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020177เด็กหญิงนันทิดา ลิ้มวัฒนกุลวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020183เด็กหญิงภัทธิดา สุศิละวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020184เด็กหญิงกชวรรณ วิเชียรรัตน์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020187เด็กหญิงกัญญาณัฐ อิ่มรัตนะวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020190เด็กหญิงรุจีรา บาริศรีวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020192เด็กหญิงนิชานาถ เพ็ญโฉมวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020196เด็กหญิงสิรินดา ซื่อสัตย์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020200เด็กหญิงนุชจรีย์ เทนสุนาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020201เด็กหญิงปรียภรณ์ จันทร์ชูผลวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020202เด็กหญิงศิริกัญญา วงค์ษาศิริวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020204เด็กหญิงนันท์ชินี บรรดาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020205เด็กหญิงพรพรหม ศรีสุวรรณวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020206เด็กหญิงวรญา จำปาศรีวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020210เด็กหญิงณัฐฑิริยา สงวนวัฒนาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020211เด็กหญิงชนิภา โพธิศิริวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020214เด็กหญิงพลอยชมพู ไพเราะวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020215เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เเสงศรีวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020216เด็กหญิงกุลยา ขวัญยังวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020218เด็กหญิงจารุวรรณ ชูนวลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020220เด็กหญิงนภสร พ่วงสวัสดิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020221เด็กหญิงพิชญาภรณ์ กุลหงษ์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020222เด็กหญิงเปรมวิกา อินทร์เเป้นวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020225เด็กหญิงพิชญธิดา เทศกุลวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020227เด็กหญิงมนรดา หอมพามาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020228เด็กหญิงวรัชญา เทียมเพ็งวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020230เด็กหญิงภัทราพร สอนศรีวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020242เด็กหญิงชรัญดา เกตุเอี่ยมวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020243เด็กหญิงณัฏฐ์นิภา ไพบูลย์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020244เด็กหญิงนฤมล โพธิจิตรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020248เด็กหญิงจารุกัญญ์ เมธีเกรียงไกรวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020250เด็กหญิงกนกพร โพธิ์อ่อนวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020252เด็กหญิงกฤษติวรรณ์ เทพวัติวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020255เด็กหญิงณัฐนันทน์ อรุณอโณทัยวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020259เด็กหญิงปริญญาฉัตร วงษ์สุวรรณวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020260เด็กหญิงนิชนิภา ภูสีลิตรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020262เด็กหญิงณิชาณี สรวมศิริวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020263เด็กหญิงสุณัฏฐา ไม้หอมวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020264เด็กหญิงรวิษฎา คุณธิวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020265เด็กหญิงภริตพร สุดหาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020267เด็กหญิงสุธีธิดา บรรเทาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020269เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงเทียนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020278เด็กหญิงศุภิสรา ราชวงษาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020279เด็กหญิงพิชชาพร รอดสมบูรณ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020281เด็กหญิงนภัสวรรณ สุขเกษมวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020282เด็กหญิงวรากร ใสหยาดวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020287เด็กหญิงสุธินี มิตสาจันทร์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020289เด็กหญิงธัญรดา สุวรรณเจริญวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020290เด็กหญิงพรพรรณ จั่นเจริญวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020298เด็กหญิงรินตะวัน กันพวงวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020300เด็กหญิงชลธิชา โพธิ์ทองวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020305เด็กหญิงสุชาวดี สิงห์ทนวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020307เด็กหญิงธนสรณ์ เกตุลาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020310เด็กหญิงอารยา จ้อยเจริญวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020313เด็กหญิงเกตุมณี หาสุขวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020317เด็กหญิงญาณิศา คงภักดีวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020320เด็กหญิงศิรภัสสร ธิวรรณลักษณ์วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020322เด็กหญิงไอลดา เอกศรีสกุลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020327เด็กหญิงพิมพ์พิศา สันทาลุนัยวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020330เด็กหญิงกันติยา พูลสมบัติวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020332เด็กหญิงศิรดา ปิ่นศิริวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020339เด็กหญิงณัทธมน ชมภูนุชวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020343เด็กหญิงอัจฉริยา ชำนาญวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
240120020345เด็กหญิงพิลาสลักษณ์ ลิ้มเทียมรัตร์วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020348เด็กหญิงสุรีมาศ คามีศักดิ์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020350เด็กหญิงอภิชญา ศุขประเสริฐวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020351เด็กหญิงณปภา พิมพ์ทองวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020353เด็กหญิงจิราพร คุ้มเพ็งวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020354เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์ทองวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
240120020355เด็กหญิงนลพรรณ เก่งการพานิชวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020360เด็กหญิงอาทิตยา สาช่อฟ้าวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020361เด็กหญิงสุภัสสร สุขสวัสดิ์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020363เด็กหญิงวริศรา ราศรีจันทร์วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020364เด็กหญิงภูริรัตน์ ปาระบับวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020365เด็กหญิงประกายดาว เพ็งพานิชวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020366เด็กหญิงสาธิดา ถาวรบูรณทรัพย์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020367เด็กหญิงฐิติพร สกุลศรีวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020368เด็กหญิงจิรัติยา บุญกล่ำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020369เด็กหญิงธิดารัตน์ มาลัยรักษ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020372เด็กหญิงชลิตา ชำนาญกิจวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020373เด็กหญิงบุญฑริกา บุญมาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020374เด็กหญิงศศิกานต์ จันทะคัดวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020375เด็กหญิงบุณยาพร พลโยธาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020377เด็กหญิงกวินธิดา อุ่นเจริญวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020379เด็กหญิงพรกมล สุดตาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020380เด็กหญิงณัฐณิชา นิจสินธุ์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020381เด็กหญิงชนนิกานต์ บุญล้อมวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

รวมรายการของ ห้องเรียนปกติ มีทั้งหมด 143 รายการ