นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนปกติทั้งหมดที่พิมพ์ใบสมัคร

วันที่มาสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รวม
(คน)

ม.3 ร.ร.เดิม
ได้โควต้า
ม.3 ร.ร.เดิม
ไม่ได้โควต้า
สมัครใหม่
(ในจังหวัด)
สมัครใหม่
(ต่างจังหวัด)
22 มีนาคม 2562 2 2 23 9 36
23 มีนาคม 2562 1 4 44 9 58
24 มีนาคม 2562 0 0 0 0 0
25 มีนาคม 2562 0 1 13 4 18
26 มีนาคม 2562 3 1 14 5 23
27 มีนาคม 2562 0 0 9 5 14

ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


เลขที่ใบสมัครชื่อ - สกุลนักเรียนวันที่มาสมัคร
240120020407เด็กหญิงสิรินญา โพธิ์รังวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020409เด็กหญิงสหสหสส ยไบไบไบวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020428นางสาวอัมพุชินี นรสิงห์วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020429นางสาวภัทรี ทองเงินวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020463นางสาวกนกวรรณ เรียมศรีวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020475เด็กหญิงทดสอบระบบ นะคะ1วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020476นางสาวคชาภา บ่ายเจริญวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020478นางสาวนริษรา บุตรทองคำวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020479นางสาวภาพร อยู่เจริญวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020482นางสาวพรลภัส ทานอุดมวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120020486นางสาวปิยมาศ สีสว่างวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020491เด็กหญิงวนิดา นพศิริวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020493เด็กหญิงวรญา วรศรีวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020494เด็กหญิงบุญสิตา คล้อยตามวงค์วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020503เด็กหญิงชนัญชิดา ไทยเจริญวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020504เด็กหญิงทานตะวัน ป้อมพิจิตรวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020505เด็กหญิงศิรินภา พระประทุมวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020511เด็กหญิงธีรกานต์ แสนสวาสวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020515นางสาวนภัสสร สุธาวรรณวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020525เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อุไรวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020532นางสาวพรชิตา มีพันธ์วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020534นางสาวรัตติยาภรณ์ สุนทรโชติวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020545นางสาววรัญญา จ้อยเจริญวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020548เด็กหญิงมาตังค์ อ่ำสาริกาวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020550เด็กหญิงขวัญภิรมย์ พรมเสาร์วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020552เด็กหญิงเพชรไพลิน มงคลวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120020560นางสาวอาภาศิริ วิสุทธิ์ธนากรวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020565เด็กหญิงกิติมา จูหลำวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020568เด็กหญิงโชติรัตน์ ปั้นทรัพย์วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120020573นางสาวชลธิชา ไชยธงรัตน์วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020596เด็กหญิงธิดารัตน์ มนต์ขังวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120020599นางสาวอารียา พรมชาติวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020601นางสาวชนิดา พาณิชย์วัฒนานุกูลวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020617เด็กหญิงบุษบา โชติชื่นวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020626นางสาวภัทราภรณ์ แดงกูลวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020630นางสาววริศรา ประจันบาลวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020632เด็กหญิงศิริสุข สุวาราวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020639เด็กหญิงมัธธุรดา ฟุ้งสวัสดิ์วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020645เด็กหญิงนันทนียาภรณ์ สินวิสูตรวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020655นางสาวสุธาสินี ศรีสุพพัตวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020660เด็กหญิงณัฎนิฌา คงปัญญาวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020662นางสาวนพมาส นาคสมบูรณ์วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020670เด็กหญิงเนตรนภัส สินภักดีวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020672นางสาวสุภาพร ชาญเชิงรบวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020684เด็กหญิงสุทาทิพย์ คำแหงวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020687เด็กหญิงจตุพร ทองหยูวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020689เด็กหญิงภัทรธราภรณ์ สอนศิริวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020697นางสาวพิมพกานต์ ค่ำคูณวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020700เด็กหญิงพัชรพร เพ็ชรน้ำน้อยวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020702เด็กหญิงวิไล พูลประเสริฐวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020703นางสาวชยากร กิ่งบัวแก้ววันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020712เด็กหญิงศศิวิมล ศิริเพ็ชรวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020715เด็กหญิงธัญจิรา บุญจันทร์วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020718นางสาวณัฐสุดา ยอดสมุทรวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020719นางสาวกวินทิพย์ ดีศรีวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020721นางสาวปาริฉัตต์ จันทร์เกษมวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020723เด็กหญิงจุรีพร เกิดสมบุญวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020724เด็กหญิงภูริชญา นุชอนงค์วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020725เด็กหญิงปลื้มกลม หินประกอบวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020726เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เเซ่ซิ้มวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020727เด็กหญิงวนิดา รินราดวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020728เด็กหญิงกมลณัฎฐ์ เบญจพฤกษ์วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020730นางสาวศิริญทิพย์ เบญจพฤกษ์วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120020733เด็กหญิงจันทร์วิกา กลางพิมายวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020734นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสวัสดิ์วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020736นางสาววริศรา กะนะฮาดวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020741นางสาวจิรัชญา เรื่องมั่นคงวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020742เด็กหญิงปุณยวีร์ รามอ้นวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020743เด็กหญิงวราพรณ์ วีระพันธ์วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120020745นางสาวธิดาพร สมจิตรวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020747เด็กหญิงศักตยา สมพานวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020748เด็กหญิงวรรณศิริ ยิ้มเนียมวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020753นางสาวกชพร บุญเลี้ยงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020754นางสาวเกวลิน อินทรศิริวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020756เด็กหญิงสุพิชชา สุพรรณภูวงษ์วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020761เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุทธรักษ์วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020763เด็กหญิงนันทยา มั่นศรีวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020770เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เลาลีวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020771เด็กหญิงมินตรา ถาวรโชติวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020772เด็กหญิงกนิษฐา มีระยศวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020774นางสาวอัสสิมา สุสิมานนท์วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020778เด็กหญิงเนตรนภา อิสสะอาดวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020791นางสาวพรรณปพร ปิ่นมณีวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020798เด็กหญิงยลดา เนียมทองวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020808นางสาวศศิวิมล หน่อแก้วมงคลวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020818นางสาวกัญญาวีร์ ดอกไม้ไหววันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020822เด็กหญิงณัฐธิดา ทองอินทร์วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020824เด็กหญิงนนทชา แจ่มภิรมย์วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020825นางสาวธิดารัตน์ สมจิตรวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020833เด็กหญิงธนัชพร ขาขุนทดวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020840เด็กหญิงมัณฑนา อรุณวรศิลาวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020847นางสาวมัญฑิตา แขรัตนะวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020849นางสาวญานิศา อิสอนวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120020854เด็กหญิงกรกนก ช่วยหนูวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020855เด็กหญิงวรินทร ซิเต็งวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020856นางสาวเจนจิรา กลิ่นหอมวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020859เด็กหญิงพรนภัส พงษ์เจริญวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020866นางสาวยุพารัตน์ สาระพันธ์วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020869นางสาวพรพรรณ จี่เทศวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020871เด็กหญิงเนรัญญา โตเจริญวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020880เด็กหญิงนภัสถา พึ่งสุขพระกาฬวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020881เด็กหญิงอาณัชชา สุขสวัสดิ์วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020884เด็กหญิงไอยา พรมมาวันวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020887เด็กหญิงกฤษยาภรณ์ ผุงฉอยวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020893นางสาวแพรพลอย เทียนนาวาวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020898เด็กหญิงสุกัญญา ทองพลีวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020902นางสาววีรดา แฉ่งเจริญวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020903เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผิวเกลี้ยงวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020909เด็กหญิงพรพนิตา สุจริตใจธรรมวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020914เด็กหญิงสมัณญา ดีรัสมีวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020917เด็กหญิงพลอยไพลิน จิตสวาวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020918เด็กหญิงชนิกานต์ อินทนนท์วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020925เด็กหญิงปุณยาพร ฤกษ์ยามดีวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020927เด็กหญิงอัญญากร กลิ่นหอมวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020936เด็กหญิงอมรรัตน์ เหลืองสุขเจริญวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020947นางสาวณัฏฐณิชา โอ่วเจริญวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020949เด็กหญิงพัชรศรี พรมอุกวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020950นางสาวณีรนุช แซ่บ่างวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020952นางสาวพรทิพย์ พลอยเพ็ชรวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020953เด็กหญิงณัฏฐณิชา นักบุญวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
240120020963เด็กหญิงนภัสวรรณ สินตั้งวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120020969เด็กหญิงบัวหลัน พรหมภิบาลวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120020972นางสาวธนพร ปุราเสวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020978นางสาวสุภารัตน์ อ้นสุวรรณวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020979เด็กหญิงศิริรัตน์ วสิกรัตน์วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020980นางสาวภาณุมาส กรรณเกิดผลวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020981นางสาวสุธินันท์ เหลืองมหามงคลวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120020990เด็กหญิงณิชชา ธัญกิตยากรวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020991นางสาวณัฐวดี โชติชื่นวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020992นางสาวชลนิชา เลิศวิลัยวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020993เด็กหญิงุสุดารัตน์ ศิลป์อุดมวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120020997นางสาวธิดารัตน์ ระภักดีวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120021007เด็กหญิงสุพัตรา งามเจริญวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120021018นางสาวนลินทิพย์ แตงแก้ววันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120021029นางสาวอิงอร กิจประชุมวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
240120021030เด็กหญิงจีรนันท์ เรียนเที่ยงวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120021042เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เหมยหมอกวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
240120021048เด็กหญิงกัลยกร ศรีเทียนทองวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120021051เด็กหญิงวิจิตรา บุปผาโรจน์วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120021055เด็กหญิงนิศาชล ภู่จันทึกวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120021056นางสาวชลธิชา แย้มเปี่ยมวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120021068เด็กหญิงนันธิชา จันทร์บางวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120021070เด็กหญิงพิมพ์ยุพา วงษ์เที่ยงวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120021076เด็กหญิงเบญจมาศ เป้าเปี่ยมทรัพย์วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
240120021077เด็กหญิงสุชาดา ศรีวงค์สุขวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120021078นางสาวเฟื่องฟ้า ใจเจริญวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120021084นางสาวเบญญาภา เลิศสุธากุลวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120021087นางสาวจอมขัวญ แสงสุวรรณวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
240120021088นางสาวปรางค์วลัย ใหม่เอี่ยมวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

รวมรายการของ ห้องเรียนปกติ มีทั้งหมด 149 รายการ