นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนปกติทั้งหมดที่พิมพ์ใบสมัคร

วันที่มาสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รวม
(คน)

ม.3 ร.ร.เดิม
ได้โควต้า
ม.3 ร.ร.เดิม
ไม่ได้โควต้า
สมัครใหม่
(ในจังหวัด)
สมัครใหม่
(ต่างจังหวัด)
21 มีนาคม 2563 2 5 74 8 89
22 มีนาคม 2563 0 5 36 5 46
23 มีนาคม 2563 0 0 14 4 18
24 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0
25 มีนาคม 2563 2 1 1 0 4

ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


เลขที่ใบสมัครชื่อ - สกุลนักเรียนวันที่มาสมัคร
240120020001นางสาววิมลมาศ เเซ่เฮ้งวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020004เด็กหญิงวริศรา รวมจิตต์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020006เด็กหญิงธัญกร ช้างอ่ำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020007นางสาวธัญวรรณ เกษีวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020008นางสาวพนาจง รัตนศิริดำริวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020009เด็กหญิงกันฐรัตน์ โสธรบุญวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020010เด็กหญิงศรัณย์พร ชมภูวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020016นางสาวจิราวรรณ ลือชัยธีรกุลวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020017นางสาวชลธิชา มีพร้อมวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020018เด็กหญิงอริสา ศิรจานนท์วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020020นางสาวรัตนาภรณ์ สุขเกิดมาวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020021นางสาวณีรนุช ดิษฐาพรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020022นางสาวอาทิตยา ซิเต็งวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020023เด็กหญิงปาณิศา โฉมศิริวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020025เด็กหญิงสุภาวดี พันธุ์หล้าวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020031นางสาวธิดารัตน์ เสาวกุลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020034นางสาววรกมล วิมลภักตร์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020037นางสาวปวีณ์ธิดา เเสงอรุณวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020040เด็กหญิงณัฐภรณ์ แย้มอำพันวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020041นางสาวสิริกร บุญเพ็งวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020043นางสาวปานปภัส สรวมประคำวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020044นางสาวขวัญชนก อู่สุวรรณวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020056นางสาวบุณยาพร บุญระณีวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020060เด็กหญิงธนภรณ์ อึ้งจุ้ยวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020062เด็กหญิงวนิดา โสภาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020063นางสาววรรณรพร สารพันธ์ุวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020065เด็กหญิงพิชญธิดา กลับน้อยวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020068เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นพเกตุวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020072เด็กหญิงดวงใจ พรมมาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020079เด็กหญิงนรินทร์พร พลอยแหวนวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020084นางสาวณัฐนันท์ เขียวชะอุ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020088เด็กหญิงนันทกานต์ เลิศศิริวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020091เด็กหญิงฐิติพร เชาว์ประสิทธิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020102เด็กหญิงจตุรพร สกุณาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020116เด็กหญิงศศิพิมล อ่องประเสริฐวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020117นางสาวกัญญาพร วงธนานุกิตย์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020121เด็กหญิงกุนนิดา เสนานันท์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020126นางสาวศิริพร ทนนนท์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020129นางสาวปนัดดา รามอ้นวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020131เด็กหญิงกาญจนาณุมาส วงศ์งามวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020137นางสาวธนัชญา ก๊กเฮงวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020146เด็กหญิงภัทราวดี จันทองวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020158นางสาวโศภนิศ มณีเขียววันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020164นางสาวนางสาว ธิพรรษา ชอบชินวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020165เด็กหญิงณัฏฐากร ศิริรัตนโสพรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020175นางสาวจุฑาทิพย์ โชติชื่นวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020226เด็กหญิงสุมัณฑณา พูลสวัสดิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020231เด็กหญิงปรียาภรณ์ อุทรักษ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020233นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ฉลาดแย้มวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020234เด็กหญิงนภสิริ ซื่อสัตย์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020235เด็กหญิงนนรนี ศรีเนตรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020238เด็กหญิงอัจจิมา พูลสวัสดิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020239เด็กหญิงแพรววนิต พิมพาชาติวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020240เด็กหญิงบัณฑิตา วัดเล็กวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020241เด็กหญิงสุจิตตี ทรงอักษรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020251เด็กหญิงทิพจันทร์ทรา แก้วลาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020258เด็กหญิงปนัดดา นาวาพนมวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020272เด็กหญิงยุภาภรณ์ ตันเจริญวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020276เด็กหญิงอัญชิสา จันทร์วงษ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020335นางสาวสุณิสา มีพรกิจวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020358เด็กหญิงชญาณิศา อุ่นไฝวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020370นางสาวธนัชพร โตสงค์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020371เด็กหญิงพาทินธิดา บุปผาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020396นางสาวกมลพรรณ ปิ่นกุลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020406นางสาวนภาภรณ์ โสมดีวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020409เด็กหญิงจีระนันท์ วงศ์กำภูวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020422นางสาวปาจรีย์ ศรีเจริญวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020430เด็กหญิงณัฎฐธิดา พหลโยธินวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020454นางสาวมีสุข สุวรรณศรีวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020455นางสาวภรภัทร รัตนพลวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020468เด็กหญิงจิราวรรณ แก่นแก้ววันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020483เด็กหญิงณัฏฐนิช ฤทธิ์ศักดิ์วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020484นางสาวศศินันท์ สุรถาวรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020488นางสาวณัฐภัทร แย้มอำพันวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020489เด็กหญิงสุพรรณษา ชวดมีวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020493เด็กหญิงจีรนันท์ กองขุนทดวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020510เด็กหญิงอรณิชา เมืองโพธิ์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020532เด็กหญิงประภากรณ์ อินประเสริฐวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020535นางสาวนภัสสร พูลผลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020542เด็กหญิงสรรระวี กล่อมบุญธรรมวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020545เด็กหญิงพรนภา ขมิ้นแก้ววันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020555เด็กหญิงสายฝน โคตรทารินทร์วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020557นางสาวอัจฉราวรรณ ฤทธิชัยวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020565เด็กหญิงสุปรียา ทุมมาวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020568นางสาวปนัดดา พลชัยยาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020572เด็กหญิงณัฎฐพร องอาจณรงค์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020590นางสาวชลธิชา เงินโตวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020602เด็กหญิงคนิฐา โพธิ์โตวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020603นางสาวอรศิตา จิ๋วตะคุวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020604เด็กหญิงชนัญชิดา ดอนยางไพรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020616เด็กหญิงชนาภา คำเสมอวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020617นางสาวดารารัตน์ สุขดีวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020618เด็กหญิงเพ็ญนภา นกศิริวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020619เด็กหญิงอริสา หงษ์วะชินวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020622นางสาวนนธิชา ขำเชยวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020623นางสาวขวัญฤดี สว่างอารมณ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020641เด็กหญิงจิรญา นาคตระกูลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020649นางสาวพรนภัส แก้วโบราณวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020654เด็กหญิงณัฐญาดา ทับเสนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020658นางสาวญาณิศา พาระหาดวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020662นางสาวนันทยา ทิพยารมณ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020668เด็กหญิงเบญจทิพย์ เจือจันทร์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020675นางสาววริศรา วันลักษณ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020677เด็กหญิงเกษมณี ลืมเนตรวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020682นางสาวแก้วตา​ ตัญญะสิทธิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020686เด็กหญิงสรชา บุญปลั่งวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020687นางสาววริสา กระโพธิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020688นางสาวโชติรัตร์ อรุณพูลทรัพย์วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020689เด็กหญิงจิดาภา จันทร์เจริญ่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020692นางสาวภัชชา ศรีเสถียรวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020702เด็กหญิงณัฐรินทร์ มานะตั้งวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020705เด็กหญิงปวีณอร กาดนอกวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020711เด็กหญิงมริสา สายวงศ์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020744เด็กหญิงนิโลบล ยุ่นประยงค์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020749เด็กหญิงพรชนัน ราชนิยมวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020752นางสาวพิชชาพร เอี่ยมสมบัติวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020764นางสาวปรียาภรณ์ พรหมรักษ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020766นางสาววัชราภรณ์ พงษ์เจริญวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020768นางสาวณัฐกฤตา อินทโชติวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020784เด็กหญิงสุจิตรา กรเกษมวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020789นางสาวจิดาภา เจริญวัฒนาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020793เด็กหญิงชญาดา บรรดาศักดิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020794เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ อำมรีวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020807เด็กหญิงปุณณิศา หล้าสมบูรณ์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020820เด็กหญิงณัฐธิชา สงวนดีวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020822เด็กหญิงกรรณิการ์. วงษ์กำภูวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020826เด็กหญิงอตกลยา วรวงศ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020832เด็กหญิงสุนิสา อร่ามศรีวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020833เด็กหญิงประภัสศร ฤๅเดชวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020834เด็กหญิงวิมลรัตน์ ตันเต็งวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020835เด็กหญิงศิริวรรณ รุ่งเรืองวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020836เด็กหญิงพรรณภัทร นิลวงศ์วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020841นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรีวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020844เด็กหญิงพิมลวรรณ กงสุลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020845เด็กหญิงด.ญ.นิศารัตน์ อมรกุลวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020850นางสาวณัชชา จันทร์ร้อยเอ็ดวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020858เด็กหญิงจรินทร ฝายสำโรงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020859นางสาวสุวิมล สมกับชาติวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020867เด็กหญิงอทิตยา คดีธรรมวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020869เด็กหญิงอภิสรณ์ อุ่มเจริญวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020871นางสาวชาลิสา ขันติชัยมงคลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020887นางสาวอรพินท์ อันทะคำภูวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020890นางสาวจิรัฐิติกาล อยู่สุขวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020896เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธรรมสุวรรณวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020899นางสาวณัฐฐินันท์ พุดซ้อนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020900นางสาวสิรีธร แซ่โซววันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020903เด็กหญิงณัฏฐ์วรา ลี้ชมวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020907นางสาวศศิกานต์ เนินทรายวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020910นางสาวกนิษฐา เกลาเกลี้ยงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020917นางสาวณัฐณิชา ฮวดตี๋วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020921เด็กหญิงตรีรัตน์ สาระมูลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020926เด็กหญิงสุวิมล เกิดแก้ววันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020928เด็กหญิงชลธิชา แย้มอรุณพัฒนาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020929เด็กหญิงอัมพร ยงสวัสดิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020931นางสาวชญาดา แสงงามวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020932นางสาวกัญญาวีร์ ขำสำอางค์วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020936นางสาวสมิตานัน เอี่ยมสอาดวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

รวมรายการของ ห้องเรียนปกติ มีทั้งหมด 157 รายการ