นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนปกติทั้งหมดที่พิมพ์ใบสมัคร

วันที่มาสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รวม
(คน)

ม.3 ร.ร.เดิม
ได้โควต้า
ม.3 ร.ร.เดิม
ไม่ได้โควต้า
สมัครใหม่
(ในจังหวัด)
สมัครใหม่
(ต่างจังหวัด)
21 มีนาคม 2563 2 0 30 1 33
22 มีนาคม 2563 0 2 15 1 18
23 มีนาคม 2563 0 0 7 0 7
24 มีนาคม 2563 0 0 1 0 1
25 มีนาคม 2563 2 1 1 0 4

ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


เลขที่ใบสมัครชื่อ - สกุลนักเรียนวันที่มาสมัคร
240120020001เด็กหญิงวิมลมาศ เเซ่เฮ้งวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020004เด็กหญิงวริศรา รวมจิตต์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020006เด็กหญิงธัญกร ช้างอ่ำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020007นางสาวธัญวรรณ เกษีวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020008นางสาวพนาจง รัตนศิริดำริวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020009เด็กหญิงกันฐรัตน์ โสธรบุญวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020010เด็กหญิงศรัณย์พร ชมภูวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020016นางสาวจิราวรรณ ลือชัยธีรกุลวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020017นางสาวชลธิชา มีพร้อมวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020018เด็กหญิงอริสา ศิรจานนท์วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
240120020020นางสาวรัตนาภรณ์ สุขเกิดวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020021นางสาวณีรนุช ดิษฐาพรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020022เด็กหญิงอาทิตยา ซิเต็งวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020023นางสาวปาณิศา โฉมศิริวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020025เด็กหญิงสุภาวดี พันธุ์หล้าวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020031นางสาวธิดารัตน์ เสาวกุลวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020034นางสาววรกมล วิมลภักตร์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020037นางสาวปวีณ์ธิดา เเสงอรุณวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020040เด็กหญิงณัฐภรณ์ แย้มอำพันวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020041นางสาวสิริกร บุญเพ็งวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020043เด็กหญิงปานปภัส สรวมประคำวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020044เด็กหญิงขวัญชนก อู่สุวรรณวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020056เด็กหญิงบุณยาพร บุญระณีวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020060เด็กหญิงธนภรณ์ อึ้งจุ้ยวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020062เด็กหญิงวนิดา โสภาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020063นางสาววรรณรพร สารพันธ์ุวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020065เด็กหญิงพิชญธิดา กลับน้อยวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020068เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นพเกตุวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020072เด็กหญิงดวงใจ พรมมาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020079เด็กหญิงนรินทร์พร พลอยแหวนวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020084นางสาวณัฐนันท์ เขียวชะอุ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020088เด็กหญิงนันทกานต์ เลิศศิริวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020091เด็กหญิงฐิติพร เชาว์ประสิทธิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020102เด็กหญิงจตุรพร สกุณาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020116เด็กหญิงศศิพิมล อ่องประเสริฐวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020117นางสาวกัญญาพร วงธนานุกิตย์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020121เด็กหญิงกุนนิดา เสนานันท์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020126เด็กหญิงศิริพร ทนนนท์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020129นางสาวปนัดดา รามอ้นวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020131เด็กหญิงกาญจนาณุมาส วงศ์งามวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020137นางสาวธนัชญา ก๊กเฮงวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020146นางสาวภัทราวดี จันทองวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020158เด็กหญิงโศภนิศ มณีเขียววันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020164นางสาวนางสาว ธิพรรษา ชอบชินวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020165เด็กหญิงณัฏฐากร ศิริรัตนโสพรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020175นางสาวจุฑาทิพย์ โชติชื่นวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020226เด็กหญิงสุมัณฑณา พูลสวัสดิ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020231เด็กหญิงปรียาภรณ์ อุทรักษ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020233เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ ฉลาดแย้มวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
240120020234เด็กหญิงนภสิริ ซื่อสัตย์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020235เด็กหญิงนนรนี ศรีเนตรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020238เด็กหญิงอัจจิมา พูลสวัสดิ์วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020239เด็กหญิงแพรววนิต พิมพาชาติวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020240เด็กหญิงบัณฑิตา วัดเล็กวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020241เด็กหญิงสุจิตตี ทรงอักษรวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020251เด็กหญิงทิพจันทร์ทรา แก้วลาวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020258เด็กหญิงปนัดดา นาวาพนมวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
240120020272เด็กหญิงยุภาภรณ์ ตันเจริญวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020276เด็กหญิงอัญชิสา จันทร์วงษ์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020335นางสาวสุณิสา มีพรกิจวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020358เด็กหญิงชญาณิศา อุ่นไฝวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
240120020370เด็กหญิงธนัชพร โตสงค์วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
240120020371เด็กหญิงพาทินธิดา บุปผาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

รวมรายการของ ห้องเรียนปกติ มีทั้งหมด 63 รายการ