คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบพิมพ์ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบพิมพ์ใบสมัครออนไลน์โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

สถานะการกรอกใบมอบตัว

ลำดับ เลขที่สมัครสอบ เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น กลุ่มการเรียน สถานะ ปริ้น
1
661100011209702597052เด็กหญิงกชพร วงศ์กลม1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
2
661100101104301276618เด็กหญิงศิรวดี วิริยะยุทธ1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
3
661100431260401224798เด็กหญิงพัณภัสสร ใจอุ่น1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
4
661100371249900986268เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์ แจ่มเจริญ1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
5
661100391249900974995เด็กหญิงณัชญ์ชนกภรณ์ สุทธิวัฒน์1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPไม่สมบูรณ์
6
661100321249901002555เด็กหญิงชญาณ์นินท์ อุปเทพ1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
7
661100181249900972445เด็กหญิงพิมชญา ประดิษแจ้ง1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
8
661100401248000035223เด็กหญิงนราวดี เกษร1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
9
661100421249900995283เด็กหญิงวราลี เลิศศลารักษ์1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
10
661100041104700221931เด็กหญิงอนัญญา จันปุ่ม1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
11
661100261249900990672เด็กหญิงแพรวพรรณ พรหมสุวรรณ์1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
12
661100251249900993043เด็กหญิงนัทธมน โพธิศิริ1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPไม่สมบูรณ์
13
661100351249900976491เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชูเชิด1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
14
661100231104100050230เด็กหญิงฐิติวรดา ธนวรดร1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
15
661100161249900987949เด็กหญิงนวพร สกุลเรืองศรี1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPไม่สมบูรณ์
16
661100111249900994732เด็กหญิงกวินทิพย์ มงคลธรรมกุล1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPไม่สมบูรณ์
17
661100081249900989160เด็กหญิงสิริกัญญา นกโต1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
18
661100341249900991032เด็กหญิงณัฐมน เจริญศรี1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPไม่สมบูรณ์
19
661100151249900988597เด็กหญิงสิตานัน พุทธรักษา1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
20
661100121249900994724เด็กหญิงกรวรรณ มงคลธรรมกุล1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPไม่สมบูรณ์
21
661100091110301522364เด็กหญิงสมิตานัน ลูกศร1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
22
661100441249900993141เด็กหญิงกิตติกร เเซ่ก้อง1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPไม่สมบูรณ์
23
661100271240401243792เด็กหญิงวริศรา บุตรแสง1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPไม่สมบูรณ์
24
661100071240401240874เด็กหญิงรติรัตน์ กังใจ1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
25
661100171209000578104เด็กหญิงวรรณพร พิสุทธิ์ทรัพย์1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
26
661100291249900999912เด็กหญิงกนกวรรณ กัลยา1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
27
661100331249900974073เด็กหญิงภูริชญา น้อยเชี่ยวกาญจน์1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
28
661100301249900976653เด็กหญิงพลอยปภัส ณรงค์ฤทธิ์1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
29
661100411249900978907เด็กหญิงปัณฑิตา อ่อนใจเอื้อ1/1ห้องเรียนพิเศษ MEPสมบูรณ์
30
661200591249900976688เด็กหญิงอัยลดา ขมสวัสดิ์1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
31
661200361249900984397เด็กหญิงนภัสสร พิลาเปล่า1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
32
661201051249900999718เด็กหญิงกวินธิดา เปรมะศิริ1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
33
661200091309903879232เด็กหญิงวรวลัญช์ มั่นคง1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
34
661200831209702588525เด็กหญิงณัฐรดา บุญมี1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
35
661200221249900982521เด็กหญิงอภิณห์พร รัตนปรียากุล1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
36
661200891240600303396เด็กหญิงสุปวีณ์ วงค์กำภู1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
37
661200271209000540760เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ลิ่มตี๋1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
38
661200441259500173618เด็กหญิงลลิดา เสน่หา1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
39
661201001249900988821เด็กหญิงกุลนันท์ ยืนยงค์1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
40
661200721249901004329เด็กหญิงณัชชาอร หล้าศักดิ์1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
41
661200431249900990192เด็กหญิงภิลัยลักษณ์ พรหมณา1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
42
661200391249900992781เด็กหญิงณัฎฐกานต์ พุฒตาล1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
43
661200611249900978231เด็กหญิงกัลยกร ยังให้ผล1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
44
661200841103800044410เด็กหญิงสุพิชชา เกิดญาติ1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
45
661200131200601477053เด็กหญิงกฤตพร แซ่เซียว1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
46
661200911249900980529เด็กหญิงภัทรนารถ นพเกตุ1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
47
661201031249900976319เด็กหญิงสุธาวี รอดแก้ว1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
48
661200211249901002806เด็กหญิงอุษามณี อบภิรมย์ภู่1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
49
661200031249900993965เด็กหญิงวรรณารักษ์ แก้วอุไร1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
50
661200331249900973344เด็กหญิงวริศรา ภู่ทิม1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
51
661200771249900998851เด็กหญิงปุญญพัฒน์ พันธุ์วิเชียร1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
52
661200281249900992748เด็กหญิงสุวิชญา รักษานนท์1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
53
661200081209702676572เด็กหญิงชลกนก ศรีชวนะ1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
54
661200161209000561538เด็กหญิงปภัสรามาส ตันเที่ยง1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
55
661200821129902219664เด็กหญิงปะการัง แซ่ฮั่น1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
56
661201021249900975070เด็กหญิงทักษพร กิจสัมพันธ์กุล1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
57
661200231329901699920เด็กหญิงธัญพร นักนวน1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
58
661200581320300378845เด็กหญิงณัฐกมล สุภาพ1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
59
661200491819900776144เด็กหญิงกมลชนก ไพเราะ1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
60
661200421249900984532เด็กหญิงกีรัตยา อึ้งติ๊ดใช้1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
61
661200201249900998762เด็กหญิงภัคชิสา อ่องสมบูรณ์1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
62
661200251209000590261เด็กหญิงสุณัฏฐา เจริญนิธิโชติ1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
63
661200451249900976777เด็กหญิงปฏิภรณ์ ปันชะศรี1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯสมบูรณ์
64
661200861249900979903เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร แสงจันทร์1/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯไม่สมบูรณ์
65
664100071209000387724เด็กหญิงกวิสรา สุเมธาธิกุล4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
66
664100061249900879461นางสาวธนารีย์ ธเนศธนสาร4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
67
664100121240600278375เด็กหญิงณัฐภัสสร คำศิริ4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
68
664100171249900870464นางสาวเพตรา ลัดกระทุ่ม4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
69
664100651209702379454นางสาวพูษรี พูลทวี4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
70
664100181104301080845นางสาวชนากานต์ นิรามิษ4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
71
664100141249900895505เด็กหญิงพิชญาภา ดาน้ำคำ4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
72
664100011249900892743เด็กหญิงฐิตารีย์ แสงทอง4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
73
664100161104700166026นางสาวณัฐนันท์พร บุญยัง4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
74
664100151209000330102นางสาวกิตติญา นิลหา4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
75
664100371249900886549นางสาวพิชชาพร รอดสมบูรณ์4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
76
664100021249900869865นางสาวปุณณมา เกษร​บัว​4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
77
664100671209702318421นางสาวภัสร์นลิน มณีนพรัศม์4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
78
664100531209601592926เด็กหญิงนันท์นภัส มั่งมี4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
79
664100111209000329961นางสาวธนั​ญญา​ พงษ์​กิจ​เดช​โชติ​4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
80
664100041101501361993นางสาวปิ่นปินัทธ์ ชัยผ่องศรี4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
81
664100101200601433510เด็กหญิงฑิฆัมพร เข็มเฉลิม4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
82
664100311209702411889นางสาวจิดาภา จูเจริญ4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
83
664100251119902415285เด็กหญิงไอลดา เอกศรีสกุล4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
84
664100081249900892344เด็กหญิงอรกมล แซ่แห4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
85
664100261102003960331เด็กหญิงทัชชญา ภูริชญาธนากุล4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
86
664100611240600274256เด็กหญิงนทิชา ปรีชา4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
87
664100091209000376153เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีสุวรรณ์4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
88
664100365249800030581นางสาวณัฏฐนันท์ ไชยะเสน4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
89
664100051249900870260นางสาววรกัญญา นิลจินดา4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
90
664100231249900867412นางสาวชนาภัทร คุณประเสริฐ4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
91
664100491104700161059เด็กหญิงรัชณภัค ถีระทัน4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
92
664100031249900886689นางสาวชยิสสรา เสียงประเสริฐ4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
93
664100451249900871886เด็กหญิงนิษิตา ยุ้นพันธ์4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
94
664100461249900882918เด็กหญิงณัฐปภัสร์ การะนันท์4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
95
664100241139600465174เด็กหญิงอชิรญา จรกิตติกุล4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
96
664100351249900883400นางสาวอิศราภรณ์ สุกใส4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
97
664100301579901256309นางสาวจิรัชญา สีต๊ะบุตร4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
98
664100131449900898324เด็กหญิงธณัชญา อินทมนต์4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
99
664100381249900895190เด็กหญิงสกาวรัตน์ รักพนาราม4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPไม่สมบูรณ์
100
664100541249900836771เด็กหญิงชมพูนุช ศรีปาน4/1ห้องเรียนพิเศษ IEPสมบูรณ์
101
664200261189900475205เด็กหญิงชวัลรัตน์ นิมโรธรรม4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
102
664200161189900475213เด็กหญิงศรัณย์พร นิมโรธรรม4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
103
664200221249900882039เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองสุข4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
104
664200481249900869024เด็กหญิงจิราภา อุ่ยคำ4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
105
664200141249900895629เด็กหญิงเปมิกา มะณี4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
106
664200071249900889530นางสาวณิชาณี สรวมศิริ4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
107
664200111209000376722เด็กหญิงพัชชานันท์ ลียะวณิชย์4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
108
664200131249900885330เด็กหญิงธนัญญา พรเพิ่มทรัพย์4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
109
664200661249900896030เด็กหญิงณัฐนรากร กองเหม็ง4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
110
664200241249900891356เด็กหญิงธีราพร เย็นอยู่4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
111
664200251249900866033เด็กหญิงผกามาส มากมี4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
112
664200041249900869717นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มรัตนะ4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
113
664200151740101114984เด็กหญิงชวลิตา ด้วงไผ่4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
114
664200081101700443043เด็กหญิงพัฒนฉัตร ศรีทองคำ4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
115
664200121200601435733นางสาวพัชพร สรวลประเสริฐ4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
116
664200231249900878741เด็กหญิงเปรมวิกา อินทร์แป้น4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
117
664200091249900868516เด็กหญิงกรกนก พุทธนิมนต์4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
118
664200101249600025424เด็กหญิงศิษญกร ธรรมารักษ์4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
119
664200411249900878325นางสาวสิรภัทร บุญทอง4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)ไม่สมบูรณ์
120
664200021248100056036นางสาวจริยา รักษาภักดี4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)ไม่สมบูรณ์
121
664200551249900866963นางสาววรรณรดา ชำนาญศิลป์4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
122
664200381350101803155นางสาวณัฐนิชา แหล่งสนาม4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
123
664200351249900885291นางสาวณีรนุช อภิสิทธิ์4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
124
664200391249900875474นางสาวณัฐวดี สร้อยสุวรรณ4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
125
664200361249900892298นางสาวกรทิพย์ โชคชัยมงคล4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
126
664200451249900864880นางสาวศิวพร พุ่มพวง4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)ไม่สมบูรณ์
127
664200291249900893723เด็กหญิงปิยวรรณ พรชัยสิทธิ์4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
128
664200531229901238303เด็กหญิงกฤษติวรรณ์ เทพวัติ4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)ไม่สมบูรณ์
129
664200511249900893626เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีรัตน์4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)ไม่สมบูรณ์
130
664200521209000349962เด็กหญิงณัฐณิชา คงสวัสดิ์4/2ห้องเรียนพิเศษวิทย์(SMTE)สมบูรณ์
131
661300041248000035207เด็กหญิงนันทัชพร พันธ์วิวัฒน์1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
132
661300171209000671410เด็กหญิงธญาภัท วัจนะเจริญ1/3EISสมบูรณ์
133
661300321302501070092เด็กหญิงชนาภา ประจวบสุข1/3EISสมบูรณ์
134
661300391247400004308เด็กหญิงพิชญาพร การประไพ1/3EISไม่สมบูรณ์
135
661300071249900975657เด็กหญิงชนัญชิดา บุญหนุน1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
136
661303751249900994228เด็กหญิงชาลิสา พันธุพาณิชย์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
137
661304111249900979059เด็กหญิงกัลยกร ทองรัตน์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
138
661300081249900994147เด็กหญิงชัญญานุช นุชสุข1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
139
661302201208300068046เด็กหญิงภรภัทร บุญเหลือ1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
140
661300211209000543408เด็กหญิงณัฏฐิกา คงสวัสดิ์1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
141
661300451101501441440เด็กหญิงกัญญ์ณรัณ ค้วนสมบุญ1/3EISสมบูรณ์
142
661300471249900989844เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เพ็ญศิริ1/3EISสมบูรณ์
143
661300241240401237393เด็กหญิงณีราพรรณธ์ สุขสวัสดิ์1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
144
661301311248000037226เด็กหญิงปภัสร อาจทวีกุล1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
145
661302621249900984702เด็กหญิงทอฝัน พันธุ์อารีย์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
146
661303261249900995551เด็กหญิงรวิวรรณ โสภา1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
147
661300251245000035053เด็กหญิงธนัชญาน์ อุปชัย1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
148
661300281249900989305เด็กหญิงธนัชญา รุ่งศิริ1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
149
661300291249600029713เด็กหญิงขวัญแก้ว เทวารุธ1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
150
661302681249900981681เด็กหญิงเพชรนิล วงค์จินดา1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
151
661300331240401238551เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แย้มเกษร1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
152
661300591249900989020เด็กหญิงฐิตาพร นวลรุ่ง1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
153
661300671249900997146เด็กหญิงกนกวรรณ ฉ่ำสมบูรณ์1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
154
661300921249901003918เด็กหญิงวิชิตา พิพัฒน์จำเริญกุล1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
155
661303341249900991989เด็กหญิงอริสา สำราญศรี1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
156
661301121249900995194เด็กหญิงวารุณี พงษ์สถานาภรณ์1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
157
661301961249600029799เด็กหญิงจุฑามาศ ลุนธิระวงค์1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
158
661300541418600147331เด็กหญิงวรพิชชา พรมสมศรี1/3EISไม่สมบูรณ์
159
661301521209000552318เด็กหญิงณัฐภัสสร บัวรุ่งสวัสดิ์1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
160
661301670024991042852เด็กหญิงโกกิ ทาวิน1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
161
661301691104700217534เด็กหญิงรุ้งระวีวัลย์ ย้อยแสง1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
162
661300581104700228684เด็กหญิงภคปภา เกรัมย์1/3EISสมบูรณ์
163
661301751199600501197เด็กหญิงปราณิสา แก้วสะโร1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
164
661303381103704627809เด็กหญิงธัญญพัทร์ กีรติบวรชัย1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
165
661302921249901001303เด็กหญิงณัฐธยาน์ นุ่มรอด1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
166
661301811247400004243เด็กหญิงณัฐริการ์ เป้าไธสง1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
167
661302801249900978931เด็กหญิงสุวภัทร เจตบุตร1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
168
661303731248500033238เด็กหญิงอริสสรา บุตรศรี1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
169
661301441249900986896เด็กหญิงวาริตา ดีศรีสุข1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
170
661301821249600029641เด็กหญิงชนากานต์ กลิ่นไม้1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
171
661301991240401245833เด็กหญิงชนิดาภา เรืองเอี่ยม1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
172
661302001249900984168เด็กหญิงพัชรีวรรณ แตงทอง1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
173
661302011249900974111เด็กหญิงพิชชาอร ใหม่สุวรรณ1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
174
661302281249900999106เด็กหญิงจรัญญา แต้งัก1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
175
661301741209000595165เด็กหญิงณัชชา หัตถะแสน1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
176
661300751249900992756เด็กหญิงชนินาถ หลงเจริญ1/3EISไม่สมบูรณ์
177
661300771249900984567เด็กหญิงอิสรีย์ คุณาธรธิติภา1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
178
661304371119902587329เด็กหญิงนภาพร จั่นเพ็ชร์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
179
661302401249900977757เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเขียน1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
180
661304171209702651341เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา เฮงเจริญ1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
181
661300551769900964537เด็กหญิงบุญยวีร์ เศรษฐีไพบูลย์1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
182
661302691249901002237เด็กหญิงรังสินี แตงรัตนา1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
183
661302491249901002636เด็กหญิงจอมสุดา ศรีอุดมศิลป์1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
184
661300951749400126231เด็กหญิงณัฏฐกานต์ จิตรกิตติรัตน1/3EISสมบูรณ์
185
661304401249901007263เด็กหญิงวรญา จิณหัชชพณ1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
186
661302521101000298300เด็กหญิงอานัทธมน กรเกษม1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
187
661302601249900985679เด็กหญิงบุญธิดา อ่อนชด1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
188
661302501249900994325เด็กหญิงกัณภัทร์ วชิรพันธุ์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
189
661302641240600302322เด็กหญิงณัฐธยาน์ ใจงาม1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
190
661302821249900990681เด็กหญิงนฤมล สุริยะมี1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
191
661302941279900438775เด็กหญิงแพรวา หาญศึก1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
192
661300961249901003624เด็กหญิงอาทิตติยา ฉั่วยู่เน้ย1/3EISสมบูรณ์
193
661300981249900976718เด็กหญิงวิชญาดา งามศิริ1/3EISสมบูรณ์
194
661302991249900975703เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์ชูผล1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
195
661303001559500037681เด็กหญิงสุภาวิดา คำภิละเตรียมวงศ์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
196
661300131249900985814เด็กหญิงพิรญา มุ่งดี1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
197
661302291249901000846เด็กหญิงพราวณภัทร วงษ์เพ็ง1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
198
661302911249900990770เด็กหญิงปิย์วรา เป้าเปี่ยมทรัพย์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
199
661303131249900987078เด็กหญิงชุติภา จาอินต๊ะ1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
200
661301451407700061607เด็กหญิงสราวลี กุลอัก1/3EISไม่สมบูรณ์
201
661303331670201323683เด็กหญิงรมิตา บุญมาก1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
202
661303391248000036980เด็กหญิงปานระวี มาศิริ1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
203
661303201103704562511เด็กหญิงณชสร โพธิ์พันธ์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
204
661303571101000287332เด็กหญิงภัทรวดี สาริกภูติ1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
205
661301601209000569474เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ โสมพันธ์1/3EISไม่สมบูรณ์
206
661301681579901472443เด็กหญิงภัคธีมา บุญศรีมี1/3EISไม่สมบูรณ์
207
661303771249600029039เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ บุญคง1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
208
661303791101000287324เด็กหญิงภัทรจารี สาริกภูติ1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
209
661303811249900978010เด็กหญิงภัทธิรา ยุวาพัฒน์1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
210
661304081249900979636เด็กหญิงรักษินันต์ สมมัง1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
211
661300941249900982017เด็กหญิงณัฐนันท์ ปทุมรัตน์1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
212
661303111249900981576เด็กหญิงรุ่งนภา มณีรุ่ง1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
213
661301731209000594088เด็กหญิงปรานิสา แสนยากร1/3EISสมบูรณ์
214
661304501249900991571เด็กหญิงณิชา กังสนันท์1/4วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
215
661301221249900977358เด็กหญิงนาฏลัดดา พรหมช่วย1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
216
661303051249900937321เด็กหญิงญาณิศา เเตงอ่อน1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
217
661303861249900998541เด็กหญิงพรฐิชา คล้ายสิงห์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
218
661301301249901003349เด็กหญิงจอมขวัญ ประทุมมา1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
219
661301001249900984079เด็กหญิงพาขวัญ แก้ไข1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
220
661302061249900983421เด็กหญิงเกสรา มิ่งฉาย1/3EISสมบูรณ์
221
661303091249900988899เด็กหญิงฑิฆัมพร รักษาวงษ์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
222
661302092249900036535เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนะ1/3EISสมบูรณ์
223
661302241104301307467เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภาระกิจ1/3EISสมบูรณ์
224
661302271103101154704เด็กหญิงปรีดาพร จำปาทอง1/3EISไม่สมบูรณ์
225
661303141248500031804เด็กหญิงภณิดา ขำโพธิ์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
226
661302451249900978443เด็กหญิงเปรมลภัสสร์ แสงโสภณ1/3EISสมบูรณ์
227
661301181379900466115เด็กหญิงประภาศิริ สีหารัตน์1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
228
661304191249900971406เด็กหญิงนพรัตน์ สีพุทธา1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
229
661300531249900971589เด็กหญิงรัชนีกรณ์ จันทร์ศรี1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
230
661302581459200078804เด็กหญิงมัทนา กุชโร1/3EISไม่สมบูรณ์
231
661300811249900978818เด็กหญิงธีรยา แป้นศิริ1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
232
661300421249600029934เด็กหญิงวาริศา ห่อทอง1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
233
661301781249900979628เด็กหญิงณภัชชา ศรีอยู่เดิม1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
234
661302541249900995127เด็กหญิงจริญทิพย์ ใหม่สิงห์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
235
661300801249900996271เด็กหญิงกัญชลิกา เลี่ยมใจดี1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
236
661303351249900994601เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องศรี1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
237
661301201160700101427เด็กหญิงข้าวทิพย์ กองโรงธรรม1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
238
661303461249900975291เด็กหญิงกันต์ฤทัย กระแสสินธุโกมล1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
239
661302251249900978125เด็กหญิงปาริชาติ แก้วอุไร1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
240
661300431249900990150เด็กหญิงสุริตา ฤทธิ์มงคล1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
241
661300121249900972593เด็กหญิงปิยวรรณ นันทวิสิทธิ์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
242
661300631249900975495เด็กหญิงน้ำทิพย์ ศรีดี1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
243
661303541209000589556เด็กหญิงคุนัชญา สุขโขใจดำรง1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
244
661303371249900997090เด็กหญิงจิรวดี สุขสินชัย1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
245
661300971209000575016เด็กหญิงปุณยนุช ค้าขาย1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
246
661304380024991023688เด็กหญิงพาขวัญ -1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
247
661302611248000037544เด็กหญิงขวัญจิรา ตันไล้1/3EISไม่สมบูรณ์
248
661300521249900985105เด็กหญิงดนุนุช วาสะสิริ1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
249
661302651249900993922เด็กหญิงกันต์ชิสา ปลอดทอด1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
250
661302701249900978630เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไหมทอง1/3EISไม่สมบูรณ์
251
661300411249900983765เด็กหญิงปภัทร์สิริ คูณแสน1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
252
661301321249900986551เด็กหญิงรวิสรา แสงประเสริฐ1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
253
661300681248500033203เด็กหญิงไปรยา ราชภักดี1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
254
661300911248500033025เด็กหญิงปภัสสร ศุภฤทธิ์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
255
661301231709800592590เด็กหญิงภัคจิรา โหมดวิจิตร1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
256
661303171100704266374เด็กหญิงศิริกัลญา คัดทะจันทร์1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
257
661303881240401239167เด็กหญิงณิชนันท์ สกุลศรี1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
258
661302771249900989038เด็กหญิงปนัสญา สุขเจริญ1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
259
661302591209000586701เด็กหญิงณัฐดา ศรีศิริ1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
260
661303761249900997669เด็กหญิงพัชรินภรณ์ คฤหเดช1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
261
661303671249900974642เด็กหญิงณัฏฐนิชา กับบุญมา1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
262
661300221409903901750เด็กหญิงแพรวพลอย พิพัฒน์เจริญ1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
263
661301261249900987655เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สมศักดิ์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
264
661303631249900989593เด็กหญิงระพีพรรณ เล็กชะอุ่ม1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
265
661303701240301281854เด็กหญิงชลธิชา แสงโสภณ1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
266
661302871248100086326เด็กหญิงณัฐธิดา เสาวันดี1/3EISไม่สมบูรณ์
267
661301891249900989909เด็กหญิงฐานิตา เณรรอด1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
268
661300011249900994198เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขียวอุไร1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
269
661301411249901001401เด็กหญิงนริศรา จินดารักษ์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
270
661301161249900993698เด็กหญิงรตนพร สายพิมพ์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
271
661300701249900988741เด็กหญิงอนัญญา เผือกพูลผล1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
272
661301981249900988830เด็กหญิงเบญญาพร ประสิทธิ์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
273
661302881249900998207เด็กหญิงญานิศา โภชนะ1/3EISไม่สมบูรณ์
274
661303301249900981070เด็กหญิงศุภานัน บุญพรหม1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
275
661301291248500032037เด็กหญิงศิรินภา หร่ายมณี1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
276
661302971240600304368เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองขาว1/3EISสมบูรณ์
277
661304491209000585364เด็กหญิงมุฑิตา จิตต์ไพบูลย์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
278
661300881249900998321เด็กหญิงวรัญญา เสน่หา1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
279
661303081249900992501เด็กหญิงลักสิกา อินจันทร์1/3EISสมบูรณ์
280
661303121110201398050เด็กหญิงฐิติพร อยู่เย็น1/3EISสมบูรณ์
281
661303191249900985938เด็กหญิงณัฐชา เกิดศรีสุข1/3EISไม่สมบูรณ์
282
661300691249900998347เด็กหญิงบุญรักษา เทพราช1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
283
661304471101000321069เด็กหญิงปัณฑารีย์ ภังคะญาณ1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
284
661302751249900978681เด็กหญิงวิรัลยุพา ชัยนพรัตน์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
285
661301111249900976131เด็กหญิงปวันรัตน์ เทพมงคล1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
286
661304241249900978788เด็กหญิงณัฐยาพร สงวนนาม1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
287
661301011679900818787เด็กหญิงพรนัชชา บุญยวง1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
288
661303441249900984923เด็กหญิงวณิชย์ชญา สังสีมา1/3EISสมบูรณ์
289
661300661249900996140เด็กหญิงพัชรภร ธนาภูวนันต์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
290
661301061249900975231เด็กหญิงอัญญาริณณ์ นิพนธ์รัมย์1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
291
661302721249900982459เด็กหญิงธัชพรรณ แฝงศาสตรา1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
292
661303251249900983226เด็กหญิงชญาดา มีนาภา1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
293
661302141249900972020เด็กหญิงณัฐมล คงนาขา1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
294
661303651240301284861เด็กหญิงธนพร ยิ่งรุ่งเรือง1/3EISไม่สมบูรณ์
295
661302431439200050098เด็กหญิงกัญญา นรินนอก1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
296
661303241248500029478เด็กหญิงกานดาณัฎฐ์ กุยสุวรรณ1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
297
661302051249900989721เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์ เเก้วพิกุล1/5วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
298
661303691209702606086เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธีระธรรมศักดิ์1/3EISสมบูรณ์
299
661300491100600581028เด็กหญิงณัฏฐณิชา อมาตยกุล1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
300
661300361249900968448เด็กหญิงอรกานต์ ฆ้องเดช1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
301
661303971240301283946เด็กหญิงณัฐนันท์ กาบตุ้ม1/3EISไม่สมบูรณ์
302
661304141249900977366เด็กหญิงเพ็ญรัศมิ์ ดาจำรัส1/3EISสมบูรณ์
303
661304041249900997162เด็กหญิงนัชชานันต์ ลายประดิษฐ์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
304
661300371249901003446เด็กหญิงธนพร ศรีสุข1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
305
661300101249900985792เด็กหญิงกัญยณัฐ เล่าตง1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
306
661303361101000324939เด็กหญิงวรรณรดา ตันเจริญ1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
307
661302531159800107310เด็กหญิงพีชญา คำแสน1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
308
661304221249900994651เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์นิ่ม1/3EISไม่สมบูรณ์
309
661304301249900974880เด็กหญิงกฤษยภัทร์ ฤทธิบัณฑิต1/3EISสมบูรณ์
310
661301351249900975550เด็กหญิงระพีภรณ์ ศิริโพธิ์1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
311
661304341249901001249เด็กหญิงเบญญาภา บุญยรัตน์1/3EISไม่สมบูรณ์
312
661303581209000537602เด็กหญิงขวัญสุภาภักษ์ หัตถกอง1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
313
661300141348900234701เด็กหญิงธนภรณ์ เนียรภาค1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
314
661302671249900998258เด็กหญิงวิรากานต์ ฉิมมารักษ์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
315
661302171249900993086เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สินลามอญ1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
316
661303901249900984681เด็กหญิงชุติมา เตียวติ1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
317
661304411209702612574เด็กหญิงสุพิตตา เรือนทองมา1/3EISสมบูรณ์
318
661302321249900995879เด็กหญิงวันทยา รัตนสินธุ์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
319
661300311249900974456เด็กหญิงลภัสรดา แพงสุข1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
320
661302071249900971236เด็กหญิงฐานิดา แก้วนิวงค์1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
321
661301461248500031898เด็กหญิงปาริดา อินทโพธิ์1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
322
661300651249900997014เด็กหญิงกาญจนภัส เกตุสวัสดิ์1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
323
661303641249900976793เด็กหญิงอริษา ชมพิกุล1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
324
661302951249900981169เด็กหญิงศสิยากรณ์ ชั่งเกวียน1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
325
661302371240600303345เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ชอบบรรเลง1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
326
661301481249900991687เด็กหญิงวลัยพรรณ เรืองโชติ1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
327
661301171249900977846เด็กหญิงมุทิตา นุ่งสวัสดิ์1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
328
661300351248000035525เด็กหญิงบัณฑิตา พรหมเทศนา1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
329
661302511139000012195เด็กหญิงรัตนาวรรณ บุญรอด1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
330
661300871247400005541เด็กหญิงปาณิสรา ทองนพคุณ1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
331
661302961249901003284เด็กหญิงชุติมา นาคสกุล1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
332
661301491249600029802เด็กหญิงสริตา บ๋วยเฮง1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
333
661304311249900989267เด็กหญิงกัญญารัตน์ ละสุวรรณ์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
334
661302211249900979849เด็กหญิงจิราวรรณ จงคา1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
335
661301141249900996824เด็กหญิงเยาวภาคย์ พยัคเกษมโสภณ1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
336
661300711101000320135เด็กหญิงปิยาพัชร ศิริพันธ์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
337
661300511200601477541เด็กหญิงวริศรา ดีสวน1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
338
661304151249901004850เด็กหญิงพรนภา หาสุข1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
339
661302711249900973182เด็กหญิงพิญญ์พิชชา พึ่งรัตนา1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
340
661301951249900975631เด็กหญิงวรรณรดา ดิษฐาพร1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
341
661301191249900981959เด็กหญิงปณิดา ชุมเกษียร1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
342
661304421209702612566เด็กหญิงสุพัตรา เรือนทองมา1/3EISสมบูรณ์
343
661300901249901003900เด็กหญิงวิชิดา พิพัฒน์จำเริญกุล1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
344
661302301249900999696เด็กหญิงศิริพรรณ มนัส1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
345
661303721249900997529เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทาเอื้อ1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
346
661302471249901002199เด็กหญิงปุณยาพร คุ้มเสร็จ1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
347
661303561249900994015เด็กหญิงพัชรินทร์ ชื่นชูผล1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
348
661301541249900974171เด็กหญิงธัญญ์ภัทร์ ยุทธหาร1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
349
661301211249900985415เด็กหญิงพัณณิตา หงษ์เจริญ1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
350
661300501249900985831เด็กหญิงพิณนิภา สมโรย1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
351
661304431240600304996เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงค์ษา1/3EISสมบูรณ์
352
661302981103704609681เด็กหญิงลลิดา สรสวัสดิ์1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
353
661303281209702563093เด็กหญิงกานต์ณิชา ปานแดง1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
354
661300051139600596899เด็กหญิงภคพร วันจันทร์1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
355
661300731248500031863เด็กหญิงเมธิณี สังทอง1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
356
661301571103400207338เด็กหญิงพุทธธิดา บุญศรีเจริญ1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
357
661301281248000036441เด็กหญิงจิรัชฌา บุญญา1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
358
661303921249900974197เด็กหญิงพัทธนันท์ นาคเกิด1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
359
661301531249900975339เด็กหญิงภัทรวดี ฉลาดสุข1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
360
661301581249901000480เด็กหญิงอริศรา ธานี1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
361
661300381249900985067เด็กหญิงไอรดา สุขสวัสดิ์1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
362
661301631249901004175เด็กหญิงพัชราภา จันทร์เพ็ญ1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
363
661302841101000341493เด็กหญิงอติกานต์ ศิขรินทร์1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
364
661304521249900985954เด็กหญิงรมิดา นิธินวกุล1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
365
661304031800901463231เด็กหญิงรัตนาวดี สุดชู1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
366
661301091209000575334เด็กหญิงลักษิกกานฐ์ พรงาม1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
367
661300061249900987795เด็กหญิงณัฐณิชา แสงอินทร์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
368
661303451249900983234เด็กหญิงกนกจันทร์ จุฑาทัศน์1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
369
661304011249901008570เด็กหญิงนันทนา สุขสวัสดิ์1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
370
661303031249900995160เด็กหญิงภัทรวดี อินทรักษา1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
371
661300861209000571665เด็กหญิงเขมาพร ทองวิลัย1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
372
661304161248500032860เด็กหญิงชนัญชิตา โมกขศักดิ์1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
373
661300601104301292265เด็กหญิงกันยากร อินทร์ประสิทธิ์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
374
661303602240101020320เด็กหญิงนภัสนันท์ พงศ์เจริญ1/6วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
375
661300301249900983072เด็กหญิงวิชญาพร จงมีสุข1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
376
661301051249900983480เด็กหญิงปริมประภา เสงี่ยมศักดิ์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
377
661304441249900992098เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์นิ่ม1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
378
661304021101000331731เด็กหญิงวรรณิศา ต่อวงศ์1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
379
661304391249900971791เด็กหญิงเขมิกา มังคละคีรี ณ นครพนม1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
380
661304391249900971791เด็กหญิงเขมิกา มังคละคีรี ณ นครพนม1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
381
661302741249900979466เด็กหญิงนลินญา ฉุยฉาย1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
382
661300931249900998045เด็กหญิงสิริกร ฤดี1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
383
661301561369900941671เด็กหญิงมุตตา กระจาดเงิน1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
384
661300741101000304768เด็กหญิงอริสา คงจันทร์1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
385
661301331249900990648เด็กหญิงเพชรวรี สุวรรณรัตน์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
386
661302191249900998398เด็กหญิงศรัญญา เลียบมา1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
387
661303841247400005037เด็กหญิงนราวดี มั่นคง1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
388
661302661249900999858เด็กหญิงอัญญาดา สินภักดี1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
389
661301251249900976998เด็กหญิงปาณิศา วงศ์หงษ์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
390
661300031249900977323เด็กหญิงประภัสสร ชื่นบาน1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
391
661302341249900994783เด็กหญิงชญานิน เจริญวงศ์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
392
661302551249900971201เด็กหญิงณัฐธิดา พงศ์ทวีพร1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
393
661301831249901000625เด็กหญิงณิชาพร น่วมมะสิงห์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
394
661301611249900980081เด็กหญิงธริศรา น้อยจินดา1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
395
661302561249900994571เด็กหญิงพรนัชชา แสงสมบูรณ์1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
396
661300991417400114136เด็กหญิงอัยลดา แพงวาปี1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
397
661300831104301315869เด็กหญิงธนวัน ยังให้ผล1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
398
661300761249900997278เด็กหญิงวรรษมน น่วมหมวก1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
399
661304251249900997898เด็กหญิงนภัสสรฐ์ ชื่นใจเล็ก1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
400
661300231249901001885เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญหลำ1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
401
661303711249900994295เด็กหญิงทิฆัมพร สอนเจริญ1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
402
661302441104000287998เด็กหญิงอาริษา ยิ้มศิริ1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
403
661300851800400420938เด็กหญิงสุพัฒตรา หอมแก้ว1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
404
661303991209702615522เด็กหญิงภัทรพร จิตต์ประภา1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
405
661302811240600309076เด็กหญิงเอมมิกา โชคยิ้มสิริ1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์สมบูรณ์
406
661300781249900977528เด็กหญิงชุติกาญจน์ รามอ้น1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
407
661303041248000035851เด็กหญิงกวินธิดา ทะนาน1/7ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
408
661301931240301281927เด็กหญิงญดาพร บุญเกิดมา1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
409
661300441249900986195เด็กหญิงสุชาวดี บุญสวน1/8ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
410
661304071150601206336เด็กหญิงรุ้งตะวัน โสนางาม1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
411
661300611249900998100เด็กหญิงวลัยทิพย์ ศรีวิลัย1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
412
661302791248000036599เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา ทาฤทธิ์1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
413
661301921249900989828เด็กหญิงชลิตา นิลจันทร์1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
414
661302851204600310261เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กองสีผิว1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
415
661300191249900990184เด็กหญิงภรัณยา แก้วรัศมี1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
416
661301271104301282987เด็กหญิงอนัญพร อารีย์รอบ1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
417
661302891249900976432เด็กหญิงพรนภัส พรเพิ่มทรัพย์1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
418
661302411250101776001เด็กหญิงลักษณารีย์ บุญจันทร์1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
419
661304121240600304309เด็กหญิงนุชสิริ ศรีสุวรรณ์1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
420
661302421209000589831เด็กหญิงรมย์นลิน อุปถัมภ์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
421
661300271248000034812เด็กหญิงจรัสพร อุ่นเเก้ว1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
422
661300561208300072175เด็กหญิงนิษฐา สหายา1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
423
661302481249900986004เด็กหญิงวรัทยา พลงิ้ว1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
424
661302861248500033912เด็กหญิงมณิสรา บุญไทย1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
425
661303421339600232119เด็กหญิงอภิญญา บุญสม1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
426
661304271103704589834เด็กหญิงปาณิสรา ไพศาล1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
427
661302081249900985059เด็กหญิงนฤมล ฮวดตี๋1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
428
661301881249600029187เด็กหญิงจิรัชยา แสงสมพงษ์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
429
661303851248000036297เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พระโคตร1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
430
661301761249900988295เด็กหญิงกัญญานัช ทองฝรั่ง1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
431
661300181249900982131เด็กหญิงกมลฉัตร เชาวน์ดี1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
432
661302331249900979113เด็กหญิงชญาดา พุ่มหอม1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
433
661300091249900973832เด็กหญิงอินทิมา อุ่นเรือน1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
434
661301341248000036211เด็กหญิงจริยาภรณ์ ล้ำเลิศ1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
435
661300481240401240742เด็กหญิงปทิตตา คุ้มทรัพย์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
436
661301911249900977994เด็กหญิงวรัทยา คำพลอย1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
437
661304511240301282087เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงอุไร1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
438
661301901104301272698เด็กหญิงปานนภา นามูล1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
439
661303831209601714240เด็กหญิงณัฐมน กุณฑลรัตน์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
440
661300791248500033572เด็กหญิงพัทรศยา แป้นมา1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
441
661301131248000034995เด็กหญิงสิราวรรณ ชมเชย1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
442
661300721249600029241เด็กหญิงสิริลักษณ์ จุ่มธิ1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
443
661304291249900976149เด็กหญิงสมิตรานันท์ ขวัญยาใจ1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
444
661300891249901008316เด็กหญิงกมนธิดา บุญสวน1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
445
661304351249600030193เด็กหญิงเบญญาพร เนียมนิม1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
446
661302571249900999751เด็กหญิงกัญญาพัชร บัวพูล1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
447
661302461209000569067เด็กหญิงกิตติยา ไกรรัศมี1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
448
661303101249901008634เด็กหญิงณัฐธิดา รุ่งเรือง1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
449
661302831249900985270เด็กหญิงธนวรรณ พิพรพงษ์1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
450
661303291249901006917เด็กหญิงพิมพ์ชญา อินทรสวัสดิ์1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
451
661304201248500033017เด็กหญิงศศิธร กาญจนพันธุ์1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
452
661303271219800522430เด็กหญิงสาธินี ระวัง1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
453
661301861249900987361เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธิเศียร1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
454
661303551259500176391เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทาญาติ1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
455
661303501249901004132เด็กหญิงอริศา แสงอุไร1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
456
661304051249900987566เด็กหญิงธนิตา เที่ยงพิมล1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
457
661301431103704578336เด็กหญิงชยณัฐ สงครามยศ1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
458
661301381249900994481เด็กหญิงนภัสวรรณ ยิ้มเจริญ1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
459
661303821249900996921เด็กหญิงมนัสพร อรุณพงษ์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
460
661304481248000035118เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ภู่พระอินทร์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
461
661302381249900978966เด็กหญิงกานต์ปภา สมศักดิ์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
462
661301661248500032096เด็กหญิงสุจินันทน์ สุวินัย1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
463
661303161249900993400เด็กหญิงพรไพรินทร์ คงลอย1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
464
661301551240301279892เด็กหญิงวรรณกานต์ เก็บรักษา1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
465
661303181240401239027เด็กหญิงจุฑามาศ คู่แก้ว1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
466
661300571250101781217เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรีอุบล1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
467
661302731249900975941เด็กหญิงรติกร ศรีเพียงจันทร์1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
468
661300111249900970531เด็กหญิงณภัทรลภา จิ้มลิ้ม1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
469
661301641249900982076เด็กหญิงทิพมาศ ขิมทัด1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
470
661304181718800160630เด็กหญิงกัญญาภัค พรหมพิริยะกาญน์1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
471
661302181248500032576เด็กหญิงชไมพร มาอู๋1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
472
661300841249900984826เด็กหญิงกมลวรรณ์ กาญจนเกตุ1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
473
661301081249900998452เด็กหญิงฐาปนี แก้วมะหันต์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
474
661301041249901008669เด็กหญิงธิดารักษ์ พงษ์การุณ1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
475
661302151249900997651เด็กหญิงสุทธิกานต์ กรเกษม1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสมบูรณ์
476
661301501249900986608เด็กหญิงธนภรณ์ สำเร็จศิลป์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
477
661302931249900985482เด็กหญิงธัญญาเรศ สดใส1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
478
661303511249901005023เด็กหญิงศิริกาญจน์ แสงทอง1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
479
661302101248000037510เด็กหญิงอนัญญา มะโนธรรม1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
480
661303221249900982301เด็กหญิงสรารักษณ์ สุขเกษม1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
481
661303071249900980308เด็กหญิงพรสวรรค์ จันโท1/9ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
482
661303801249901002270เด็กหญิงณัฐณิชา โชติช่วง1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
483
661301771249900994163เด็กหญิงณัฐชยา ศรีประวัติ1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
484
661303871248000035908เด็กหญิงพัชรมัย สาลากาหมุด1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
485
661304231249900987418เด็กหญิงวิชญาดา อุทัยมา1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
486
661301851249900997022เด็กหญิงพัชรีรัตน์ วงษ์จันทร์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
487
661301701119902587281เด็กหญิงณัฏฐากรณ์ ฤทธิ์สมบูรณ์1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
488
661302021800901450449เด็กหญิงนันท์นภัส บุญมา1/11ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
489
661303931249901003799เด็กหญิงศิริประภา สาระสี1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
490
661300161209000543793เด็กหญิงสกุลศรี สุขเกษม1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
491
661303401249900989453เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองจันทร์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
492
661303981240301283814เด็กหญิงธนนันท์ ขาวกลิ่น1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
493
661301791249900986586เด็กหญิงธนพร กุลจิตต์เจือวงศ์1/10ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
494
661301941209000589360เด็กหญิงอชิรญาณ์ มนทิราลัย1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
495
661303321249900988252เด็กหญิงอินทิรา งามผิว1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
496
661302161249900972283เด็กหญิงฐิตาพร น่วมพิพัฒน์1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
497
661302231249901002385เด็กหญิงภริตา แสงอรุณ1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
498
661303951249900989852เด็กหญิงชมัยพร แก้วเกิด1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
499
661300201102004273787เด็กหญิงปุณณดา พิบูลธนพัฒน์1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
500
661302311249900992616เด็กหญิงแพรไพลิน ชูสว่าง1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
501
661301971249900972194เด็กหญิงชฎาฉัตร ธรรมไพศาล1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
502
661303011249900978770เด็กหญิงสิริวิมล แพงวงษ์1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
503
661301031769900965690เด็กหญิงพิมพ์ธาดา โพธิ์สว่าง1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
504
661303591240301282168เด็กหญิงวรัญญา จีนเจือ1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
505
661303741240301280351เด็กหญิงธัธชา ชะอุ่ม1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
506
661304091249900976076เด็กหญิงสุพัชชา แซ่ลี้1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
507
661300401249900987281เด็กหญิงนัฐนันท์ ปาสาณพงศ์1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
508
661303621240301280050เด็กหญิงชนมน รัตนชูวงศ์1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
509
661301421249900984613เด็กหญิงศิริวิมล ธิกุล1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
510
661303681248500033611เด็กหญิงณิชากร เหมือนประสงค์1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
511
661301401249900986535เด็กหญิงวิรัลพัชร สุดสงวน1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
512
661300821249900971287เด็กหญิงปภาวรินท์ แก้วศรี1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
513
661301371249900998967เด็กหญิงพรปวีณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
514
661302391249900994449เด็กหญิงธมลวรรณ เพชรงาม1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
515
661301071249900984362เด็กหญิงสุวิชญา รอดแก้ว1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
516
661302261249900973352เด็กหญิงรสริน นุ่มเจริญ1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
517
661302031248500032371เด็กหญิงกนกวรรณ นิลประเสริฐ1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
518
661303431249900954579เด็กหญิงสิรินดา ลายประดิษฐ์1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
519
661301391249901000935เด็กหญิงสุภาวิณี ใหมอ่อน1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
520
661301101249900973336เด็กหญิงกันทิมา ห่วงเจริญ1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
521
661300621249901001818เด็กหญิงปุณยาวีร์ มิ่งเมือง1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
522
661301241249900976530เด็กหญิงณีรนุช สวัสดี1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
523
661300461249900996727เด็กหญิงภารดี สร้อยระย้า1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
524
661304001249900988384เด็กหญิงโสภิดา ยังให้ผล1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
525
661304101104500113310เด็กหญิงอภิสรา ทินอยู่วงษ์1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
526
661302901249900983641เด็กหญิงพรนภา แก้วเกิด1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
527
661301621249900981002เด็กหญิงศิริรัก หะซัน1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
528
661302781100801693974เด็กหญิงพลอยนิศา กุลธนะสวัสดิ์1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
529
661300641249900999475เด็กหญิงภัทราพร จันทร์ศรีทอง1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
530
661301711249900993451เด็กหญิงชาลิสา เจ็งกุหลาบ1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
531
661303661249900997910เด็กหญิงสุภาพร สวนมะพลับ1/12ภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
532
358891249900875555เด็กหญิงณิชาภัทร แสงวงค์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
533
358091240401207702นางสาวณัฐชยา พยัคเกษมโสภณ4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
534
358091240401207702นางสาวณัฐชยา พยัคเกษมโสภณ4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
535
359321248000028430เด็กหญิงณธิดา ถาวร4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
536
358701249900898369เด็กหญิงศิรภัสสร ธิวรรณลักษณ์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
537
358701249900898369เด็กหญิงศิรภัสสร ธิวรรณลักษณ์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
538
359611249900869334เด็กหญิงศิรภัสสร แป้นไพศาล4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
539
359501249900874761เด็กหญิงภาวิณี อุ่นศรี4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
540
358521449900869111เด็กหญิงณิชาภา สุขประเสริฐ4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
541
358521449900869111นางสาวณิชาภา สุขประเสริฐ4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
542
358571103000213250เด็กหญิงนิจรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
543
359871240600271168เด็กหญิงณัชชา ไพบูลย์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
544
359871240600271168เด็กหญิงณัชชา ไพบูลย์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
545
359401249900887618นางสาวปิยธิดา ยิ้มเนียม4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
546
359861249900894444เด็กหญิงฐิติพร สกุลศรี4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
547
359861249900894444เด็กหญิงฐิติพร สกุลศรี4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
548
359411249900854442เด็กหญิงปิยะศิริ นิลวงศ์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
549
358491249900885119เด็กหญิงณัฐธยาน์ นิลรัตนโอภาส4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
550
359381249900888665เด็กหญิงนิชนิภา ภูสีลิตร4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
551
359341669800381662เด็กหญิงณิศวรา บุญเจริญ4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
552
357901249900878481เด็กหญิงภัทรภร แซ่เต็ง4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
553
357901249900878481เด็กหญิงภัทรภร แซ่เต็ง4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
554
359471249900873153เด็กหญิงพิมพกานต์ ทับมี4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
555
362361249600024959เด็กหญิงอรดี มะโนธรรม4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
556
360581104301072494เด็กหญิงอริสา โห้สุวรรณ4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
557
358331249900853705เด็กหญิงลลิดา ชำนาญ4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
558
358331249900853705นางสาวลลิดา ชำนาญ4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
559
358951249900878198เด็กหญิงนวิยา พงษ์สุวรรณ์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
560
359211249900874800เด็กหญิงอนัญญา จินดารักษ์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
561
360791209601555885เด็กหญิงธัญวรัตม์ โล่ห์รักษา4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
562
360161249900871142เด็กหญิงกานดา กรเกษม4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
563
359791249900898024เด็กหญิงจิตรกัญญา อยู่มา4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
564
358591249900872009เด็กหญิงพีรดา มาลัยลอย4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
565
362201249900853756เด็กหญิงปณัฐธิชา บุตรประสิทธิ์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
566
360301249900883361เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตั้งสกุล4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
567
358391249900889076เด็กหญิงการต์พิชชา ทองดี4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
568
360821249900886620เด็กหญิงบุญยาพร แสวงหา4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
569
360821249900886620เด็กหญิงบุญยาพร แสวงหา4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
570
358711104301045136เด็กหญิงสิรินดา ซื่อสัตย์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
571
358531249900894479เด็กหญิงธัญญ์สินี ไพรเลิศ4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
572
358741249900897591เด็กหญิงสุรางค์พิมล ขวัญเนตร์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
573
361171249900864839เด็กหญิงดวงหทัยรัตน์ สูณคูณ4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
574
361191209000380088เด็กหญิงธมลวรรณ อวยพร4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
575
361961249900896986เด็กหญิงกัญญาณัฐ รุ่งเรือง4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
576
361361249900881474เด็กหญิงพิชญา อัยรา4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
577
360361249900866327เด็กหญิงพิชชาภา จันทรัพย์4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์
578
359311248000026933เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แสงศรี4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
579
360321209702368771เด็กหญิงธนภรณ์ ธนาไชยสิน4/3ห้องเรียนวิศวกรรม - เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สมบูรณ์
580
358421209000384636เด็กหญิงกุลยา ขวัญยัง4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
581
358241249900880389เด็กหญิงพรพรรณ จั่นเจริญ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
582
358241249900880389เด็กหญิงพรพรรณ จั่นเจริญ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
583
360561249900880931เด็กหญิงอรอุษา ฤทธิเดช4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
584
360471249900869750เด็กหญิงวรรณิดา เกตุมา4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
585
358761249900867536เด็กหญิงอรพรรณ วิสาขะ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
586
360351249900874745เด็กหญิงพรนภา นวลรุ่ง4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
587
358461249600024720นางสาวฉันท์สินี เชื้อภักดี4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
588
358461249600024720นางสาวฉันท์สินี เชื้อภักดี4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
589
359071249600024231นางสาวรัชนีกร วิลัยพัฒน์4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
590
358671249900885011เด็กหญิงวลัยพรรณ มากสวัสดิ์4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
591
358671249900885011เด็กหญิงวลัยพรรณ มากสวัสดิ์4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
592
358141209000379969เด็กหญิงธัญธร เข้มคำ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
593
358141209000379969เด็กหญิงธัญธร เข้มคำ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
594
359271119902440565เด็กหญิงชนิตาภา แสนรัตน์4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
595
358731409903594091เด็กหญิงสุภาภรณ์ อุดรพันธุ์4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
596
359081249900876969นางสาววรพรรณ คงสาคร4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
597
358921249900899250เด็กหญิงธณิชา ก๊กเฮง4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
598
358021249900868371เด็กหญิงกวินธิดา ชัยปลื้ม4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
599
358021249900868371นางสาวกวินธิดา ชัยปลื้ม4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
600
358601103704335565เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชัยช่วย4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
601
358961249900866483เด็กหญิงนันท์นภัส ตันเจริญ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
602
359671249900868494นางสาวอรชพร แย้มพุทชงค์4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
603
358771249900888126เด็กหญิงอรอุมา เจริญถิ่น4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
604
359741249900885534เด็กหญิงกัลยาณี สร้อยสีดา4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
605
360051249900891313นางสาววิลาสินี แจ้งใจ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
606
358681209000419251เด็กหญิงศศิกานต์ จันทะคัด4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
607
359011249900876233เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นนทราช4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
608
359131409600435761เด็กหญิงวราภรณ์ แย้มฏีกา4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
609
358861609200025890เด็กหญิงณัฐณิชาภ์ จันทกาศ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
610
358861609200025890เด็กหญิงณัฐณิชาภ์ จันทกาศ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
611
359491249900867781เด็กหญิงภัทรนันท์ ด่านโปรดสัตว์4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
612
359701249900889424นางสาวกมลวรรณ กิจสิพงษ์4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
613
360391249900871959เด็กหญิงภรภัทร สายทอง4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
614
358361249900886263นางสาวกมลพรรณ ผลครบุรี4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
615
359541249900889831เด็กหญิงวรัชญา เทียมเพ็ง4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
616
360201248500026452เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรวนกระโทก4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
617
359591249900892069เด็กหญิงวัชรวรรณ สงวนดีกุลวัฒน์4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
618
358301249900871321นางสาวภัทรธิดา ฉลาดสุข4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
619
358301249900871321นางสาวภัทรธิดา ฉลาดสุข4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
620
357711249900889483นางสาวกรชนก งามศิริ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
621
357711249900889483นางสาวกรชนก งามศิริ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
622
358641249900893031เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมล4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
623
358641249900893031เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมล4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
624
362141119902370672เด็กหญิงธัญพร บุญแก้ว4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
625
362141119902370672นางสาวธัญพร บุญแก้ว4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
626
359241103704227436เด็กหญิงเอ่ยเชิญขวัญ การะเกตุ4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพสมบูรณ์
627
358801249900894355เด็กหญิงกาญจนรัตน์ อยู่ดี4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
628
360461240301265115เด็กหญิงวรรณวิภา สุขศิลา4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
629
359691110101280308เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ขุมทอง4/4ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์
630
358351249900894053นางสาวกชวรรณ วิเชียรรัตน์4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
631
360441240301260172เด็กหญิงรัติชาติ วงษ์เมธา4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
632
359481249900893154เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยังให้ผล4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
633
359641249900868583เด็กหญิงสุธินี มิตสาจันทร์4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
634
359661249900896145เด็กหญิงอภิชญา ศุขประเสริฐ4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
635
360541240401208776นางสาวอภิชฎา ถนอมเงิน4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
636
359461249900883183นางสาวพลอยรัตน์ ฤทธิเรือง4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
637
361431249900878929เด็กหญิงศศิวรรณ ใจสว่าง4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
638
360921250101680402เด็กหญิงวัชราพร สมนาศรี4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
639
359851249900852113เด็กหญิงชุติกาญจน์ อยู่สุข4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
640
359451102003922641เด็กหญิงพรพิมล อารัมภ์วณิช4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
641
360501249900892735เด็กหญิงสิริวรรณ เกษี4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
642
358441209000399293เด็กหญิงจิดาภา เหลืองอ่อน4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
643
358691240600274281เด็กหญิงศศิภา เนียนทะสาตร์4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
644
359301104301093611เด็กหญิงญาดา ยิ้มเนียม4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
645
360291249900896293เด็กหญิงบุญฑริกา บุญมา4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
646
358841249900869997นางสาวชิษณุชา เกษมสวัสดิ์4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
647
358841249900869997นางสาวชิษณุชา เกษมสวัสดิ์4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
648
358511209000332407นางสาวณิชมน แสงทอง4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
649
358941249900887162นางสาวนงนาฎ ชนูนันท์4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
650
359391209000389000เด็กหญิงปภาวรินทร์ โอ่งตั๋ว4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
651
358651249900866840เด็กหญิงรุจีรา บาริศรี4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
652
360571249900877817เด็กหญิงอริศรา นาสมนึก4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
653
359231249900880699เด็กหญิงอารยา ใจกาศ4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
654
358451250700127824เด็กหญิงจุฑารัตน์ น้อยไธสง4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
655
358451250700127824เด็กหญิงจุฑารัตน์ น้อยไธสง4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
656
360011249900890007เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำมาก4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
657
359021249900867218เด็กหญิงพิชญาภา ภูมิสวัสดิ์4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
658
358821249900886492นางสาวจิรัฐพร เรืองโชติ4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
659
359621249900895564เด็กหญิงสิรินันท์ คงเจริญ4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
660
362561249900870146เด็กหญิงธนพร จินตนาพันธ์4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
661
362561249900870146นางสาวธนพร จินตนาพันธ์4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
662
359771249900880133เด็กหญิงกิฤติมา แก้วนุช4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
663
360001249900891780เด็กหญิงมณิสรา หงษ์วะชิน4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
664
360091249900897168เด็กหญิงสายสุนันท์ แสงจันทร์4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
665
359251249900872131เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองศิริ4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
666
359251249900872131เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองศิริ4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
667
361491249900873986เด็กหญิงอาทิตยา โฉมศรี4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
668
362071249900886476นางสาวณิชชา นิธินวกุล4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
669
358151249900899322เด็กหญิงธีรดา คำต่าย4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
670
358151249900899322เด็กหญิงธีรดา คำต่าย4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
671
362241249900868184เด็กหญิงพรสินี เนตรสอาด4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
672
360731249600024801เด็กหญิงดวงกมล ขำละมัย4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
673
360951209000350545เด็กหญิงวีรยา ภูเกตุ4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
674
359581240301264224เด็กหญิงวริศรา อุดม4/5ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
675
359521249900852555เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จันทร์ศรี4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
676
359521249900852555นางสาวรัชดาภรณ์ จันทร์ศรี4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
677
360741249900871631เด็กหญิงทัศนีวรรณ ใสแก้ว4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
678
359601249900888118เด็กหญิงวิภาวรรณ สันทา4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
679
359601249900888118เด็กหญิงวิภาวรรณ สันทา4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
680
358611249900865517เด็กหญิงภูริรัตน์ ปาระบับ4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
681
359681249900894983เด็กหญิงอันติกา จันทร์เกษม4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
682
360231249900910385เด็กหญิงณชาฤญา ศิริวัน4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
683
358041240301259018เด็กหญิงกัลยา อินจันทร์4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
684
358041240301259018เด็กหญิงกัลยา อินจันทร์4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
685
360261249900911161เด็กหญิงธมกร ผลช่วย4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
686
359651209702369840เด็กหญิงสุพิชชา มะลิรักษ์4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
687
364181100201954645เด็กหญิงกรวรรณ เกตุตระกูล4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
688
364181100201954645เด็กหญิงกรวรรณ เกตุตระกูล4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
689
359261101700448321เด็กหญิงขวัญมนัส บังเกิดสุข4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
690
359201129701431666เด็กหญิงสาธิกา เบ้าน้อย4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
691
362301249900865568เด็กหญิงศิรดา พูลพิมมะ4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
692
359191240301264500เด็กหญิงสโรชา คำต่าย4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
693
359141249900883191นางสาวศลิษา สีมามาตร4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
694
358751249900869580เด็กหญิงสุวนันท์ พลมั่น4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
695
362371240301264186เด็กหญิงอารยา แจ้งอรุณ4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
696
358561729800367138เด็กหญิงนวพร เลิศวิลัย4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
697
359891209702364376เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ฤทธิ์บำรุง4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
698
360781249900876802เด็กหญิงธัญชนก ตุ้มแสง4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
699
362051249900888151เด็กหญิงณัฐณิชา นรสิงห์4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
700
359171103704199815นางสาวศุภวรรณ หล่อทรง4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
701
359561249900888797เด็กหญิงวราภรณ์ โตเจริญ4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
702
358971509966642688เด็กหญิงนันทิดา ลิ้มวัฒนกุล4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
703
360241249900872947เด็กหญิงณภัทร ติ๊ดง้วน4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
704
361451249900871533เด็กหญิงสาธิดา ถาวรบูรณทรัพย์4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
705
361011200601425649นางสาวสุภัทรา ดรพล4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
706
361011200601425649เด็กหญิงสุภัทรา ดรพล4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
707
359421249900886981เด็กหญิงปีใหม่ ผลเจริญ4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
708
360431249900883736เด็กหญิงมุกธิตา อ่อนสกุล4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
709
360191249900889599เด็กหญิงจิณณรัตน์ แอกสวัสดิ์4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
710
360381200601431681เด็กหญิงเพชรรัตน์ แดงศรี4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
711
361121240600281562เด็กหญิงณภัทร พุดซ้อน4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
712
362651240301263813เด็กหญิงพลอยไพลิน เชื่อมสัมพันธ์4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
713
359751249900876101เด็กหญิงกิตติยา ช้างแดง4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
714
361951249900882179เด็กหญิงกวินธิดา อุ่นเจริญ4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมบูรณ์
715
359361339900966622นางสาวธนภรณ์ แสนสุข4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
716
360031249900864952เด็กหญิงรินตะวัน กันพวง4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
717
362741249900877850เด็กหญิงศิริมา เทศเททอง4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
718
361151249900903320เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงเทียน4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
719
360861249900868079นางสาวพิมพ์ชนก เชื้อสุวรรณ4/6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่สมบูรณ์
720
358811209000376234เด็กหญิงจารุกัญญ์ เมธีเกรียงไกร4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
721
358581249900903559เด็กหญิงพิมพ์มาดา เจริญรส4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
722
358371249900904601เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ชุณหพันธ์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
723
358371249900904601เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ชุณหพันธ์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
724
361621929901151864เด็กหญิงณัฐพร ศรีทอง4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
725
358721249900859487เด็กหญิงสุพัตรา สุขพันธุ์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
726
361391249900871371นางสาวภัทรมล ลายประดิษฐ์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่สมบูรณ์
727
362291200601434648เด็กหญิงวิรดา แก้วยานะ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
728
362031240600272245เด็กหญิงญาณิสา นิลนนท์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่สมบูรณ์
729
359941249900864448เด็กหญิงธัญรดา สุวรรณเจริญ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
730
359911249900884040เด็กหญิงธนพร คำเงิน4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
731
362521249900878864เด็กหญิงณัฐชยา ยศโชติ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
732
361181249900903095เด็กหญิงธนิดา ทองพลี4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
733
361781248500025251เด็กหญิงเมย์วดี ณ นคร4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
734
361271104301107751เด็กหญิงอชิรญา อาระยะธรรม4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
735
362621249900884287เด็กหญิงปนัดดา โสธรบุญ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
736
360971249900866173เด็กหญิงสวรรยา ศรีทองเจริญ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
737
361081249900870227เด็กหญิงจรรยพร โพธิ์ทอง4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
738
361321249900864995เด็กหญิงปิยะธิดา อธิพัฒน์เดชากรณ์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
739
361441249900910393เด็กหญิงศิริกันยา วัชรทัศนกุล4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
740
362421249900892531เด็กหญิงกุลธิดา พิมคำ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
741
362421249900892531เด็กหญิงกุลธิดา พิมคำ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
742
664300091249900894771เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชุนิวารวัฒน์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
743
664300751249900900967เด็กหญิงดุษฎี ศิลปี4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่สมบูรณ์
744
664300601249600025068เด็กหญิงปารมี ไพบูลย์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
745
664300711249900869971นางสาวณัฐชา พรมวงค์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
746
664300171839902004301นางสาวนัจญมี สาระยา4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
747
664301151240401212137เด็กหญิงจิรัญญา มานพคำ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
748
664300901249900867161นางสาวกัญญาวีร์ ละม่อม4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
749
664300851249900882314เด็กหญิงฐิติมา โมรินทร์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
750
664301031249900900240เด็กหญิงไอย์วรินทร์ พยัคศิริ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
751
664300521240600272750นางสาวกนิษฐนาฏ นิ่มนวล4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่สมบูรณ์
752
664300331249900863395นางสาวบุษกร อู่วิเชียร4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
753
664301481240600274311เด็กหญิงพิชญาภา อินสุวรรณ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
754
664301261209702395247นางสาวพรพระพุทธ สิทธิ์ภานุวงค์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่สมบูรณ์
755
664300301368900038732นางสาววิยดา ภู่หมื่นไวย์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
756
664301461249900889017นางสาวศิริพิชชา รัตนบริรักษ์4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่สมบูรณ์
757
664301621269900442233นางสาวพัชรินทร์ เชื้อแก้ว4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
758
664300701659902443578นางสาวลิสา กุลคำ4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่สมบูรณ์
759
664301221248100064705เด็กหญิงศุภานิช อินทิขาว4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่ไม่สมบูรณ์
760
664300031104301120006เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ พุ่มชะอุ่ม4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่สมบูรณ์
761
664301011249900871983นางสาวพัชรธิดา ทองธานี4/7ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ธุรกิจสมัยใหม่สมบูรณ์
762
360751240401203758เด็กหญิงธนพร วงศ์รัตนกวี4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
763
360631249900865771เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุ่มศิริ4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
764
360671240600280493เด็กหญิงชญาน์นันท์ งามขำ4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
765
361141249900877736เด็กหญิงณัฐธิดา ท้วมละมูล4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
766
361141249900877736นางสาวณัจธิดา ท้วมละมูล4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
767
360721249900898521เด็กหญิงณัฐณิชา พรพายัพ4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
768
361101249900897206เด็กหญิงฐิตาภา อังคะนาวิน4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
769
361221104000218392เด็กหญิงธันยวีร์ สื่อสุวรรณ4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
770
361221104000218392เด็กหญิงธันยวีร์ สื่อสุวรรณ4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
771
359841248000027468เด็กหญิงชุติกาญจน์ จระวัน4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
772
664300871249900887120นางสาวพรรณิศา ปันตะระษี4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
773
358291609900845521นางสาวพิลาสลักษณ์ ลิ้มเทียมรัตน์4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
774
358291609900845521เด็กหญิงพิลาสลักษณ์ ลิ้มเทียมรัตน์4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
775
362541249900880141เด็กหญิงณัทธมน ชมภูนุช4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
776
361241240301263236เด็กหญิงธิตาพร ไทยพริ้ง4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
777
361241240301263236เด็กหญิงธิตาพร ไทยพริ้ง4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
778
361311249900873889เด็กหญิงปิยวรรณ จันทร์ดี4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
779
362321248500025626เด็กหญิงสุชานันท์ สุวินัย4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
780
360061101000195306เด็กหญิงวีระจรรยา มงคล4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
781
664300881249900885801นางสาวศุภิสรา ศิริวงศ์4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
782
359711249900886506เด็กหญิงกรณ์ระพีภัทร ทองสุ่น4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
783
360071249900865126เด็กหญิงศรัณย์พร โมกขาว4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
784
664300991200601425932นางสาวอรัญญา คุ้มภัย4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
785
664301291709700377875เด็กหญิงวริษฐาพร อัชชนะลิมภากรณ์4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
786
664301451249900886697เด็กหญิงเจนจิรา ไกรอุดม4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
787
664301351249900907775เด็กหญิงแก้วกฤตินา เกี๊ยเจริญ4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
788
664300051209501232324เด็กหญิงอินทุอร เพชรแสง4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
789
664300551249900895548เด็กหญิงปณิดา เเก้วหงษ์4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
790
664300041248500026746นางสาวธิดารัตน์ ตุ่มไทย4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
791
664300441249900868028นางสาวอาทิตญา ฉิมมารักษ์4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
792
664301361209702384113นางสาวณญาดา ตรวจนอก4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
793
664300151249900864529นางสาวจุฑาทิพย์ ดีอินทร4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
794
664301391249600024151นางสาวณัฐณิชา เสงี่ยมใจ4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
795
664300931331300148808เด็กหญิงนัฐศศิยาภรณ์ พังไกล4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
796
664301061149901011512นางสาวพรวรินทร์ ฉุงน้อย4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
797
664300121240600275457เด็กหญิงวันใหม่ โอ่วเจริญ4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
798
664300111200601430511นางสาวอินทิพร นิลสวัสดิ์4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
799
664300961200601424324นางสาวจิรสุดา สร้อยสน4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
800
664300311249900924742เด็กหญิงกมล พัสดุ4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
801
664300071249900869431นางสาวชาลิสา ทองคำมา4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
802
664300771249900868648นางสาวอัจจิมา วงค์กำภู4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
803
664300011103704212960นางสาวเต็มรัตน์ เอมบัณฑิตย์4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
804
664301522240600043562นางสาวศริยา ทองยั่งยืน4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
805
664301091249900917606เด็กหญิงปาณิสรา ปฏิบูรพะ4/8ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
806
360601249900878554เด็กหญิงกมลนัทธ์ อุ่นทวง4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
807
360771104301066915เด็กหญิงธนัทธิดา ทองนุช4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
808
358621249900869890เด็กหญิงภูษณิศา พุ่มสวย4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
809
362351249900905519เด็กหญิงอภิชญา น้ำเหนือ4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
810
360641249900884724เด็กหญิงกัณฑิตา พึ่งอู่4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
811
358471249900878252เด็กหญิงชนัญชิดา เขียนวงศ์4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
812
362821249900877345เด็กหญิงอาทิตยา สาช่อฟ้า4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
813
358551104301048372เด็กหญิงนพวรรณ โฉมศิริ4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
814
358101249900894843เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำใจมั่น4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
815
358101249900894843เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำใจมั่น4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
816
362761249900838374เด็กหญิงศุภัชญา มโนวงค์4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
817
361131249900904245เด็กหญิงณัฐชานันท์ บุญประเสริฐ4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
818
362411249900885411เด็กหญิงกนกพร โพธิ์อ่อน4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
819
361471248000028910เด็กหญิงสุธีธิดา บรรเทา4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
820
362341249900892417เด็กหญิงอติรนุช เผือกประดิษฐ์4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
821
362791249900869342เด็กหญิงสุพิชญา โพธิ์อ่อน4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
822
360041249900873471เด็กหญิงวารินทร์ เปลี่ยนประเสริฐ4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
823
360041249900873471เด็กหญิงวารินทร์ เปลี่ประเสริฐ4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
824
360081659902453662เด็กหญิงศศิธร คุ่ยพินิกร4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
825
357791209000386361เด็กหญิงณัฏฐ์นิภา ไพบูลย์4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
826
357791209000386361เด็กหญิงณัฏฐ์นิภา ไพบูลย์4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
827
359961249900885038เด็กหญิงบุณยาพร พลโยธา4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
828
664301071209000349717นางสาวปุณณดา ถาวรธรรมเจริญ4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
829
664300431249900863697นางสาวณปภัทร เขตต์กลาง4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
830
664300471249900880591นางสาวณัฏฐิยากร จอมชัยฤทธิ์4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
831
664300491249900894754เด็กหญิงฐิติมา สุดนุช4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
832
664300351240401214237เด็กหญิงภุมรัตน์ คงเมฆ4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
833
664301111249900891348เด็กหญิงศุภัคศร กุสุมายุทธ4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
834
664301491249900880061นางสาวจุฑามณี แสงกลิ่น4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
835
664301101249900887910นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดี4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
836
664300271249900878996นางสาวภัทรธิดา ศุขศิริ4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
837
664301301240600274787เด็กหญิงชมพูนุช สวัสดี4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
838
664301241249900892549เด็กหญิงเพชรไพลิน ตั๋นยา4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
839
664300941249600024550นางสาวชลธิชา แพน้อย4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
840
664300421249600024924เด็กหญิงพรทิพย์ พรหมเสาร์4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
841
664300651248100056354นางสาวกัญญาพัชร มีประวัติจักริน4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
842
664300821102003889741นางสาวดวงรัตน์ ดำรงสุสกุล4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
843
664300581249900883299นางสาววรัญชลี บุญเสริม4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
844
664300401329400075184นางสาวฤทัยกานต์ ม่วงศรี4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนสมบูรณ์
845
664300461100401392781นางสาวสุภัสสรา ยางนามอินทร์4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
846
664300781249600024398นางสาวมนรดา หอมพามา4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
847
664300951399900303313นางสาวณิชานันท์ ระหันสิม4/9ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนไม่สมบูรณ์
848
361641249900871665เด็กหญิงทิภาพรรณ สนิทธางกูร4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
849
361881249900880150เด็กหญิงสุพัตรา สุคนธศุภมาลย์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
850
361881249900880150เด็กหญิงสุพัตรา สุคนธศุภมาลย์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
851
359091249900876977นางสาววรรณพร คงสาคร4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
852
361681248500025774นางสาวนัชชา การะวิโก4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
853
361681248500025774เด็กหญิงนัชชา การะวิโก4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
854
361821249900865835เด็กหญิงวรนุช มีอนันต์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
855
361921200901496975เด็กหญิงอาทิตยา หินซุย4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
856
361771249900895335เด็กหญิงภัทรียา ดาทอง4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
857
361761249900895343เด็กหญิงภัทราพร ดาทอง4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
858
360871249900893880เด็กหญิงเพชรนารี เท้งพิพัฒน์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
859
361711249900869440เด็กหญิงปรีณาภา ฤทธิ์มหา4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
860
361931249900876322เด็กหญิงอาภาภัทร พลอยเจริญ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
861
361801249900898610เด็กหญิงลลิตวดี เรืองพิมาย4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
862
362701249900899063เด็กหญิงภัทธิดา สุศิละ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
863
361601249900883485นางสาวณัฐนรี งามศิริ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
864
361591249900868559เด็กหญิงณัฐกานต์ เปรมเจริญ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
865
361551249600023588เด็กหญิงจิราพร คุ้มเพ็ง4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
866
361521249900896994เด็กหญิงกรรณธิมา เหล็กเพชร4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
867
358311249900892875เด็กหญิงมีนา สิงห์โนนทัน4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
868
357911248500026665เด็กหญิงมินตรา วาสะศิริ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
869
357911248500026665เด็กหญิงมินตรา วาสะศิริ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
870
361611249900871002นางสาวณัฐนันทน์ อรุณอโณทัย4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
871
362451103704297761เด็กหญิงฉันท์ชนก บุตรดีขันธ์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
872
362451103704297761เด็กหญิงฉันท์ชนก บุตรดีขันธ์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
873
361651209301201735เด็กหญิงธนภรณ์ สมวิจิตร4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
874
358541249900865886เด็กหญิงนพรัตน์ เปรพิพัฒ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
875
361901139600431652เด็กหญิงอมลพร ทิ้งเสน4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
876
361561249900872556เด็กหญิงชนกานต์ สว่างอารมณ์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
877
362841209702422678นางสาวพิรัลพัชร สมรู้4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
878
361501247400000043เด็กหญิงกนกพิชญ์ ยาแก้ว4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
879
362661259300026263เด็กหญิงพัชรพร พิมชื้น4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
880
362551249900876748เด็กหญิงณิชกานต์ ยอดประเสริฐ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
881
359531249900885542เด็กหญิงวรรณกร ลับโคกสูง4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
882
664300541209000358236นางสาวภรภัทร สมประสงค์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
883
361891249900883817เด็กหญิงสุภัสสร สุขสวัสดิ์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
884
361731200601426572เด็กหญิงพลอยชมพู ไพเราะ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
885
362511209000345452เด็กหญิงณัฐกฤตา เทียนดำ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
886
360101209000349296นางสาวสุนารี บรรยง4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
887
361701249900895785เด็กหญิงปริชญา พันธ์ศรี4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
888
361701249900895785เด็กหญิงปริชญา พันธ์ศรี4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
889
361911249900865240เด็กหญิงอรณิชา พลอยวิเศษ4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
890
664300681103704250951นางสาวธันยนันท์ ดิฐวัฒนบูลย์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นสมบูรณ์
891
664300641249900865266นางสาวอนัญพร พงษ์ชะอุ่มดี4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
892
664300811309903436853นางสาวณิชา มาระโภชน์4/10ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์
893
360981249900896765เด็กหญิงเสาวคนธ์ น้อยจินดา4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
894
361231249900884601เด็กหญิงธิดารัตน์ มาลัยรักษ์4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
895
361291248000027123เด็กหญิงบุตศรา เป็นผลดี4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
896
361671249900879267เด็กหญิงนภสร พ่วงสวัสดิ์4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
897
360401249900881661นางสาวภัทราพร สอนศรี4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
898
360401249900881661นางสาวภัทราพร สอนศรี4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
899
361871249900886000เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีประไพ4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
900
361091249900882250เด็กหญิงจิรัติยา บุญกล่ำ4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
901
361161249900880231เด็กหญิงณัฐวิณี แสนสุข4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
902
361161249900880231เด็กหญิงณัฐวิณี แสนสุข4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
903
362091249900889106เด็กหญิงตรีเนตร แก้วผลึก4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
904
361401249900893448เด็กหญิงมัณฑนา ทุปพงษ์4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
905
357921101801523441เด็กหญิงลลิตา ทองคำสุก4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
906
357921101801523441เด็กหญิงลลิตา ทองคำสุก4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
907
361211209000366662เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
908
359031248500026495เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปกครอง4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
909
360221249900876594เด็กหญิงฐิติพร หมุดธรรม4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
910
358911102900137729เด็กหญิงเดือนนภา คำดวง4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
911
360941249900897583เด็กหญิงวิภาวี หาสุข4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
912
362100024991039827เด็กหญิงตันโจ -4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
913
361511104301102733เด็กหญิงกมลชนก บุญยเรศ4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
914
361461338700045221เด็กหญิงสิริวิมล สุขฉิม4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
915
361461338700045221เด็กหญิงสิริวิมล สุขฉิม4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
916
361851249900874222เด็กหญิงวรันต์ภรณ์ แจ้งรุ่งเรือง4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
917
362461249900876276เด็กหญิงชนิภา โพธิศิริ4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
918
664300891249900883507นางสาวพิชชา สอาดศรี4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
919
664300371209702288386นางสาวขนิษฐา พรหมมา4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
920
664300261248100059388นางสาวปนิดา เผือกแก้ว4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
921
664300861240301259026นางสาวกมลพร อบนวล4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
922
664300671240600255472นางสาวพิมพ์วรางค์ วงค์ปราณี4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
923
664301121249600025611เด็กหญิงปภาดา เชิดชู4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
924
664301551249900886531นางสาวลูกน้ำ วงษ์จินดา4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
925
664300921249900905250เด็กหญิงศศิกานต์ สท้านไผท4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
926
664300631249900841901นางสาวกัลยารัตน์ สุดใจ4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
927
664300101249900897346เด็กหญิงธรรญพร สุวรรณเกตุ4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
928
664300381200901499591เด็กหญิงกวิสรา ราศีแสนสุข4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
929
664300391240600274884เด็กหญิงปุณยนุช เทียนทอง4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
930
664300731103400148889เด็กหญิงเพ็ญผกา นิลรัตน์ ณ อยุธยา4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
931
664301251209501229129เด็กหญิงรุ่งระวี บุญนิติตระกูล4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
932
664301671529902355921เด็กหญิงพรพรหม ศรีสุวรรณ4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
933
664300791247400000205นางสาววรรณธนศร ใกล้อันจันทร์4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
934
664301041249900859631นางสาววรางรัตน์ วิริโยราญ4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
935
664300161240301262825นางสาวอนุสรา อนุรักษ์4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีสมบูรณ์
936
664300561250101677282นางสาวณัฐวิภา ศรีสิงห์4/11ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลีไม่สมบูรณ์
937
361531199901158921เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองเกตุแก้ว4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
938
361541578500027341เด็กหญิงกานดา เนินพลับ4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
939
361581249900899471เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมี้ยนศิริ4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
940
360021240401212374เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ซิวฮะหลี4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
941
362251249900871801เด็กหญิงเพชรชรินทร์ งามแฉล้ม4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
942
362331249900866416เด็กหญิงสุทธิดา อนุวงศ์วรเวทย์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
943
362281249900866467เด็กหญิงวริศรา อรุณพูลทรัพย์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
944
362221560101644471นางสาวพรกมล สุดตา4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
945
362111240301262965นางสาวตันหยง นามวงษ์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
946
362691249900899691เด็กหญิงภริตพร สุดหา4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
947
360911249900883141เด็กหญิงวรภา สง่าเอี่ยม4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
948
362491249900867137นางสาวณัฎฐธิดา สุวรรณเกิดผล4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
949
359761149600183276เด็กหญิงกิตติยา ภาคบูรณ์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
950
360151249900900487เด็กหญิงกัลยวรรณ์ พิสภา4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
951
664301381729900780452นางสาวพิชญธิดา เลิศทัศนวนิช4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
952
361281249900895181เด็กหญิงนารีรัตน์ รุ่งสอาด4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
953
361281249900895181เด็กหญิงนารีรัตน์ รุ่งสอาด4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
954
359881249900903184เด็กหญิงณัฐชยา พุทธเจริญ4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
955
359881249900903184เด็กหญิงณัฐชยา พุทธเจริญ4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
956
664300981739902328395นางสาวพลอยใส เขียวชะอุ่ม4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
957
664301051249600024304เด็กหญิงภัทราพร บุญเสริมสวัสดิ์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
958
664300251409903609781นางสาวศศิประภา เที่ยงธรรม4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
959
664301601248500025405เด็กหญิงเขมรัตน์ เกิดปรางค์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
960
664301371209000387252เด็กหญิงณัฐนันท์ เจริญสุข4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
961
664301511249900845109นางสาวสุรีพร ยงสวัสดิ์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
962
664300141249900858031นางสาวนันทิตา เรืองฤทธิ์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
963
664301281749901069698นางสาวปวีณา สันทยา4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
964
664301331240401212561เด็กหญิงพิชญา ซิมมณี4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
965
664300481249900876764นางสาวนงนภัส บุญธรรมรงค์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
966
664300321249900878465นางสาวศศิกานต์ โสวรรณะ4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
967
664300131249900860256นางสาวอภิสรา ทองฉาย4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
968
664300721249900892191เด็กหญิงพัชรพร ผูกโอสถ4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
969
664301431339900960586นางสาวเต็มเดือน สอนเพชร4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
970
664300761249900874958นางสาววิภาวรรณ จันทร์เล็ก4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
971
664300571209000348273นางสาวชญานิษา ทองศรี4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
972
664300361104301018805นางสาวพรชนก คำทา4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
973
664300191240301262892เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วนุช4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
974
664300221249900903401เด็กหญิงสุพัตรา กองทอง4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวสมบูรณ์
975
664300061103704212951นางสาวพิจิตตรา เอมบัณฑิตย์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
976
664300841249900897486เด็กหญิงประกายมุก อิ่มสำราญ4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
977
664301161249900881059นางสาวโชติกา เสนคราม4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
978
664300801249900913236เด็กหญิงบุปผา ศรีโกเมนทร์4/12ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - บริการและท่องเที่ยวไม่สมบูรณ์
979
358431249900886069นางสาวขวัญชนก คงเจริญ4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
980
360621209000360168เด็กหญิงกวิสรา สุดเฉลียว4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
981
360511249900897478เด็กหญิงสุพัตรา ฉุยฉาย4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
982
360551100703996492เด็กหญิงอรรถยา อินอ่อน4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
983
358381240401205220นางสาวกัญญาพัชร โรจินเวช4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
984
360211110201348788เด็กหญิงญานิกา วรรณฉวี4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
985
359631249900890023นางสาวสุชานันท์ สว่างพลกรัง4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
986
362631249900869202นางสาวปภาวี สุนทรโชติ4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
987
360285249200001024เด็กหญิงธัญวรรณ โพลส์มาร์ค สุขบูรณ์4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
988
360285249200001024เด็กหญิงธัญวรรณ โพลส์มาร์ค สุขบูรณ์4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
989
360411240401210622เด็กหญิงมณฑกาญจน์ คุณวุฒิ4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
990
360531249900906205เด็กหญิงสุรีมาศ คามีศักดิ์4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
991
360251249900869831นางสาวณัฐธยาน์ สินประเสริฐ4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
992
358991249900893138เด็กหญิงปิยธิดา ฉิมกูล4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
993
359281249900889611นางสาวชลดา เป็นผลดี4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
994
359721101000194415เด็กหญิงกฤติยา เกตุแก้ว4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
995
359431249900889815นางสาวพรไพริณ เสนีย์ศรีสกุล4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
996
359431249900889815เด็กหญิงพรไพริณ เสนีย์ศรีสกุล4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
997
362471208300047383เด็กหญิงชนิสรา ทองเพ็ชร4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
998
362271249900910644เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาคสิงห์4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
999
362271249900910644เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาคสิงห์4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1000
362811249900884112นางสาวธันวารินทร์ อารีราษฎร์4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
1001
359571249900897281เด็กหญิงวริศรา ศิริวรรณ4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1002
362161249900874036เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงทอง4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
1003
359921249600024088เด็กหญิงธนัชชา ไม้สวัสดิ์4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1004
360141449600056310เด็กหญิงอินทราณี คำบุดดา4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1005
360141449600056310เด็กหญิงอินทราณี คำบุดดา4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1006
359981249900873404เด็กหญิงปภาวีร์ รุ่งเรือง4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1007
360451248000028863เด็กหญิงลักษิกา โสมเมา4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1008
361111249600023618เด็กหญิงณภัทร ใหม่มา4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1009
360991249900896404เด็กหญิงสุณัฏฐา ไม้หอม4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
1010
359811249900832961เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มาลีบำรุง4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
1011
361061250101711146เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ พันธ์สะอาด4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์สมบูรณ์
1012
360371249900888789เด็กหญิงพิชญธิดา เทศกุล4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1013
664300741249900891208นางสาวปาลิตา ศิริกุล4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1014
362721249900884121เด็กหญิงศิรดา เพ็ญโฉม4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1015
360591249900881105เด็กหญิงอัจฉรา บำเพ็ญพินิจ4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1016
362641249900875750เด็กหญิงประกายดาว เพ็งพานิช4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1017
359971249900885178เด็กหญิงปณิสรา กายสิทธิ์4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1018
360491249900876357เด็กหญิงศิริมาศ ศรีโอชา4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1019
362431240600277115เด็กหญิงเกตุมณี หาสุข4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1020
362831249900879518เด็กหญิงอุไรวรรณ วรเจริญ4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1021
362611249900880818เด็กหญิงบงกชธร เกตุไชย4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1022
362611249900880818นางสาวบงกชธร เกตุไชย4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์
1023
362501249900866718เด็กหญิงณัฎฐนิชา ประเสริฐ4/13ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์