คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบพิมพ์ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบพิมพ์ใบสมัครออนไลน์โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

ลบห้องเรียนที่สมัคร

การลบข้อมูลในส่วนนี้ -> จะลบข้อมูลการเลือกห้องเรียนของผู้สมัครเท่านั้น ออกจากตาราง Register
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล รหัสประเภท ประเภท วันที่สมัคร ลบ
1
24012002000031240600277000นางสาวสุพิชชา สุขแสงจันทร์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม31 ม.ค. 2566
2
24012002000041249900892344เด็กหญิงอรกมล แซ่แห41 Intensive English Program : IEP31 ม.ค. 2566
3
24012002000051209000376153เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีสุวรรณ์41 Intensive English Program : IEP31 ม.ค. 2566
4
24012002000071249900993043เด็กหญิงนัทธมน โพธิศิริ11 Mini English Program : MEP31 ม.ค. 2566
5
24012002000081249900878325นางสาวสิรภัทร บุญทอง42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
6
24012002000091739902328395นางสาวพลอยใส เขียวชะอุ่ม41 Intensive English Program : IEP1 ก.พ. 2566
7
24012002000101249900858031นางสาวนันทิตา เรืองฤทธิ์41 Intensive English Program : IEP1 ก.พ. 2566
8
24012002000111249900887910นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
9
24012002000121249600025424เด็กหญิงศิษญกร ธรรมารักษ์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
10
24012002000131101501361993นางสาวปิ่นปินัทธ์ ชัยผ่องศรี41 Intensive English Program : IEP1 ก.พ. 2566
11
24012002000141209702612566เด็กหญิงสุพัตรา เรือนทองมา11 Mini English Program : MEP1 ก.พ. 2566
12
24012002000151249900888118เด็กหญิงวิภาวรรณ สันทา42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
13
24012002000151249900888118เด็กหญิงวิภาวรรณ สันทา42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
14
24012002000161249900983072เด็กหญิงวิชญาพร จงมีสุข12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566
15
24012002000181399900303313นางสาวณิชานันท์ ระหันสิม42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
16
24012002000201248100056036นางสาวจริยา รักษาภักดี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
17
24012002000211248000035525เด็กหญิงบัณฑิตา พรหมเทศนา12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566
18
24012002000231249900889530นางสาวณิชาณี สรวมศิริ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
19
24012002000241209000349962เด็กหญิงณัฐณิชา คงสวัสดิ์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
20
24012002000261209000543408เด็กหญิงณัฏฐิกา คงสวัสดิ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566
21
24012002000271249900853705นางสาวลลิดา ชำนาญ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
22
24012002000271249900853705นางสาวลลิดา ชำนาญ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566
23
24012002000291249900993922เด็กหญิงกันต์ชิสา ปลอดทอด12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566
24
24012002000311209702597052เด็กหญิงกชพร วงศ์กลม11 Mini English Program : MEP1 ก.พ. 2566
25
24012002000321249901001126เด็กหญิงฉันท์พิชชญา พลอยเพ็ชร์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566
26
24012002000331249900982157เด็กหญิงขนกวรรณ อ่วมเจริญ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566
27
24012002000341249900892743เด็กหญิงฐิตารีย์ แสงทอง41 Intensive English Program : IEP1 ก.พ. 2566
28
24012002000381709800525558นางสาวณาณา จันทร์อนันต์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 ก.พ. 2566
29
24012002000391249900869164นางสาวเบญจพร จริยพิเชฐพงศ์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 ก.พ. 2566
30
24012002000411249900998851เด็กหญิงปุญญพัฒน์ พันธุ์วิเชียร12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2 ก.พ. 2566
31
24012002000431250101668101นางสาวพลอยไพลิน ผลเจริญ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 ก.พ. 2566
32
24012002000451249900866963นางสาววรรณรดา ชำนาญศิลป์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม3 ก.พ. 2566
33
24012002000461249900974995เด็กหญิงณัชญ์ชนกภรณ์ สุทธิวัฒน์11 Mini English Program : MEP3 ก.พ. 2566
34
24012002000471102003887803นางสาวสายไหม บุญนำ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม3 ก.พ. 2566
35
24012002000481249900944344เด็กหญิงอธิฏญา ตันเจริญ11 Mini English Program : MEP3 ก.พ. 2566
36
24012002000491249600024398นางสาวมนรดา หอมพามา41 Intensive English Program : IEP4 ก.พ. 2566
37
24012002000521249900907775เด็กหญิงแก้วกฤตินา เกี๊ยเจริญ41 Intensive English Program : IEP4 ก.พ. 2566
38
24012002000551249900864880นางสาวศิวพร พุ่มพวง42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม4 ก.พ. 2566
39
24012002000561249900892298นางสาวกรทิพย์ โชคชัยมงคล42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566
40
24012002000571249900893626เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีรัตน์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566
41
24012002000581209000578104เด็กหญิงวรรณพร พิสุทธิ์ทรัพย์11 Mini English Program : MEP5 ก.พ. 2566
42
24012002000591249900998207เด็กหญิงญานิศา โภชนะ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์5 ก.พ. 2566
43
24012002000601305300033591เด็กหญิงปณัฏฎา บุญครบุรี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566
44
24012002000611218800040566นางสาวภัทรภรณ์ ไทยเจริญ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566
45
24012002000621249600024410นางสาวปิยะวดี ปิยะราช41 Intensive English Program : IEP5 ก.พ. 2566
46
24012002000661249900894444เด็กหญิงฐิติพร สกุลศรี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566
47
24012002000661249900894444เด็กหญิงฐิติพร สกุลศรี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566
48
24012002000681101700443043เด็กหญิงพัฒนฉัตร ศรีทองคำ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566
49
24012002000721101000341493เด็กหญิงอติกานต์ ศิขรินทร์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2566
50
24012002000741209702606086เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธีระธรรมศักดิ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2566
51
24012002000750024801001394เด็กหญิงบัว -12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2566
52
24012002000761209702588525เด็กหญิงณัฐรดา บุญมี12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2566
53
24012002000771409903609781นางสาวศศิประภา เที่ยงธรรม42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม6 ก.พ. 2566
54
24012002000781249900976653เด็กหญิงพลอยปภัส ณรงค์ฤทธิ์11 Mini English Program : MEP6 ก.พ. 2566
55
24012002000801209000329961นางสาวธนั​ญญา​ พงษ์​กิจ​เดช​โชติ​41 Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2566
56
24012002000821248100064705เด็กหญิงศุภานิช อินทิขาว41 Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2566
57
24012002000841247400004308เด็กหญิงพิชญาพร การประไพ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566
58
24012002000851249900985270เด็กหญิงธนวรรณ พิพรพงษ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566
59
24012002000861240401212561เด็กหญิงพิชญา ซิมมณี41 Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2566
60
24012002000871249900865266นางสาวอนัญพร พงษ์ชะอุ่มดี41 Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2566
61
24012002000881240600274256เด็กหญิงนทิชา ปรีชา41 Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2566
62
24012002000891249900979903เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร แสงจันทร์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566
63
24012002000901100600581028เด็กหญิงณัฏฐณิชา อมาตยกุล12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566
64
24012002000911260401224798เด็กหญิงพัณภัสสร ใจอุ่น11 Mini English Program : MEP7 ก.พ. 2566
65
24012002000921249900984397เด็กหญิงนภัสสร พิลาเปล่า12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566
66
24012002000931240401237393เด็กหญิงณีราพรรณธ์ สุขสวัสดิ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566
67
24012002000941249900881059นางสาวโชติกา เสนคราม42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม7 ก.พ. 2566
68
24012002000951209702676572เด็กหญิงชลกนก ศรีชวนะ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566
69
24012002000991249900985938เด็กหญิงณัฐชา เกิดศรีสุข12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2566
70
24012002001001249900999912เด็กหญิงกนกวรรณ กัลยา11 Mini English Program : MEP8 ก.พ. 2566
71
24012002001031249900891356เด็กหญิงธีราพร เย็นอยู่42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม8 ก.พ. 2566
72
24012002001041209702612574เด็กหญิงสุพิตตา เรือนทองมา11 Mini English Program : MEP8 ก.พ. 2566
73
24012002001051249900882039เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองสุข42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม8 ก.พ. 2566
74
24012002001061218800041601นางสาวณัฐณิชา แก้วผึ้ง41 Intensive English Program : IEP8 ก.พ. 2566
75
24012002001071249900852555นางสาวรัชดาภรณ์ จันทร์ศรี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม8 ก.พ. 2566
76
24012002001071249900852555นางสาวรัชดาภรณ์ จันทร์ศรี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม8 ก.พ. 2566
77
24012002001081249900993698เด็กหญิงรตนพร สายพิมพ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2566
78
24012002001101579901256309นางสาวจิรัชญา สีต๊ะบุตร41 Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566
79
24012002001111249900895505เด็กหญิงพิชญาภา ดาน้ำคำ41 Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566
80
24012002001121209702411889นางสาวจิดาภา จูเจริญ41 Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566
81
24012002001131249900886620เด็กหญิงบุญยาพร แสวงหา41 Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566
82
24012002001131249900886620เด็กหญิงบุญยาพร แสวงหา41 Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566
83
24012002001141249900895190เด็กหญิงสกาวรัตน์ รักพนาราม41 Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566
84
24012002001151200601433510เด็กหญิงฑิฆัมพร เข็มเฉลิม41 Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566
85
24012002001161209000590261เด็กหญิงสุณัฏฐา เจริญนิธิโชติ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2566
86
24012002001171249901004329เด็กหญิงณัชชาอร หล้าศักดิ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2566
87
24012002001191249900898423เด็กหญิงนันทิชา โตศิริ41 Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566
88
24012002001201119902370672เด็กหญิงธัญพร บุญแก้ว41 Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566
89
24012002001201119902370672นางสาวธัญพร บุญแก้ว41 Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566
90
24012002001211669900686465เด็กหญิงศริมน รามอ้น12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2566
91
24012002001221249900995283เด็กหญิงวราลี เลิศศลารักษ์11 Mini English Program : MEP9 ก.พ. 2566
92
24012002001231120300224823เด็กหญิงกรณิศา เทียมวัน11 Mini English Program : MEP10 ก.พ. 2566
93
24012002001241102003960331เด็กหญิงทัชชญา ภูริชญาธนากุล41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
94
24012002001251248100064403เด็กหญิงณัฐกฤตา แกล้วทนงค์41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
95
24012002001261248500026665เด็กหญิงมินตรา วาสะศิริ41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
96
24012002001261248500026665เด็กหญิงมินตรา วาสะศิริ41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
97
24012002001271101000193117นางสาวอรปรีญา ยันตะสี41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
98
24012002001281249900886689นางสาวชยิสสรา เสียงประเสริฐ41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
99
24012002001291449900898324เด็กหญิงธณัชญา อินทมนต์41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
100
24012002001301209000387724เด็กหญิงกวิสรา สุเมธาธิกุล41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
101
24012002001311101801523441เด็กหญิงลลิตา ทองคำสุก41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
102
24012002001311101801523441เด็กหญิงลลิตา ทองคำสุก41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
103
24012002001321104301080845นางสาวชนากานต์ นิรามิษ41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
104
24012002001331249900878481เด็กหญิงภัทรภร แซ่เต็ง41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
105
24012002001331249900878481เด็กหญิงภัทรภร แซ่เต็ง41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
106
24012002001341209702399510นางสาวกนกรต บรรจงศิลป์41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
107
24012002001351240600278375เด็กหญิงณัฐภัสสร คำศิริ41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
108
24012002001361249900889483นางสาวกรชนก งามศิริ41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
109
24012002001361249900889483นางสาวกรชนก งามศิริ41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
110
24012002001371249900870260นางสาววรกัญญา นิลจินดา41 Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566
111
24012002001381249900988597เด็กหญิงสิตานัน พุทธรักษา11 Mini English Program : MEP10 ก.พ. 2566
112
24012002001391249901002237เด็กหญิงรังสินี แตงรัตนา11 Mini English Program : MEP10 ก.พ. 2566
113
24012002001401309903879232เด็กหญิงวรวลัญช์ มั่นคง12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2566
114
24012002001411249900987949เด็กหญิงนวพร สกุลเรืองศรี11 Mini English Program : MEP10 ก.พ. 2566
115
24012002001421249900880389เด็กหญิงพรพรรณ จั่นเจริญ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566
116
24012002001421249900880389เด็กหญิงพรพรรณ จั่นเจริญ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566
117
24012002001431249900878741เด็กหญิงเปรมวิกา อินทร์แป้น42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566
118
24012002001441249900869717นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มรัตนะ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566
119
24012002001451209000379969เด็กหญิงธัญธร เข้มคำ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566
120
24012002001451209000379969เด็กหญิงธัญธร เข้มคำ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566
121
24012002001461249900975291เด็กหญิงกันต์ฤทัย กระแสสินธุโกมล12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2566
122
24012002001471249900894843เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำใจมั่น42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566
123
24012002001471249900894843เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำใจมั่น42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566
124
24012002001481609900845521นางสาวพิลาสลักษณ์ ลิ้มเทียมรัตน์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566
125
24012002001481609900845521นางสาวพิลาสลักษณ์ ลิ้มเทียมรัตน์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566
126
24012002001501249900875938นางสาวนันท์ชญาน์ พัชรอธิวัฒน์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566
127
24012002001511240301259018เด็กหญิงกัลยา อินจันทร์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566
128
24012002001511240301259018เด็กหญิงกัลยา อินจันทร์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566
129
24012002001531819900776144เด็กหญิงกมลชนก ไพเราะ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566
130
24012002001541249900879461นางสาวธนารีย์ ธเนศธนสาร41 Intensive English Program : IEP11 ก.พ. 2566
131
24012002001551200601477053เด็กหญิงกฤตพร แซ่เซียว12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566
132
24012002001561249900989160เด็กหญิงสิริกัญญา นกโต11 Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2566
133
24012002001571209000540760เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ลิ่มตี๋12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566
134
24012002001581249900994724เด็กหญิงกรวรรณ มงคลธรรมกุล11 Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2566
135
24012002001591104301276618เด็กหญิงศิรวดี วิริยะยุทธ11 Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2566
136
24012002001601110301522364เด็กหญิงสมิตานัน ลูกศร11 Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2566
137
24012002001611249900994732เด็กหญิงกวินทิพย์ มงคลธรรมกุล11 Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2566
138
24012002001621249900988741เด็กหญิงอนัญญา เผือกพูลผล12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566
139
24012002001631302501070092เด็กหญิงชนาภา ประจวบสุข12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566
140
24012002001641249900999718เด็กหญิงกวินธิดา เปรมะศิริ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566
141
24012002001651740101114984เด็กหญิงชวลิตา ด้วงไผ่42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566
142
24012002001661119902415285เด็กหญิงไอลดา เอกศรีสกุล41 Intensive English Program : IEP11 ก.พ. 2566
143
24012002001671249600029641เด็กหญิงชนากานต์ กลิ่นไม้12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566
144
24012002001681249900993965เด็กหญิงวรรณารักษ์ แก้วอุไร12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566
145
24012002001691249900984532เด็กหญิงกีรัตยา อึ้งติ๊ดใช้12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566
146
24012002001711129902219664เด็กหญิงปะการัง แซ่ฮั่น12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566
147
24012002001731248000036611เด็กหญิงณัฐนิชลาวัณย์ วาสะศิริ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566
148
24012002001741249900895629เด็กหญิงเปมิกา มะณี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566
149
24012002001751249900871321นางสาวภัทรธิดา ฉลาดสุข42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566
150
24012002001751249900871321นางสาวภัทรธิดา ฉลาดสุข42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566
151
24012002001761249900885330เด็กหญิงธนัญญา พรเพิ่มทรัพย์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566
152
24012002001771249900869024เด็กหญิงจิราภา อุ่ยคำ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566
153
24012002001781329901699920เด็กหญิงธัญพร นักนวน12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566
154
24012002001791209000561538เด็กหญิงปภัสรามาส ตันเที่ยง12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566
155
24012002001801249900872131เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองศิริ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566
156
24012002001801249900872131เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองศิริ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566
157
24012002001811249900991032เด็กหญิงณัฐมน เจริญศรี11 Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566
158
24012002001821209000571410เด็กหญิงธญาภัท วัจนะเจริญ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
159
24012002001841200601435733นางสาวพัชพร สรวลประเสริฐ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
160
24012002001851209000575016เด็กหญิงปุณยนุช ค้าขาย12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
161
24012002001861209000330102นางสาวกิตติญา นิลหา41 Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2566
162
24012002001881249900973344เด็กหญิงวริศรา ภู่ทิม12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
163
24012002001891249900978419เด็กหญิงณิชชา ใหม่เจริญ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
164
24012002001901240401240874เด็กหญิงรติรัตน์ กังใจ11 Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566
165
24012002001911209702318421นางสาวภัสร์นลิน มณีนพรัศม์41 Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2566
166
24012002001921189900475205เด็กหญิงชวัลรัตน์ นิมโรธรรม42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
167
24012002001931189900475213เด็กหญิงศรัณย์พร นิมโรธรรม42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
168
24012002001941709800592590เด็กหญิงภัคจิรา โหมดวิจิตร11 Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566
169
24012002001951104700228684เด็กหญิงภคปภา เกรัมย์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
170
24012002001961249600029713เด็กหญิงขวัญแก้ว เทวารุธ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
171
24012002001971249901002555เด็กหญิงชญาณ์นินท์ อุปเทพ11 Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566
172
24012002001981249900976777เด็กหญิงปฏิภรณ์ ปันชะศรี12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
173
24012002001991240401240742เด็กหญิงปทิตตา คุ้มทรัพย์11 Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566
174
24012002002001249900868371นางสาวกวินธิดา ชัยปลื้ม42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
175
24012002002001249900868371นางสาวกวินธิดา ชัยปลื้ม42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
176
24012002002011249900885291นางสาวณีรนุช อภิสิทธิ์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
177
24012002002031249900976718เด็กหญิงวิชญาดา งามศิริ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
178
24012002002041249900972593เด็กหญิงปิยวรรณ นันทวิสิทธิ์11 Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566
179
24012002002051104700221931เด็กหญิงอนัญญา จันปุ่ม11 Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566
180
24012002002061417400114136เด็กหญิงอัยลดา แพงวาปี12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
181
24012002002071249900990672เด็กหญิงแพรวพรรณ พรหมสุวรรณ์11 Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566
182
24012002002091249900998762เด็กหญิงภัคชิสา อ่องสมบูรณ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
183
24012002002101249900892913เด็กหญิงวริศรา ขวัญยัง42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
184
24012002002111249900991687เด็กหญิงวลัยพรรณ เรืองโชติ11 Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566
185
24012002002121100704266374เด็กหญิงศิริกัลญา คัดทะจันทร์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
186
24012002002131249900996140เด็กหญิงพัชรภร ธนาภูวนันต์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
187
24012002002141249900868516เด็กหญิงกรกนก พุทธนิมนต์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
188
24012002002151249900985105เด็กหญิงดนุนุช วาสะสิริ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
189
24012002002161249900869865นางสาวปุณณมา เกษร​บัว​41 Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2566
190
24012002002171249900992748เด็กหญิงสุวิชญา รักษานนท์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
191
24012002002181249900867480นางสาวจรรยพร สุระ41 Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2566
192
24012002002191209702634195เด็กหญิงอัยนา ฮับซัน12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
193
24012002002201249901002806เด็กหญิงอุษามณี อบภิรมย์ภู่12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
194
24012002002211209000376722เด็กหญิงพัชชานันท์ ลียะวณิชย์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
195
24012002002221249900971651เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฤทธิเดช12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
196
24012002002231100201954645เด็กหญิงกรวรรณ เกตุตระกูล42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
197
24012002002231100201954645เด็กหญิงกรวรรณ เกตุตระกูล42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
198
24012002002241249900979784เด็กหญิงกมลพรรณ ลี่ไพฑูรย์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566
199
24012002002251249900893723เด็กหญิงปิยวรรณ พรชัยสิทธิ์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566
200
24012002002261249900871886เด็กหญิงนิษิตา ยุ้นพันธ์41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
201
24012002002271249900836771เด็กหญิงชมพูนุช ศรีปาน41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
202
24012002002301249901003446เด็กหญิงธนพร ศรีสุข12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
203
24012002002331249900878287เด็กหญิงภัทรพี ทรงเจริญ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566
204
24012002002341209702297610นางสาวศิริกัญญา วงค์ษาศิริ41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
205
24012002002351350101803155นางสาวณัฐนิชา แหล่งสนาม42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566
206
24012002002361249900991172เด็กหญิงพัทริน หันตรี12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
207
24012002002371249900970931เด็กหญิงนฤมล จีนหนู12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
208
24012002002381249900899322เด็กหญิงธีรดา คำต่าย42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566
209
24012002002381249900899322เด็กหญิงธีรดา คำต่าย42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566
210
24012002002391104700166026นางสาวณัฐนันท์พร บุญยัง41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
211
24012002002401249900870464นางสาวเพตรา ลัดกระทุ่ม41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
212
24012002002411259500173618เด็กหญิงลลิดา เสน่หา12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
213
24012002002421249900869148นางสาววรญา จำปาศรี41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
214
24012002002431249900876021เด็กหญิงปรียภรณ์ จันทร์ชูผล42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566
215
24012002002441101000324939เด็กหญิงวรรณรดา ตันเจริญ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
216
24012002002451240301281382เด็กหญิงธนัตพร ย้อยแสง11 Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2566
217
24012002002461249900983421เด็กหญิงเกสรา มิ่งฉาย12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
218
24012002002481249900886549นางสาวพิชชาพร รอดสมบูรณ์41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
219
24012002002491249900869997นางสาวชิษณุชา เกษมสวัสดิ์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566
220
24012002002491249900869997นางสาวชิษณุชา เกษมสวัสดิ์42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566
221
24012002002501240401207702นางสาวณัฐชยา พยัคเกษมโสภณ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566
222
24012002002501240401207702นางสาวณัฐชยา พยัคเกษมโสภณ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566
223
24012002002511240401243792เด็กหญิงวริศรา บุตรแสง11 Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2566
224
24012002002521247400005037เด็กหญิงนราวดี มั่นคง11 Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2566
225
24012002002531240600304368เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองขาว12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
226
24012002002541101000333857เด็กหญิงมณฑกานต์ ดีมีชาติ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
227
24012002002551101000333865เด็กหญิงณัฐกานต์ ดีมีชาติ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
228
24012002002561240600303396เด็กหญิงสุปวีณ์ วงค์กำภู12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
229
24012002002571209000335856นางสาวธนพร ฉลองเนตรสดใส41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
230
24012002002581139600465174เด็กหญิงอชิรญา จรกิตติกุล41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
231
24012002002591249900867412นางสาวชนาภัทร คุณประเสริฐ41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
232
24012002002601249900987281เด็กหญิงนัฐนันท์ ปาสาณพงศ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
233
24012002002611209000585976เด็กหญิงปณิตา แสงสวัสดิ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
234
24012002002621249900975631เด็กหญิงวรรณรดา ดิษฐาพร12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
235
24012002002641209601592926เด็กหญิงนันท์นภัส มั่งมี41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
236
24012002002661249900982521เด็กหญิงอภิณห์พร รัตนปรียากุล12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
237
24012002002671249900877736เด็กหญิงณัฐธิดา ท้วมละมูล41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
238
24012002002671249900877736เด็กหญิงณัฐธิดา ท้วมละมูล41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
239
24012002002681249900987078เด็กหญิงชุติภา จาอินต๊ะ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
240
24012002002691249900993141เด็กหญิงกิตติกร เเซ่ก้อง11 Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2566
241
24012002002701104700161059เด็กหญิงรัชณภัค ถีระทัน41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
242
24012002002721249900896030เด็กหญิงณัฐนรากร กองเหม็ง42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566
243
24012002002731249900974642เด็กหญิงณัฏฐนิชา กับบุญมา12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
244
24012002002741209000346653นางสาวกัณยาวีร์ โรจนนุกูลพงศ์41 Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566
245
24012002002751249901003489เด็กหญิงธมนวรรณ ซือมงกง12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
246
24012002002761249900992781เด็กหญิงณัฎฐกานต์ พุฒตาล12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
247
24012002002771104100050230เด็กหญิงฐิติวรดา ธนวรดร11 Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2566
248
24012002002781249900977919เด็กหญิงปทิตตา เดียวสุรินทร์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566
249
24012002002831249600024720นางสาวฉันท์สินี เชื้อภักดี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566
250
24012002002831249600024720นางสาวฉันท์สินี เชื้อภักดี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566
251
24012002002841240301281927เด็กหญิงญดาพร บุญเกิดมา12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
252
24012002002851249900866033เด็กหญิงผกามาส มากมี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566
253
24012002002861249900875474นางสาวณัฐวดี สร้อยสุวรรณ42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566
254
24012002002871249901003349เด็กหญิงจอมขวัญ ประทุมมา12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
255
24012002002891103800044410เด็กหญิงสุพิชชา เกิดญาติ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
256
24012002002901249901003624เด็กหญิงอาทิตติยา ฉั่วยู่เน้ย12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
257
24012002002911249900997146เด็กหญิงกนกวรรณ ฉ่ำสมบูรณ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
258
24012002002921800901463231เด็กหญิงรัตนาวดี สุดชู12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
259
24012002002931579901472443เด็กหญิงภัคธีมา บุญศรีมี11 Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566
260
24012002002941249900995160เด็กหญิงภัทรวดี อินทรักษา12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
261
24012002002951249900980529เด็กหญิงภัทรนารถ นพเกตุ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
262
24012002002991249900976688เด็กหญิงอัยลดา ขมสวัสดิ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
263
24012002003001249900978907เด็กหญิงปัณฑิตา อ่อนใจเอื้อ11 Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566
264
24012002003011249900897486เด็กหญิงประกายมุก อิ่มสำราญ41 Intensive English Program : IEP15 ก.พ. 2566
265
24012002003021249900978231เด็กหญิงกัลยกร ยังให้ผล12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
266
24012002003031249900972445เด็กหญิงพิมชญา ประดิษแจ้ง11 Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566
267
24012002003041249900998380เด็กหญิงปาณิสรา ลิ่วประเสริฐพงษ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
268
24012002003051100401520185เด็กหญิงรสิตา รัตนสิน12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
269
24012002003061249900990192เด็กหญิงภิลัยลักษณ์ พรหมณา12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
270
24012002003071110201398050เด็กหญิงฐิติพร อยู่เย็น12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
271
24012002003081110301532220เด็กหญิงฐิตารีย์ ทรัพย์สุนทร11 Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566
272
24012002003091104301073768นางสาวปภาวรินท์ บุตรเงิน41 Intensive English Program : IEP15 ก.พ. 2566
273
24012002003101249900893031เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมล42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566
274
24012002003101249900893031เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมล42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566
275
24012002003121249900974073เด็กหญิงภูริชญา น้อยเชี่ยวกาญจน์11 Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566
276
24012002003131249900977358เด็กหญิงนาฏลัดดา พรหมช่วย12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
277
24012002003151104100037233เด็กหญิงศุภากร ศุภเมธางกูร42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566
278
24012002003161249900988821เด็กหญิงกุลนันท์ ยืนยงค์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
279
24012002003181249900992756เด็กหญิงชนินาถ หลงเจริญ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
280
24012002003201418600147331เด็กหญิงวรพิชชา พรมสมศรี12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
281
24012002003211320300378845เด็กหญิงณัฐกมล สุภาพ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566
282
24012002003231248000035223เด็กหญิงนราวดี เกษร11 Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566
283
24012002003245249800030581นางสาวณัฏฐนันท์ ไชยะเสน41 Intensive English Program : IEP15 ก.พ. 2566
284
24012002003251100704023587เด็กหญิงพาขวัญ ยางก้อน41 Intensive English Program : IEP15 ก.พ. 2566
285
24012002003261249900883400นางสาวอิศราภรณ์ สุกใส41 Intensive English Program : IEP16 ก.พ. 2566
286
24012002003271248000036211เด็กหญิงจริยาภรณ์ ล้ำเลิศ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566
287
24012002003281200601425649นางสาวสุภัทรา ดรพล41 Intensive English Program : IEP16 ก.พ. 2566
288
24012002003281200601425649นางสาวสุภัทรา ดรพล41 Intensive English Program : IEP16 ก.พ. 2566
289
24012002003311249900975339เด็กหญิงภัทรวดี ฉลาดสุข12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566
290
24012002003321249900882918เด็กหญิงณัฐปภัสร์ การะนันท์41 Intensive English Program : IEP16 ก.พ. 2566
291
24012002003331407700061607เด็กหญิงสราวลี กุลอัก12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566
292
24012002003391103400207338เด็กหญิงพุทธธิดา บุญศรีเจริญ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566
293
24012002003401249900978966เด็กหญิงกานต์ปภา สมศักดิ์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566
294
24012002003411249900976319เด็กหญิงสุธาวี รอดแก้ว12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566
295
24012002003431249900849392นางสาวณัฐชา กมลศรี41 Intensive English Program : IEP16 ก.พ. 2566
296
24012002003441249900975941เด็กหญิงรติกร ศรีเพียงจันทร์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566
297
24012002003461249900898725เด็กหญิงข้าวหอม กุศลนำพา42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม17 ก.พ. 2566
298
24012002003471249900976491เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชูเชิด11 Mini English Program : MEP17 ก.พ. 2566
299
24012002003501249900986268เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์ แจ่มเจริญ11 Mini English Program : MEP17 ก.พ. 2566
300
24012002003511100401531870เด็กหญิงชิดชนก สินรัตน์12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566
301
24012002003521208300068046เด็กหญิงภรภัทร บุญเหลือ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566
302
24012002003541249900975070เด็กหญิงทักษพร กิจสัมพันธ์กุล12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566
303
24012002003561209000589360เด็กหญิงอชิรญาณ์ มนทิราลัย11 Mini English Program : MEP17 ก.พ. 2566
304
24012002003591749400126231เด็กหญิงณัฏฐกานต์ จิตรกิตติรัตน12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566
305
24012002003611248000036980เด็กหญิงปานระวี มาศิริ12วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566
306
24012002003631679900818787เด็กหญิงพรนัชชา บุญยวง11 Mini English Program : MEP18 ก.พ. 2566
307
24012002003651209702379454นางสาวพูษรี พูลทวี41 Intensive English Program : IEP18 ก.พ. 2566
308
24012002003661104301018805นางสาวพรชนก คำทา41 Intensive English Program : IEP18 ก.พ. 2566
309
24012002003671102700838324เด็กหญิงนลิน พราหมณี42วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม18 ก.พ. 2566
310
24012002003691249900971236เด็กหญิงฐานิดา แก้วนิวงค์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
311
24012002003701249900973336เด็กหญิงกันทิมา ห่วงเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
312
24012002003711240600304309เด็กหญิงนุชสิริ ศรีสุวรรณ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
313
24012002003721249900997669เด็กหญิงพัชรินภรณ์ คฤหเดช13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
314
24012002003751249900876764นางสาวนงนภัส บุญธรรมรงค์43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
315
24012002003761439200050098เด็กหญิงกัญญา นรินนอก13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
316
24012002003771259500176391เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทาญาติ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
317
24012002003781249600030193เด็กหญิงเบญญาพร เนียมนิม13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
318
24012002003791249900865975นางสาวอินทิรา อังคะศิริ43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
319
24012002003801320300382419เด็กหญิงพัชราภา เมฆบุตร13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
320
24012002003811240600274884เด็กหญิงปุณยนุช เทียนทอง43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
321
24012002003831249901004175เด็กหญิงพัชราภา จันทร์เพ็ญ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
322
24012002003841249900998541เด็กหญิงพรฐิชา คล้ายสิงห์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
323
24012002003851249900985792เด็กหญิงกัญยณัฐ เล่าตง13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
324
24012002003861102004273787เด็กหญิงปุณณดา พิบูลธนพัฒน์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
325
24012002003871104700217534เด็กหญิงรุ้งระวีวัลย์ ย้อยแสง13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
326
24012002003881240600274787เด็กหญิงชมพูนุช สวัสดี43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
327
24012002003891102003889741นางสาวดวงรัตน์ ดำรงสุสกุล43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
328
24012002003901249900859631นางสาววรางรัตน์ วิริโยราญ43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
329
24012002003911240301262892เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วนุช43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
330
24012002003921249900897346เด็กหญิงธรรญพร สุวรรณเกตุ43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
331
24012002003931249901008316เด็กหญิงกมนธิดา บุญสวน13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
332
24012002003941139000012195เด็กหญิงรัตนาวรรณ บุญรอด13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
333
24012002003951249900846091นางสาวบุษราภรณ์ ศรีประเสริฐ43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
334
24012002003961248000037544เด็กหญิงขวัญจิรา ตันไล้13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
335
24012002003971249900884953นางสาวสุมลธา เพ็งอินทร43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
336
24012002003981249900903401เด็กหญิงสุพัตรา กองทอง43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
337
24012002003991249900989305เด็กหญิงธนัชญา รุ่งศิริ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
338
24012002004001248500026746นางสาวธิดารัตน์ ตุ่มไทย43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
339
24012002004011119902587329เด็กหญิงนภาพร จั่นเพ็ชร์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
340
24012002004021249900905250เด็กหญิงศศิกานต์ สท้านไผท43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
341
24012002004031249600024924เด็กหญิงพรทิพย์ พรหมเสาร์43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
342
24012002004041249600029934เด็กหญิงวาริศา ห่อทอง13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
343
24012002004051103704609681เด็กหญิงลลิดา สรสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
344
24012002004061240200041939เด็กหญิงกลอยใจ น่ารัก13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
345
24012002004071249900880591นางสาวณัฏฐิยากร จอมชัยฤทธิ์43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
346
24012002004081249900887154เด็กหญิงวิภาดา แก้วฉลวย43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
347
24012002004091248000036297เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พระโคตร13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
348
24012002004101249900881814เด็กหญิงกมลชนก พานแก้ว43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
349
24012002004111249900985415เด็กหญิงพัณณิตา หงษ์เจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
350
24012002004122249900036535เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนะ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
351
24012002004131240301281871เด็กหญิงกมลวรรณ เครือเทศ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
352
24012002004141249900979466เด็กหญิงนลินญา ฉุยฉาย13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
353
24012002004151249900998398เด็กหญิงศรัญญา เลียบมา13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
354
24012002004161249900988821เด็กหญิงกุลนันท์ ยืนยงค์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
355
24012002004171339900960586นางสาวเต็มเดือน สอนเพชร43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
356
24012002004181100401392781นางสาวสุภัสสรา ยางนามอินทร์43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
357
24012002004191659902443578นางสาวลิสา กุลคำ43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
358
24012002004201249900867510นางสาวจิราภา หมวดไธสง43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
359
24012002004211240600272750นางสาวกนิษฐนาฏ นิ่มนวล43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
360
24012002004221249900891348เด็กหญิงศุภัคศร กุสุมายุทธ43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
361
24012002004231249900882314เด็กหญิงฐิติมา โมรินทร์43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
362
24012002004241249900985482เด็กหญิงธัญญาเรศ สดใส13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
363
24012002004251200601425932นางสาวอรัญญา คุ้มภัย43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
364
24012002004261249901001885เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญหลำ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
365
24012002004271101000287324เด็กหญิงภัทรจารี สาริกภูติ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
366
24012002004281249900897231เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมบัติเปี่ยม43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
367
24012002004291101000287332เด็กหญิงภัทรวดี สาริกภูติ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
368
24012002004301209000349717นางสาวปุณณดา ถาวรธรรมเจริญ43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
369
24012002004311103704268272เด็กหญิงพลอยพรรณ สุวรรณศรี43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
370
24012002004321249900972283เด็กหญิงฐิตาพร น่วมพิพัฒน์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
371
24012002004331249901001125เด็กหญิงฉันท์พิชชญา พลอยเพ็ชร์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
372
24012002004341249900984079เด็กหญิงพาขวัญ แก้ไข13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
373
24012002004351331300148808เด็กหญิงนัฐศศิยาภรณ์ พังไกล43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
374
24012002004361249900987248เด็กหญิงศศิธร พันธุ์สีดา13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
375
24012002004371249900885011เด็กหญิงวลัยพรรณ มากสวัสดิ์43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
376
24012002004371249900885011เด็กหญิงวลัยพรรณ มากสวัสดิ์43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
377
24012002004381449900869111เด็กหญิงณิชาภา สุขประเสริฐ43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
378
24012002004381449900869111เด็กหญิงณิชาภา สุขประเสริฐ43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
379
24012002004391249900893031เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมล43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
380
24012002004391249900893031เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมล43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
381
24012002004401249900860256นางสาวอภิสรา ทองฉาย43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
382
24012002004411209702563093เด็กหญิงกานต์ณิชา ปานแดง13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
383
24012002004421350101803155นางสาวณัฐนิชา แหล่งสนาม43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
384
24012002004431249900998452เด็กหญิงฐาปนี แก้วมะหันต์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
385
24012002004451249900989038เด็กหญิงปนัสญา สุขเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
386
24012002004471249900894771เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชุนิวารวัฒน์43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
387
24012002004481248500033203เด็กหญิงไปรยา ราชภักดี13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
388
24012002004491249901004329เด็กหญิงณัชชาอร หล้าศักดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
389
24012002004501250101776001เด็กหญิงลักษณารีย์ บุญจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
390
24012002004511249900983480เด็กหญิงปริมประภา เสงี่ยมศักดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
391
24012002004521800400420938เด็กหญิงสุพัฒตรา หอมแก้ว13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
392
24012002004531249901000846เด็กหญิงพราวณภัทร วงษ์เพ็ง13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
393
24012002004541249900975703เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์ชูผล13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
394
24012002004551249900987655เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สมศักดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
395
24012002004561249900971589เด็กหญิงรัชนีกรณ์ จันทร์ศรี13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
396
24012002004571249900976998เด็กหญิงปาณิศา วงศ์หงษ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
397
24012002004581245000035053เด็กหญิงธนัชญาน์ อุปชัย13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
398
24012002004591249900974456เด็กหญิงลภัสรดา แพงสุข13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
399
24012002004601670201323683เด็กหญิงรมิตา บุญมาก13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
400
24012002004611339600232119เด็กหญิงอภิญญา บุญสม13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
401
24012002004621248000034812เด็กหญิงจรัสพร อุ่นเเก้ว13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
402
24012002004631249600029241เด็กหญิงสิริลักษณ์ จุ่มธิ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
403
24012002004641103704562511เด็กหญิงณชสร โพธิ์พันธ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
404
24012002004651139600596899เด็กหญิงภคพร วันจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
405
24012002004661104301272698เด็กหญิงปานนภา นามูล13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
406
24012002004671247400005541เด็กหญิงปาณิสรา ทองนพคุณ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
407
24012002004681249900986004เด็กหญิงวรัทยา พลงิ้ว13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
408
24012002004691249900977994เด็กหญิงวรัทยา คำพลอย13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
409
24012002004701249900998045เด็กหญิงสิริกร ฤดี13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
410
24012002004711249900998100เด็กหญิงวลัยทิพย์ ศรีวิลัย13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
411
24012002004721249900973352เด็กหญิงรสริน นุ่มเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
412
24012002004731248000037510เด็กหญิงอนัญญา มะโนธรรม13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
413
24012002004741249900977846เด็กหญิงมุทิตา นุ่งสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
414
24012002004751248000036599เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา ทาฤทธิ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
415
24012002004761101000320135เด็กหญิงปิยาพัชร ศิริพันธ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
416
24012002004771249900978109เด็กหญิงพีชญา สุขประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
417
24012002004781249900880061นางสาวจุฑามณี แสงกลิ่น43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
418
24012002004791249900986586เด็กหญิงธนพร กุลจิตต์เจือวงศ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
419
24012002004801209000589831เด็กหญิงรมย์นลิน อุปถัมภ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
420
24012002004811249900988376เด็กหญิงฐานิตา นิยมสุข13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
421
24012002004821249900913236เด็กหญิงบุปผา ศรีโกเมนทร์43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
422
24012002004831369900808164เด็กหญิงจิรารัตน์ ตันติปัญจพร43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
423
24012002004841249900989721เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์ เเก้วพิกุล13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
424
24012002004851100201929462นางสาวพิชญ์พิมล หาระโคตร43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
425
24012002004861249900986195เด็กหญิงสุชาวดี บุญสวน13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
426
24012002004871249900982131เด็กหญิงกมลฉัตร เชาวน์ดี13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
427
24012002004881249900988830เด็กหญิงเบญญาพร ประสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
428
24012002004891349900986586เด็กหญิงธนพร กุลจิตต์เจือวงศ์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
429
24012002004901249900972194เด็กหญิงชฎาฉัตร ธรรมไพศาล13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
430
24012002004911209000348273นางสาวชญานิษา ทองศรี43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
431
24012002004921409903901750เด็กหญิงแพรวพลอย พิพัฒน์เจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
432
24012002004931249901001818เด็กหญิงปุณยาวีร์ มิ่งเมือง13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
433
24012002004941249900977323เด็กหญิงประภัสสร ชื่นบาน13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
434
24012002004951240401238551เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แย้มเกษร13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
435
24012002004961249901002636เด็กหญิงจอมสุดา ศรีอุดมศิลป์13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
436
24012002004971240301265981เด็กหญิงพัธทนันธ์ ประเสริฐสุข43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
437
24012002004981249600025611เด็กหญิงปภาดา เชิดชู43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
438
24012002004991249900987361เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธิเศียร13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
439
24012002005001248100086326เด็กหญิงณัฐธิดา เสาวันดี13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
440
24012002005011249600024304เด็กหญิงภัทราพร บุญเสริมสวัสดิ์43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
441
24012002005021329400075184นางสาวฤทัยกานต์ ม่วงศรี43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
442
24012002005031200601424324นางสาวจิรสุดา สร้อยสน43ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566
443
24012002005041249900982301เด็กหญิงสรารักษณ์ สุขเกษม13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
444
24012002005051204600310261เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กองสีผิว13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
445
24012002005061200601477053เด็กหญิงกฤตพร แซ่เซียว13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
446
24012002005071769900965690เด็กหญิงพิมพ์ธาดา โพธิ์สว่าง13ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566
447
24012002005081249900924742เด็กหญิงกมล พัสดุ43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
448
24012002005091249900943325เด็กหญิงกัณภัทร์ วชิรพันธ์ุ13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
449
24012002005101249900994601เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องศรี13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
450
24012002005111439900602433นางสาวชลธิชา ศรีสวัสดิ์43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
451
24012002005121249900978419เด็กหญิงณิชชา ใหม่เจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
452
24012002005131249900976530เด็กหญิงณีรนุช สวัสดี13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
453
24012002005141249900979628เด็กหญิงณภัชชา ศรีอยู่เดิม13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
454
24012002005151769900964537เด็กหญิงบุญยวีร์ เศรษฐีไพบูลย์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
455
24012002005161249900994198เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขียวอุไร13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
456
24012002005171249900999696เด็กหญิงศิริพรรณ มนัส13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
457
24012002005181240301262825นางสาวอนุสรา อนุรักษ์43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
458
24012002005191249900994295เด็กหญิงทิฆัมพร สอนเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
459
24012002005201249900970531เด็กหญิงณภัทรลภา จิ้มลิ้ม13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
460
24012002005211100600581028เด็กหญิงณัฏฐณิชา อมาตยกุล13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
461
24012002005221249900984362เด็กหญิงสุวิชญา รอดแก้ว13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
462
24012002005231209000671410เด็กหญิงธญาภัท วัจนะเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
463
24012002005241149901011512นางสาวพรวรินทร์ ฉุงน้อย43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
464
24012002005251249900996727เด็กหญิงภารดี สร้อยระย้า13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
465
24012002005261249901003900เด็กหญิงวิชิดา พิพัฒน์จำเริญกุล13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
466
24012002005271249901003918เด็กหญิงวิชิตา พิพัฒน์จำเริญกุล13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
467
24012002005281209702288386นางสาวขนิษฐา พรหมมา43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
468
24012002005291379900466115เด็กหญิงประภาศิริ สีหารัตน์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
469
24012002005301247400004243เด็กหญิงณัฐริการ์ เป้าไธสง13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
470
24012002005311249901000625เด็กหญิงณิชาพร น่วมมะสิงห์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
471
24012002005321209501232324เด็กหญิงอินทุอร เพชรแสง43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
472
24012002005331248000027751เด็กหญิงศศิประภา เชื้ออ่าว43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
473
24012002005341248000035207เด็กหญิงนันทัชพร พันธ์วิวัฒน์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
474
24012002005351240401239027เด็กหญิงจุฑามาศ คู่แก้ว13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
475
24012002005361249900982017เด็กหญิงณัฐนันท์ ปทุมรัตน์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
476
24012002005371219901152042นางสาวกัญญาลักษณ์ สุขชนะ43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
477
24012002005381249901004132เด็กหญิงอริศา แสงอุไร13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
478
24012002005391249900995879เด็กหญิงวันทยา รัตนสินธุ์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
479
24012002005401160700101427เด็กหญิงข้าวทิพย์ กองโรงธรรม13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
480
24012002005411249900990770เด็กหญิงปิย์วรา เป้าเปี่ยมทรัพย์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
481
24012002005421200601477541เด็กหญิงวริศรา ดีสวน13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
482
24012002005431249900980081เด็กหญิงธริศรา น้อยจินดา13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
483
24012002005441249900989453เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
484
24012002005451249900992501เด็กหญิงลักสิกา อินจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
485
24012002005461249900988252เด็กหญิงอินทิรา งามผิว13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
486
24012002005471248500033572เด็กหญิงพัทรศยา แป้นมา13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
487
24012002005481249900999106เด็กหญิงจรัญญา แต้งัก13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
488
24012002005491249900982459เด็กหญิงธัชพรรณ แฝงศาสตรา13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
489
24012002005501104700221931เด็กหญิงอนัญญา จันปุ่ม13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
490
24012002005511249900968448เด็กหญิงอรกานต์ ฆ้องเดช13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
491
24012002005521248500031863เด็กหญิงเมธิณี สังทอง13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
492
24012002005531249600024550นางสาวชลธิชา แพน้อย43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
493
24012002005541209000537602เด็กหญิงขวัญสุภาภักษ์ หัตถกอง13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
494
24012002005551249900989852เด็กหญิงชมัยพร แก้วเกิด13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
495
24012002005561249600029799เด็กหญิงจุฑามาศ ลุนธิระวงค์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
496
24012002005571249900815838นางสาวธิดารัตน์ เเซ่เตียว43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
497
24012002005581249900883299นางสาววรัญชลี บุญเสริม43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
498
24012002005590024801001394เด็กหญิงบัว -13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
499
24012002005601249900978770เด็กหญิงสิริวิมล แพงวงษ์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
500
24012002005611249901008634เด็กหญิงณัฐธิดา รุ่งเรือง13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
501
24012002005621101000158656เด็กหญิงอรวรา นวลเเก้ว43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
502
24012002005631248500031898เด็กหญิงปาริดา อินทโพธิ์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
503
24012002005641249901002270เด็กหญิงณัฐณิชา โชติช่วง13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
504
24012002005651249900996140เด็กหญิงพัชรภร ธนาภูวนันต์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
505
24012002005661103704250951นางสาวธันยนันท์ ดิฐวัฒนบูลย์43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
506
24012002005671249900997651เด็กหญิงสุทธิกานต์ กรเกษม13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
507
24012002005681249900989020เด็กหญิงฐิตาพร นวลรุ่ง13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
508
24012002005691249900994325เด็กหญิงกัณภัทร์ วชิรพันธุ์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
509
24012002005701249900979636เด็กหญิงรักษินันต์ สมมัง13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
510
24012002005711101501441440เด็กหญิงกัญญ์ณรัณ ค้วนสมบุญ13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
511
24012002005720024991022967นางสาวโบ -43ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566
512
24012002005731248500031804เด็กหญิงภณิดา ขำโพธิ์13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
513
24012002005741249900975631เด็กหญิงวรรณรดา ดิษฐาพร13ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566
514
24012002005751249900998924เด็กหญิงพิมพ์รตา ชื่่นใจ13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
515
24012002005761749901069698นางสาวปวีณา สันทยา43ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566
516
24012002005771248000035851เด็กหญิงกวินธิดา ทะนาน13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
517
24012002005781240301261357นางสาวฐิติวรดา เดชะรัศมี43ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566
518
24012002005791249900996271เด็กหญิงกัญชลิกา เลี่ยมใจดี13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
519
24012002005801249900981673เด็กหญิงยวิษฐา แดงสุริศรี13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
520
24012002005811249900883612เด็กหญิงชลลดา ทองไพจืตร43ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566
521
24012002005821209000578104เด็กหญิงวรรณพร พิสุทธิ์ทรัพย์13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
522
24012002005831249900869971นางสาวณัฐชา พรมวงค์43ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566
523
24012002005841250101703399เด็กหญิงปพิชญา มั่งมี43ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566
524
24012002005851249901006917เด็กหญิงพิมพ์ชญา อินทรสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
525
24012002005861249901000935เด็กหญิงสุภาวิณี ใหมอ่อน13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
526
24012002005871119902587281เด็กหญิงณัฏฐากรณ์ ฤทธิ์สมบูรณ์13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
527
24012002005881249900954579เด็กหญิงสิรินดา ลายประดิษฐ์13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
528
24012002005891249900978630เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไหมทอง13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
529
24012002005900240301284861เด็กหญิงธนพร ยิ่งรุ่งเรือง13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
530
24012002005912249900994449เด็กหญิงธมลวรรณ เพชรงาม13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
531
24012002005921249600025068เด็กหญิงปารมี ไพบูลย์43ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566
532
24012002005931249901001249เด็กหญิงเบญญาภา บุญยรัตน์13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
533
24012002005941249900998258เด็กหญิงวิรากานต์ ฉิมมารักษ์13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
534
24012002005951249900989844เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เพ็ญศิริ13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
535
24012002005961249901000480เด็กหญิงอริศรา ธานี13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
536
24012002005971249900889190เด็กหญิงศิรภัสสร วงษ์เล็ก43ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566
537
24012002005981249900893626เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีรัตน์43ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566
538
24012002005991249900994571เด็กหญิงพรนัชชา แสงสมบูรณ์13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
539
24012002006001240301280050เด็กหญิงชนมน รัตนชูวงศ์13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
540
24012002006011249900870731เด็กหญิงจารุกัญญ์ รัตนชูวงศ์43ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566
541
24012002006021209000569067เด็กหญิงกิตติยา ไกรรัศมี13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
542
24012002006031104000287998เด็กหญิงอาริษา ยิ้มศิริ13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
543
24012002006040024991023688เด็กหญิงพาขวัญ -13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
544
24012002006051150601206336เด็กหญิงรุ้งตะวัน โสนางาม13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
545
24012002006061248100056354นางสาวกัญญาพัชร มีประวัติจักริน43ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566
546
24012002006071209000586701เด็กหญิงณัฐดา ศรีศิริ13ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566
547
24012002006081249900984567เด็กหญิงอิสรีย์ คุณาธรธิติภา13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
548
24012002006091249900878465นางสาวศศิกานต์ โสวรรณะ43ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566
549
24012002006101240401239167เด็กหญิงณิชนันท์ สกุลศรี13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
550
24012002006111249900978931เด็กหญิงสุวภัทร เจตบุตร13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
551
24012002006121240301281854เด็กหญิงชลธิชา แสงโสภณ13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
552
24012002006131104301292265เด็กหญิงกันยากร อินทร์ประสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
553
24012002006141240301280351เด็กหญิงธัธชา ชะอุ่ม13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
554
24012002006151249900974111เด็กหญิงพิชชาอร ใหม่สุวรรณ13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
555
24012002006161249900997090เด็กหญิงจิรวดี สุขสินชัย13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
556
24012002006171250101677282นางสาวณัฐวิภา ศรีสิงห์43ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566
557
24012002006181729900766115นางสาวณภัสนันท์ ปั้นทองคำ43ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566
558
24012002006191209000569474เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ โสมพันธ์13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
559
24012002006201579901472443เด็กหญิงภัคธีมา บุญศรีมี13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
560
24012002006211250101781217เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรีอุบล13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
561
24012002006221200601437825นางสาวอารียา สามุติรัมย์43ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566
562
24012002006231249900979113เด็กหญิงชญาดา พุ่มหอม13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
563
24012002006241240600302322เด็กหญิงณัฐธยาน์ ใจงาม13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
564
24012002006251240600299917เด็กหญิงกษิรา ศรีเมือง13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
565
24012002006261348900234701เด็กหญิงธนภรณ์ เนียรภาค13ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566
566
24012002006271249900900967เด็กหญิงดุษฎี ศิลปี43ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566
567
24012002006281309903436853นางสาวณิชา มาระโภชน์43ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566
568
24012002006291240600255472นางสาวพิมพ์วรางค์ วงค์ปราณี43ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566
569
24012002006301103704212951นางสาวพิจิตตรา เอมบัณฑิตย์43ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566
570
24012002006311103704212960นางสาวเต็มรัตน์ เอมบัณฑิตย์43ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566
571
24012002006321249900985679เด็กหญิงบุญธิดา อ่อนชด13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
572
24012002006331240401214237เด็กหญิงภุมรัตน์ คงเมฆ43ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566
573
24012002006341249900984541เด็กหญิงพัชรีพร อบนวล13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
574
24012002006351249900990117เด็กหญิงวีรปรียา ศรีจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
575
24012002006361368900038732นางสาววิยดา ภู่หมื่นไวย์43ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566
576
24012002006371149901044887เด็กหญิงชมภูนุช พลรักษา43ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566
577
24012002006381249900971201เด็กหญิงณัฐธิดา พงศ์ทวีพร13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
578
24012002006391249900991989เด็กหญิงอริสา สำราญศรี13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
579
24012002006401248000034995เด็กหญิงสิราวรรณ ชมเชย13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
580
24012002006411249900864529นางสาวจุฑาทิพย์ ดีอินทร43ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566
581
24012002006421209601714240เด็กหญิงณัฐมน กุณฑลรัตน์13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
582
24012002006431249900997162เด็กหญิงนัชชานันต์ ลายประดิษฐ์13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
583
24012002006441249900867161นางสาวกัญญาวีร์ ละม่อม43ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566
584
24012002006451159800107310เด็กหญิงพีชญา คำแสน13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
585
24012002006461247400000205นางสาววรรณธนศร ใกล้อันจันทร์43ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566
586
24012002006471249901002385เด็กหญิงภริตา แสงอรุณ13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
587
24012002006482240600043562นางสาวศริยา ทองยั่งยืน43ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566
588
24012002006491249900983226เด็กหญิงชญาดา มีนาภา13ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566
589
24012002006501249901003284เด็กหญิงชุติมา นาคสกุล13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
590
24012002006511110301532220เด็กหญิงฐิตารีย์ ทรัพย์สุนทร13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
591
24012002006521478800079444เด็กหญิงชัญญานุช ล้อวัชระกุล13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
592
24012002006531200901499591เด็กหญิงกวิสรา ราศีแสนสุข43ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566
593
24012002006541249900983641เด็กหญิงพรนภา แก้วเกิด13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
594
24012002006551209000310721นางสาวอริศรา วงษ์ศรี43ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566
595
24012002006561249900996921เด็กหญิงมนัสพร อรุณพงษ์13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
596
24012002006571249901002199เด็กหญิงปุณยาพร คุ้มเสร็จ13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
597
24012002006581249900974642เด็กหญิงณัฏฐนิชา กับบุญมา13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
598
24012002006591200601430511นางสาวอินทิพร นิลสวัสดิ์43ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566
599
24012002006601209702651341เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา เฮงเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
600
24012002006611249900985059เด็กหญิงนฤมล ฮวดตี๋13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
601
24012002006621349700418150เด็กหญิงวิชชุวรรณ จำศรี13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
602
24012002006631249900972020เด็กหญิงณัฐมล คงนาขา13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
603
24012002006641104301315869เด็กหญิงธนวัน ยังให้ผล13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
604
24012002006651104301095192เด็กหญิงวริญญา ป้องกันทรัพย์43ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566
605
24012002006661248100059388นางสาวปนิดา เผือกแก้ว43ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566
606
24012002006671249900976131เด็กหญิงปวันรัตน์ เทพมงคล13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
607
24012002006681249900888223นางสาวศุภิสรา นุชสายสวาท43ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566
608
24012002006691240301259026นางสาวกมลพร อบนวล43ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566
609
24012002006701249900984826เด็กหญิงกมลวรรณ์ กาญจนเกตุ13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
610
24012002006711248500033564เด็กหญิงมลฐกาญน์ อ่อนจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
611
24012002006721219901156838นางสาวพิมพ์กานต์ วงษ์พิทักษ์43ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566
612
24012002006731305300033591เด็กหญิงปณัฏฎา บุญครบุรี43ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566
613
24012002006741249900997014เด็กหญิงกาญจนภัส เกตุสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
614
24012002006751249901002458เด็กหญิงวัชราภรณ์ วุฒิสิงห์13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
615
24012002006761260412204798เด็กหญิงพัณภัสสร ใจอุ่น13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
616
24012002006771249900987418เด็กหญิงวิชญาดา อุทัยมา13ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566
617
24012002006781240301279892เด็กหญิงวรรณกานต์ เก็บรักษา13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
618
24012002006791249900983234เด็กหญิงกนกจันทร์ จุฑาทัศน์13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
619
24012002006801249900869431นางสาวชาลิสา ทองคำมา43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
620
24012002006811103704627809เด็กหญิงธัญญพัทร์ กีรติบวรชัย13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
621
24012002006821249900982076เด็กหญิงทิพมาศ ขิมทัด13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
622
24012002006831104301282987เด็กหญิงอนัญพร อารีย์รอบ13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
623
24012002006841249900975231เด็กหญิงอัญญาริณณ์ นิพนธ์รัมย์13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
624
24012002006851249900993451เด็กหญิงชาลิสา เจ็งกุหลาบ13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
625
24012002006861209000575334เด็กหญิงลักษิกกานฐ์ พรงาม13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
626
24012002006871749800516818เด็กหญิงพิชญา กีมานนท์13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
627
24012002006881249900987795เด็กหญิงณัฐณิชา แสงอินทร์13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
628
24012002006891101000304768เด็กหญิงอริสา คงจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
629
24012002006901103400148889เด็กหญิงเพ็ญผกา นิลรัตน์ ณ อยุธยา43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
630
24012002006910024991042852เด็กหญิงโกกิ ทาวิน13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
631
24012002006921249600024151นางสาวณัฐณิชา เสงี่ยมใจ43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
632
24012002006931249900973174เด็กหญิงมาริสา ศรีอรุณ13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
633
24012002006941249900985067เด็กหญิงไอรดา สุขสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
634
24012002006951249900971287เด็กหญิงปภาวรินท์ แก้วศรี13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
635
24012002006961249900989828เด็กหญิงชลิตา นิลจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
636
24012002006971249900986535เด็กหญิงวิรัลพัชร สุดสงวน13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
637
24012002006981249901007263เด็กหญิงวรญา จิณหัชชพณ13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
638
24012002006991249900881661นางสาวภัทราพร สอนศรี43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
639
24012002006991249900881661นางสาวภัทราพร สอนศรี43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
640
24012002007001249900841901นางสาวกัลยารัตน์ สุดใจ43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
641
24012002007011249900985831เด็กหญิงพิณนิภา สมโรย13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
642
24012002007021369900941671เด็กหญิงมุตตา กระจาดเงิน13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
643
24012002007031249901008669เด็กหญิงธิดารักษ์ พงษ์การุณ13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
644
24012002007041248100058691นางสาวสุธินันท์ บุพพฤทธิ์43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
645
24012002007051249900979903เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร แสงจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
646
24012002007061249900999751เด็กหญิงกัญญาพัชร บัวพูล13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
647
24012002007071249900998347เด็กหญิงบุญรักษา เทพราช13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
648
24012002007081249900997278เด็กหญิงวรรษมน น่วมหมวก13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
649
24012002007091249900981169เด็กหญิงศสิยากรณ์ ชั่งเกวียน13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
650
24012002007101249900986608เด็กหญิงธนภรณ์ สำเร็จศิลป์13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
651
24012002007111240600276372นางสาวอมลวรรณ วงสีทอง43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
652
24012002007121104301120006เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ พุ่มชะอุ่ม43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
653
24012002007131309923879232เด็กหญิงวรวลัญช์ มั่นคง13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
654
24012002007141679000066894นางสาวสิริยากร สีพรม43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
655
24012002007151248500032371เด็กหญิงกนกวรรณ นิลประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
656
24012002007161209000543793เด็กหญิงสกุลศรี สุขเกษม13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
657
24012002007171104100050230เด็กหญิงฐิติวรดา ธนวรดร13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
658
24012002007181249900992781เด็กหญิงณัฎฐกานต์ พุฒตาล13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
659
24012002007191249900998967เด็กหญิงพรปวีณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
660
24012002007201248000035282เด็กหญิงพิชชาภา ไชโย13ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566
661
24012002007211249900879933นางสาวปุณยาภา โสริทร์43ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566
662
24012002007221249900978681เด็กหญิงวิรัลยุพา ชัยนพรัตน์13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
663
24012002007231249900892191เด็กหญิงพัชรพร ผูกโอสถ43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
664
24012002007241249900972593เด็กหญิงปิยวรรณ นันทวิสิทธิ์13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
665
24012002007251249900983765เด็กหญิงปภัทร์สิริ คูณแสน13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
666
24012002007261209000393783เด็กหญิงกฤตพร ด่างเหลา43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
667
24012002007271249900976718เด็กหญิงวิชญาดา งามศิริ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
668
24012002007281249900906183เด็กหญิงสิรินทรา พุ่มแพรพันธ์43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
669
24012002007291104700228684เด็กหญิงภคปภา เกรัมย์13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
670
24012002007301103400207338เด็กหญิงพุทธธิดา บุญศรีเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
671
24012002007311103704223457นางสาวชลลดา โสพันนา43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
672
24012002007321249900971406เด็กหญิงนพรัตน์ สีพุทธา13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
673
24012002007331240900971406เด็กหญิงนพรัตน์ สีพุทธา13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
674
24012002007341249900987078เด็กหญิงชุติภา จาอินต๊ะ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
675
24012002007351240900097140เด็กหญิงนพรัตน์ สีพุทธา13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
676
24012002007361249900874397นางสาวกมลชนก รบอาจ43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
677
24012002007371249900878996นางสาวภัทรธิดา ศุขศิริ43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
678
24012002007381249900994147เด็กหญิงชัญญานุช นุชสุข13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
679
24012002007391249900863697นางสาวณปภัทร เขตต์กลาง43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
680
24012002007401249900975657เด็กหญิงชนัญชิดา บุญหนุน13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
681
24012002007411249900868028นางสาวอาทิตญา ฉิมมารักษ์43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
682
24012002007421249900802086นางสาวสุวพิชชา กานยะคามิน43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
683
24012002007431249901003624เด็กหญิงอาทิตติยา ฉั่วยู่เน้ย13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
684
24012002007441101000341493เด็กหญิงอติกานต์ ศิขรินทร์13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
685
24012002007451247400004308เด็กหญิงพิชญาพร การประไพ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
686
24012002007461249900981002เด็กหญิงศิริรัก หะซัน13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
687
24012002007471103704578336เด็กหญิงชยณัฐ สงครามยศ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
688
24012002007481209000358236นางสาวภรภัทร สมประสงค์43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
689
24012002007491249900978443เด็กหญิงเปรมลภัสสร์ แสงโสภณ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
690
24012002007501679900818787เด็กหญิงพรนัชชา บุญยวง13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
691
24012002007511240600274311เด็กหญิงพิชญาภา อินสุวรรณ43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
692
24012002007521240301284616เด็กหญิงธรรมิกา ล้อเสียง13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
693
24012002007531249600029713เด็กหญิงขวัญแก้ว เทวารุธ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
694
24012002007541249900970931เด็กหญิงนฤมล จีนหนู13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
695
24012002007551249900971651เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฤทธิเดช13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
696
24012002007561709800592590เด็กหญิงภัคจิรา โหมดวิจิตร13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
697
24012002007571249900977757เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเขียน13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
698
24012002007581249900975339เด็กหญิงภัทรวดี ฉลาดสุข13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
699
24012002007591249900998207เด็กหญิงญานิศา โภชนะ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
700
24012002007601749400126231เด็กหญิงณัฏฐกานต์ จิตรกิตติรัตน13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
701
24012002007611248500032436เด็กหญิงไอรินทร์ โม่งเม้า13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
702
24012002007621240401237393เด็กหญิงณีราพรรณธ์ สุขสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
703
24012002007631200601467589เด็กหญิงภัทรลภา เอื้อเฟื้อ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
704
24012002007641249900977358เด็กหญิงนาฏลัดดา พรหมช่วย13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
705
24012002007651249900985814เด็กหญิงพิรญา มุ่งดี13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
706
24012002007661249900981681เด็กหญิงเพชรนิล วงค์จินดา13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
707
24012002007671249900976149เด็กหญิงสมิตรานันท์ ขวัญยาใจ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
708
24012002007681302501070092เด็กหญิงชนาภา ประจวบสุข13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
709
24012002007691248500032096เด็กหญิงสุจินันทน์ สุวินัย13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
710
24012002007701200601466507เด็กหญิงธัญญพัทธ์ สืบสกุลกาญจน์13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
711
24012002007711248500033980เด็กหญิงภควดี โพธิ์แก้ว13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
712
24012002007721249900869482เด็กหญิงศิริประภา บุตย์คนิช43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
713
24012002007731249900973832เด็กหญิงอินทิมา อุ่นเรือน13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
714
24012002007741240600304368เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองขาว13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
715
24012002007751240600275457เด็กหญิงวันใหม่ โอ่วเจริญ43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
716
24012002007761249900985105เด็กหญิงดนุนุช วาสะสิริ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
717
24012002007771249900984702เด็กหญิงทอฝัน พันธุ์อารีย์13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
718
24012002007781249900880818เด็กหญิงบงกชธร เกตุไชย43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
719
24012002007781249900880818เด็กหญิงบงกชธร เกตุไชย43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
720
24012002007791249900981304เด็กหญิงลภัสรดา สุมาลี13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
721
24012002007801249900990150เด็กหญิงสุริตา ฤทธิ์มงคล13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
722
24012002007811249900997529เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทาเอื้อ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
723
24012002007821249901003799เด็กหญิงศิริประภา สาระสี13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
724
24012002007831248000036441เด็กหญิงจิรัชฌา บุญญา13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
725
24012002007841219800522430เด็กหญิงสาธินี ระวัง13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
726
24012002007851209000362128เด็กหญิงกุลกัลยา สนรักษา43ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566
727
24012002007861104301307467เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภาระกิจ13ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566
728
24012002007881248000035908เด็กหญิงพัชรมัย สาลากาหมุด13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
729
24012002007891249900987281เด็กหญิงนัฐนันท์ ปาสาณพงศ์13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
730
24012002007901240301281927เด็กหญิงญดาพร บุญเกิดมา13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
731
24012002007911249900887120นางสาวพรรณิศา ปันตะระษี43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
732
24012002007921209000329961นางสาวธนั​ญญา​ พงษ์​กิจ​เดช​โชติ​43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
733
24012002007931249900996778เด็กหญิงพลอยไพลิน ฉิมเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
734
24012002007941249900980308เด็กหญิงพรสวรรค์ จันโท13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
735
24012002007951240301261781เด็กหญิงปิยะธิดา สายชู43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
736
24012002007961249600029187เด็กหญิงจิรัชยา แสงสมพงษ์13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
737
24012002007981249900858031นางสาวนันทิตา เรืองฤทธิ์43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
738
24012002007991104301018805นางสาวพรชนก คำทา43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
739
24012002008001249900994783เด็กหญิงชญานิน เจริญวงศ์13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
740
24012002008011406600061607เด็กหญิงสราวลี กุลอัก13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
741
24012002008021248000035525เด็กหญิงบัณฑิตา พรหมเทศนา13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
742
24012002008031249900983072เด็กหญิงวิชญาพร จงมีสุข13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
743
24012002008041249900988899เด็กหญิงฑิฆัมพร รักษาวงษ์13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
744
24012002008051209501229129เด็กหญิงรุ่งระวี บุญนิติตระกูล43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
745
24012002008061249900979849เด็กหญิงจิราวรรณ จงคา13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
746
24012002008071249900993086เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สินลามอญ13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
747
24012002008081279900342026นางสาวพิมผกานต์ เหมรา43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
748
24012002008091240301261217เด็กหญิงทนิดา จันทร์เทียม43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
749
24012002008101208300072175เด็กหญิงนิษฐา สหายา13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
750
24012002008111249900998321เด็กหญิงวรัญญา เสน่หา13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
751
24012002008121110201398050เด็กหญิงฐิติพร อยู่เย็น13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
752
24012002008131249900866670เด็กหญิงภัททิรา ทองอะหร่าม43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
753
24012002008151249900892531เด็กหญิงกุลธิดา พิมคำ43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
754
24012002008151249900892531เด็กหญิงกุลธิดา พิมคำ43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
755
24012002008171249900887910นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดี43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
756
24012002008181249900975495เด็กหญิงน้ำทิพย์ ศรีดี13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
757
24012002008191729900780452นางสาวพิชญธิดา เลิศทัศนวนิช43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
758
24012002008211249900985555เด็กหญิงพรปวีณ์ ประสมบุญ13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
759
24012002008221249900997146เด็กหญิงกนกวรรณ ฉ่ำสมบูรณ์13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
760
24012002008231249900984613เด็กหญิงศิริวิมล ธิกุล13ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566
761
24012002008251240401212561เด็กหญิงพิชญา ซิมมณี43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
762
24012002008261249600024398นางสาวมนรดา หอมพามา43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
763
24012002008271249900885801นางสาวศุภิสรา ศิริวงศ์43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
764
24012002008281249900881059นางสาวโชติกา เสนคราม43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
765
24012002008291249900883507นางสาวพิชชา สอาดศรี43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
766
24012002008301249900871983นางสาวพัชรธิดา ทองธานี43ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566
767
24012002008311248100059302เด็กหญิงภัสรา พานแก้ว43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
768
24012002008321399900303313นางสาวณิชานันท์ ระหันสิม43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
769
24012002008331249900865266นางสาวอนัญพร พงษ์ชะอุ่มดี43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
770
24012002008341240401212137เด็กหญิงจิรัญญา มานพคำ43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
771
24012002008351249900863395นางสาวบุษกร อู่วิเชียร43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
772
24012002008361249900874958นางสาววิภาวรรณ จันทร์เล็ก43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
773
24012002008371409903609781นางสาวศศิประภา เที่ยงธรรม43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
774
24012002008381209000575016เด็กหญิงปุณยนุช ค้าขาย13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
775
24012002008391240401240742เด็กหญิงปทิตตา คุ้มทรัพย์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
776
24012002008401101000324939เด็กหญิงวรรณรดา ตันเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
777
24012002008411240600303345เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ชอบบรรเลง13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
778
24012002008421249900990681เด็กหญิงนฤมล สุริยะมี13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
779
24012002008431248000036611เด็กหญิงณัฐนิชลาวัณย์ วาสะศิริ13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
780
24012002008441248100089902เด็กหญิงจิดาภา วาริบ่อ13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
781
24012002008451249900983986เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ตันวัฒนะ13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
782
24012002008461249901003446เด็กหญิงธนพร ศรีสุข13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
783
24012002008471249900984168เด็กหญิงพัชรีวรรณ แตงทอง13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
784
24012002008481559500037681เด็กหญิงสุภาวิดา คำภิละเตรียมวงศ์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
785
24012002008491417400114136เด็กหญิงอัยลดา แพงวาปี13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
786
24012002008501249900995194เด็กหญิงวารุณี พงษ์สถานาภรณ์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
787
24012002008511240600309076เด็กหญิงเอมมิกา โชคยิ้มสิริ13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
788
24012002008521209000387252เด็กหญิงณัฐนันท์ เจริญสุข43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
789
24012002008531249900977528เด็กหญิงชุติกาญจน์ รามอ้น13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
790
24012002008541249900978966เด็กหญิงกานต์ปภา สมศักดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
791
24012002008551249900975291เด็กหญิงกันต์ฤทัย กระแสสินธุโกมล13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
792
24012002008561240600270617เด็กหญิงชุติญา หยัดน้ำ43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
793
24012002008571249901003349เด็กหญิงจอมขวัญ ประทุมมา13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
794
24012002008581248500032037เด็กหญิงศิรินภา หร่ายมณี13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
795
24012002008591418600147331เด็กหญิงวรพิชชา พรมสมศรี13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
796
24012002008601249900986276เด็กหญิงพชรอาภา โนมูล13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
797
24012002008611839902004301นางสาวนัจญมี สาระยา43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
798
24012002008621249900996824เด็กหญิงเยาวภาคย์ พยัคเกษมโสภณ13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
799
24012002008631249900990648เด็กหญิงเพชรวรี สุวรรณรัตน์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
800
24012002008641249900975550เด็กหญิงระพีภรณ์ ศิริโพธิ์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
801
24012002008651249900978125เด็กหญิงปาริชาติ แก้วอุไร13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
802
24012002008661249900900240เด็กหญิงไอย์วรินทร์ พยัคศิริ43ห้องเรียนปกติ ม.410 มี.ค. 2566
803
24012002008671249900981959เด็กหญิงปณิดา ชุมเกษียร13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
804
24012002008681248500033025เด็กหญิงปภัสสร ศุภฤทธิ์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
805
24012002008691248000036211เด็กหญิงจริยาภรณ์ ล้ำเลิศ13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
806
24012002008701249900992756เด็กหญิงชนินาถ หลงเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
807
24012002008711209000543408เด็กหญิงณัฏฐิกา คงสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
808
24012002008721103101154704เด็กหญิงปรีดาพร จำปาทอง13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
809
24012002008731249901001401เด็กหญิงนริศรา จินดารักษ์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
810
24012002008741248000037226เด็กหญิงปภัสร อาจทวีกุล13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
811
24012002008751249900984681เด็กหญิงชุติมา เตียวติ13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
812
24012002008761249901008570เด็กหญิงนันทนา สุขสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
813
24012002008781209000552318เด็กหญิงณัฐภัสสร บัวรุ่งสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
814
24012002008791249900993698เด็กหญิงรตนพร สายพิมพ์13ห้องเรียนปกติ ม.110 มี.ค. 2566
815
24012002008801209000594088เด็กหญิงปรานิสา แสนยากร13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
816
24012002008811249900897656เด็กหญิงณัฐวดี ชาติวิริยะอำนวย43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
817
24012002008821250101785671เด็กหญิงอุษามณี เชื้อแสง13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
818
24012002008831249900979431เด็กหญิงศศิมาพร แหวนฉิมพลี13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
819
24012002008841249900994015เด็กหญิงพัชรินทร์ ชื่นชูผล13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
820
24012002008851249900990184เด็กหญิงภรัณยา แก้วรัศมี13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
821
24012002008861249900974171เด็กหญิงธัญญ์ภัทร์ ยุทธหาร13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
822
24012002008871247400005037เด็กหญิงนราวดี มั่นคง13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
823
24012002008881249900988741เด็กหญิงอนัญญา เผือกพูลผล13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
824
24012002008891249900994228เด็กหญิงชาลิสา พันธุพาณิชย์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
825
24012002008901249900978818เด็กหญิงธีรยา แป้นศิริ13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
826
24012002008911249900994481เด็กหญิงนภัสวรรณ ยิ้มเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
827
24012002008921249900986551เด็กหญิงรวิสรา แสงประเสริฐ13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
828
24012002008931249900981576เด็กหญิงรุ่งนภา มณีรุ่ง13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
829
24012002008941279900438775เด็กหญิงแพรวา หาญศึก13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
830
24012002008951249900999475เด็กหญิงภัทราพร จันทร์ศรีทอง13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
831
24012002008961249900991687เด็กหญิงวลัยพรรณ เรืองโชติ13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
832
24012002008971249900895548เด็กหญิงปณิดา เเก้วหงษ์43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
833
24012002008981249900977234เด็กหญิงสุพรรษา มีเพียร13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
834
24012002008991249900997910เด็กหญิงสุภาพร สวนมะพลับ13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
835
24012002009001209000589360เด็กหญิงอชิรญาณ์ มนทิราลัย13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
836
24012002009011104301073768นางสาวปภาวรินท์ บุตรเงิน43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
837
24012002009021249900979059เด็กหญิงกัลยกร ทองรัตน์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
838
24012002009031249900983421เด็กหญิงเกสรา มิ่งฉาย13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
839
24012002009041209000571665เด็กหญิงเขมาพร ทองวิลัย13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
840
24012002009051249600029641เด็กหญิงชนากานต์ กลิ่นไม้13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
841
24012002009061249900894754เด็กหญิงฐิติมา สุดนุช43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
842
24012002009071249900984974เด็กหญิงวรัญญา มณฑาพันธ์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
843
24012002009081249900978364เด็กหญิงเบญจวรรณ นิ่มเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
844
24012002009101249901005023เด็กหญิงศิริกาญจน์ แสงทอง13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
845
24012002009111249901002237เด็กหญิงรังสินี แตงรัตนา13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
846
24012002009121249900995160เด็กหญิงภัทรวดี อินทรักษา13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
847
24012002009131249900892484นางสาวนวพรหมพร เเสงจันทร์ศรี43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
848
24012002009141249901004850เด็กหญิงพรนภา หาสุข13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
849
24012002009151709700377875เด็กหญิงวริษฐาพร อัชชนะลิมภากรณ์43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
850
24012002009181249900993931เด็กหญิงอรณิชา อุบลวิรัตนา13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
851
24012002009191249900993418เด็กหญิงวชิรญา พรมมาสุขสกุล13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
852
24012002009201209000595165เด็กหญิงณัชชา หัตถะแสน13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
853
24012002009211249900979725เด็กหญิงสุพิชชา ภู่รุ่งเรืองผล13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
854
24012002009231249900978010เด็กหญิงภัทธิรา ยุวาพัฒน์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
855
24012002009251248500033238เด็กหญิงอริสสรา บุตรศรี13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
856
24012002009261249900971015เด็กหญิงณภัทร ปัญญาสมาพร13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
857
24012002009271208300068046เด็กหญิงภรภัทร บุญเหลือ13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
858
24012002009291240301282168เด็กหญิงวรัญญา จีนเจือ13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
859
24012002009301249900989071เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยสอน13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
860
24012002009311249900989909เด็กหญิงฐานิตา เณรรอด13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
861
24012002009321199600501197เด็กหญิงปราณิสา แก้วสะโร13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
862
24012002009331240401214661เด็กหญิงสุพรรษา ยิ้มกลิ่ม43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
863
24012002009341249900993922เด็กหญิงกันต์ชิสา ปลอดทอด13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
864
24012002009361249900992616เด็กหญิงแพรไพลิน ชูสว่าง13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
865
24012002009371249900986896เด็กหญิงวาริตา ดีศรีสุข13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
866
24012002009381249900991237เด็กหญิงภัทราพร ฤทธิเรือง13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
867
24012002009391249600029802เด็กหญิงสริตา บ๋วยเฮง13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
868
24012002009401248000028715เด็กหญิงพิมพ์สิริ เกิดสุข43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
869
24012002009411249900989593เด็กหญิงระพีพรรณ เล็กชะอุ่ม13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
870
24012002009421249900987566เด็กหญิงธนิตา เที่ยงพิมล13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
871
24012002009431249900903184เด็กหญิงณัฐชยา พุทธเจริญ43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
872
24012002009431249900903184เด็กหญิงณัฐชยา พุทธเจริญ43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
873
24012002009441249900937321เด็กหญิงญาณิศา เเตงอ่อน13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
874
24012002009451248500025405เด็กหญิงเขมรัตน์ เกิดปรางค์43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
875
24012002009461250101668101นางสาวพลอยไพลิน ผลเจริญ43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
876
24012002009470024011183814เด็กหญิงดานี จี43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
877
24012002009481101000316987เด็กหญิงวริศรา คำศรีสุข13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
878
24012002009491338700045221นางสาวสิริวิมล สุขฉิม43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
879
24012002009491338700045221นางสาวสิริวิมล สุขฉิม43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
880
24012002009501249900985954เด็กหญิงรมิดา นิธินวกุล13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
881
24012002009511100704266374เด็กหญิงศิริกัลญา คัดทะจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
882
24012002009521249900973182เด็กหญิงพิญญ์พิชชา พึ่งรัตนา13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
883
24012002009531248500033912เด็กหญิงมณิสรา บุญไทย13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
884
24012002009551249900917606เด็กหญิงปาณิสรา ปฏิบูรพะ43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
885
24012002009561249900891208นางสาวปาลิตา ศิริกุล43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
886
24012002009571249900880231เด็กหญิงณัฐวิณี แสนสุข43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
887
24012002009571249900880231เด็กหญิงณัฐวิณี แสนสุข43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
888
24012002009581100801693974เด็กหญิงพลอยนิศา กุลธนะสวัสดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
889
24012002009591249900985270เด็กหญิงธนวรรณ พิพรพงษ์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
890
24012002009601249900897486เด็กหญิงประกายมุก อิ่มสำราญ43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
891
24012002009611249900988295เด็กหญิงกัญญานัช ทองฝรั่ง13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
892
24012002009621209702606086เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธีระธรรมศักดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
893
24012002009641240301260491เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วมณี43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
894
24012002009651209702612574เด็กหญิงสุพิตตา เรือนทองมา13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
895
24012002009661209702612566เด็กหญิงสุพัตรา เรือนทองมา13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
896
24012002009671249900976793เด็กหญิงอริษา ชมพิกุล13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
897
24012002009681249900868648นางสาวอัจจิมา วงค์กำภู43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
898
24012002009701249900895785เด็กหญิงปริชญา พันธ์ศรี43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
899
24012002009701249900895785เด็กหญิงปริชญา พันธ์ศรี43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
900
24012002009711101000298300เด็กหญิงอานัทธมน กรเกษม13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
901
24012002009721249900997022เด็กหญิงพัชรีรัตน์ วงษ์จันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
902
24012002009731249900994163เด็กหญิงณัฐชยา ศรีประวัติ13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
903
24012002009741100600587832เด็กหญิงเทียนหอม กาญจนวัฒน์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
904
24012002009751240301255217นางสาวพลอยชมพู บูรณ์เจริญ43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
905
24012002009761500701406813นางสาวรมิตา ชัยนิยมสุวรรณ43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
906
24012002009771248500032860เด็กหญิงชนัญชิตา โมกขศักดิ์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
907
24012002009781240401245833เด็กหญิงชนิดาภา เรืองเอี่ยม13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
908
24012002009791249900976432เด็กหญิงพรนภัส พรเพิ่มทรัพย์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
909
24012002009801240301283814เด็กหญิงธนนันท์ ขาวกลิ่น13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
910
24012002009821248000035797เด็กหญิงธนิษฐา แรตเจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
911
24012002009831249900884392นางสาวพิชชาพร บุญเฉลิม43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
912
24012002009841249901001303เด็กหญิงณัฐธยาน์ นุ่มรอด13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
913
24012002009851249900889017นางสาวศิริพิชชา รัตนบริรักษ์43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
914
24012002009861249900873579นางสาววารุณี เอมมิน้อม43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
915
24012002009871249900845109นางสาวสุรีพร ยงสวัสดิ์43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
916
24012002009881249900990222เด็กหญิงอริสรา วีระจิตต์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
917
24012002009891249900907775เด็กหญิงแก้วกฤตินา เกี๊ยเจริญ43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
918
24012002009901247400000523เด็กหญิงอัณพิชชาร์ เพ็ชรเกลอ43ห้องเรียนปกติ ม.411 มี.ค. 2566
919
24012002009911101000331731เด็กหญิงวรรณิศา ต่อวงศ์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
920
24012002009921248500033611เด็กหญิงณิชากร เหมือนประสงค์13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
921
24012002009931249900993591เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ภาษิต13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
922
24012002009941249900995551เด็กหญิงรวิวรรณ โสภา13ห้องเรียนปกติ ม.111 มี.ค. 2566
923
24012002009951800901450449เด็กหญิงนันท์นภัส บุญมา13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
924
24012002009961248500032576เด็กหญิงชไมพร มาอู๋13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
925
24012002009971249900977366เด็กหญิงเพ็ญรัศมิ์ ดาจำรัส13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
926
24012002009981249900995127เด็กหญิงจริญทิพย์ ใหม่สิงห์13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
927
24012002009991119902379858นางสาวสิฐิภัทร หนุนทอง43ห้องเรียนปกติ ม.412 มี.ค. 2566
928
24012002010001249900994449เด็กหญิงธมลวรรณ เพชรงาม13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
929
24012002010011249900999858เด็กหญิงอัญญาดา สินภักดี13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
930
24012002010021249600029039เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ บุญคง13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
931
24012002010031459200078804เด็กหญิงมัทนา กุชโร13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
932
24012002010041248000036980เด็กหญิงปานระวี มาศิริ13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
933
24012002010051249900975941เด็กหญิงรติกร ศรีเพียงจันทร์13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
934
24012002010061240600300184เด็กหญิงจิรัสยา อังศิริ13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
935
24012002010071103704613735เด็กหญิงมีนคชา ภูจอมทอง13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
936
24012002010101739902328395นางสาวพลอยใส เขียวชะอุ่ม43ห้องเรียนปกติ ม.412 มี.ค. 2566
937
24012002010111718800160630เด็กหญิงกัญญาภัค พรหมพิริยะกาญน์13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
938
24012002010121249900993400เด็กหญิงพรไพรินทร์ คงลอย13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
939
24012002010131249900985938เด็กหญิงณัฐชา เกิดศรีสุข13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
940
24012002010141248500029478เด็กหญิงกานดาณัฎฐ์ กุยสุวรรณ13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
941
24012002010151249900976076เด็กหญิงสุพัชชา แซ่ลี้13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
942
24012002010161249900981070เด็กหญิงศุภานัน บุญพรหม13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
943
24012002010171240301283946เด็กหญิงณัฐนันท์ กาบตุ้ม13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
944
24012002010181800901463231เด็กหญิงรัตนาวดี สุดชู13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
945
24012002010191307200030070นางสาวคชาภรณ์ นางแย้ม43ห้องเรียนปกติ ม.412 มี.ค. 2566
946
24012002010201249900972381เด็กหญิงปทิตตา ดาสมบูรณ์13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
947
24012002010211249900972399เด็กหญิงปณิตา ดาสมบูรณ์13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
948
24012002010231249900984923เด็กหญิงวณิชย์ชญา สังสีมา13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
949
24012002010241249900865169นางสาวนนท์ธิดา โพธิวรรณ43ห้องเรียนปกติ ม.412 มี.ค. 2566
950
24012002010252240101020320เด็กหญิงนภัสนันท์ พงศ์เจริญ13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
951
24012002010261249900895181เด็กหญิงนารีรัตน์ รุ่งสอาด43ห้องเรียนปกติ ม.412 มี.ค. 2566
952
24012002010261249900895181เด็กหญิงนารีรัตน์ รุ่งสอาด43ห้องเรียนปกติ ม.412 มี.ค. 2566
953
24012002010271250101708196เด็กหญิงพนิตพร บาลเย็น43ห้องเรียนปกติ ม.412 มี.ค. 2566
954
24012002010281209000589556เด็กหญิงคุนัชญา สุขโขใจดำรง13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
955
24012002010301249900886697เด็กหญิงเจนจิรา ไกรอุดม43ห้องเรียนปกติ ม.412 มี.ค. 2566
956
24012002010311199901351511เด็กหญิงศุภสุตา เสาวกุล13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
957
24012002010321249900992098เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์นิ่ม13ห้องเรียนปกติ ม.112 มี.ค. 2566
958
24012002010341248100064705เด็กหญิงศุภานิช อินทิขาว43ห้องเรียนปกติ ม.413 มี.ค. 2566
959
24012002010351240301284861เด็กหญิงธนพร ยิ่งรุ่งเรือง13ห้องเรียนปกติ ม.113 มี.ค. 2566
960
24012002010361209000329279นางสาวกมลพร ขันลำเจียก43ห้องเรียนปกติ ม.413 มี.ค. 2566
961
24012002010381249900974197เด็กหญิงพัทธนันท์ นาคเกิด13ห้องเรียนปกติ ม.113 มี.ค. 2566
962
24012002010391209702395247นางสาวพรพระพุทธ สิทธิ์ภานุวงค์43ห้องเรียนปกติ ม.413 มี.ค. 2566
963
24012002010401249900988384เด็กหญิงโสภิดา ยังให้ผล13ห้องเรียนปกติ ม.113 มี.ค. 2566
964
24012002010411249900894908เด็กหญิงณัฐฑิริยา สงวนวัฒนา43ห้องเรียนปกติ ม.413 มี.ค. 2566
965
24012002010421249900892549เด็กหญิงเพชรไพลิน ตั๋นยา43ห้องเรียนปกติ ม.413 มี.ค. 2566
966
24012002010431104100037233เด็กหญิงศุภากร ศุภเมธางกูร43ห้องเรียนปกติ ม.413 มี.ค. 2566
967
24012002010441209702615522เด็กหญิงภัทรพร จิตต์ประภา13ห้องเรียนปกติ ม.113 มี.ค. 2566
968
24012002010451249900997898เด็กหญิงนภัสสรฐ์ ชื่นใจเล็ก13ห้องเรียนปกติ ม.113 มี.ค. 2566
969
24012002010491248500026398นางสาวไปรยา เกิดขาว43ห้องเรียนปกติ ม.413 มี.ค. 2566
970
24012002010501249900994651เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์นิ่ม13ห้องเรียนปกติ ม.113 มี.ค. 2566
971
24012002010511249900882811นางสาวภัทรภร อาสนะ43ห้องเรียนปกติ ม.413 มี.ค. 2566
972
24012002010521249900984885เด็กหญิงภิญญาพัชร์ เจริญขำ13ห้องเรียนปกติ ม.113 มี.ค. 2566
973
24012002010531209702384113นางสาวณญาดา ตรวจนอก43ห้องเรียนปกติ ม.413 มี.ค. 2566
974
24012002010541103704589834เด็กหญิงปาณิสรา ไพศาล13ห้องเรียนปกติ ม.113 มี.ค. 2566
975
24012002010551248500033327เด็กหญิงดาวประกาย เที่ยงธรรม13ห้องเรียนปกติ ม.113 มี.ค. 2566
976
24012002010561249900989267เด็กหญิงกัญญารัตน์ ละสุวรรณ์13ห้องเรียนปกติ ม.113 มี.ค. 2566
977
24012002010571249900871231นางสาวภัทรวดี บำรุงวงษ์43ห้องเรียนปกติ ม.413 มี.ค. 2566
978
24012002010581104500113310เด็กหญิงอภิสรา ทินอยู่วงษ์13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
979
24012002010591479900757658นางสาวภคพร ดวงวันทอง43ห้องเรียนปกติ ม.414 มี.ค. 2566
980
24012002010601248500033017เด็กหญิงศศิธร กาญจนพันธุ์13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
981
24012002010611104301074438นางสาวศศิวิมล เสมาทอง43ห้องเรียนปกติ ม.414 มี.ค. 2566
982
24012002010621249900978788เด็กหญิงณัฐยาพร สงวนนาม13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
983
24012002010631200601424111เด็กหญิงวรทัย สุขสงวน43ห้องเรียนปกติ ม.414 มี.ค. 2566
984
24012002010641209000585364เด็กหญิงมุฑิตา จิตต์ไพบูลย์13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
985
24012002010651249900987663เด็กหญิงวรัทยา ลีฬหรัตนรักษ์13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
986
24012002010661749700163638เด็กหญิงศิริกัลญา มะณีทูล43ห้องเรียนปกติ ม.414 มี.ค. 2566
987
24012002010671249900974880เด็กหญิงกฤษยภัทร์ ฤทธิบัณฑิต13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
988
24012002010681249900971791เด็กหญิงเขมิกา มังคละคีรี ณ นครพนม13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
989
24012002010681249900971791เด็กหญิงเขมิกา มังคละคีรี ณ นครพนม13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
990
24012002010691240600277000นางสาวสุพิชชา สุขแสงจันทร์43ห้องเรียนปกติ ม.414 มี.ค. 2566
991
24012002010701240600304996เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงค์ษา13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
992
24012002010721249900998053เด็กหญิงกมลลักษณ์ กู้เกียรติกาญจน์13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
993
24012002010731248000035118เด็กหญิงพิมพาภรณ์ ภู่พระอินทร์13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
994
24012002010751249900886531นางสาวลูกน้ำ วงษ์จินดา43ห้องเรียนปกติ ม.414 มี.ค. 2566
995
24012002010761101000321069เด็กหญิงปัณฑารีย์ ภังคะญาณ13ห้องเรียนปกติ ม.114 มี.ค. 2566
996
24012002010771269900442233นางสาวพัชรินทร์ เชื้อแก้ว43ห้องเรียนปกติ ม.414 มี.ค. 2566
997
24012002010781100703958183นางสาวชญานิศ บัวผัน43ห้องเรียนปกติ ม.415 มี.ค. 2566
998
24012002010801249900972356เด็กหญิงภัชภิชา โยทองยศ13ห้องเรียนปกติ ม.115 มี.ค. 2566
999
24012002010811200601431029นางสาวปนัดดา ชัยชาญพันธ์43ห้องเรียนปกติ ม.415 มี.ค. 2566
1000
24012002010821347600016295นางสาวเบญญาภา จั่วจันทึก43ห้องเรียนปกติ ม.415 มี.ค. 2566
1001
24012002010831249900991571เด็กหญิงณิชา กังสนันท์13ห้องเรียนปกติ ม.115 มี.ค. 2566
1002
24012002010851240301282087เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงอุไร13ห้องเรียนปกติ ม.115 มี.ค. 2566
1003
24012002010871230101107311นางสาวสุภาสินี นะพุทธะ43ห้องเรียนปกติ ม.415 มี.ค. 2566
1004
24012002010881529902355921เด็กหญิงพรพรหม ศรีสุวรรณ43ห้องเรียนปกติ ม.415 มี.ค. 2566
1005
24012002010891248100059515นางสาวพิมพ์อัปสร หลำผึ้ง43ห้องเรียนปกติ ม.415 มี.ค. 2566