คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบพิมพ์ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบพิมพ์ใบสมัครออนไลน์โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

กำหนดประเภทห้องเรียน

ลำดับ รหัสประเภท ระดับชั้น ชื่อย่อ ชื่อเต็ม แก้ไข | ลบ
1
11
1
mep
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP
2
12
1
science
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
3
13
1
normal
ห้องเรียนปกติ ม.1
4
41
4
iep
ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program : IEP
5
42
4
science
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
6
43
4
normal
ห้องเรียนปกติ ม.4