คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบพิมพ์ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบพิมพ์ใบสมัครออนไลน์โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

แก้ไขสถานะการตรวจหลักฐาน

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล รหัส | ประเภท วันที่สมัคร สถานะ รายละเอียดการตรวจ พนักงาน วันที่ตรวจ แก้ไข
1
24012002000011249901014022 | เด็กหญิงนิชชาภัทร ปิยะภาคุณวัฒน์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
2
24012002000021249901033213 | เด็กหญิงพิชญานิน ธรรมสุวรรณ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
3
24012002000031249900915565 | เด็กหญิงปิยะธิดา ครุฑสา41 | Intensive English Program : IEP1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
4
24012002000041200601499421 | เด็กหญิงเกศราภรณ์ บุญสุข12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
5
24012002000051249900922341 | นางสาวฐิตารีย์ ปั้นมา42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
6
24012002000091249901019989 | เด็กหญิงกัญญณัช เพ็ญโฉม12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
7
24012002000121100600599105 | เด็กหญิงเกตสุริยงค์ บุญมา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
8
24012002000191119902630747 | เด็กหญิงธันย์รดา กล่ำแสง11 | Mini English Program : MEP1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
9
24012002000201249901024494 | เด็กหญิงพรประภัสสร์ คะชาวังศรี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
10
24012002000211101000349591 | เด็กหญิงกัญญาพัชร ศิริเพ็ชร์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
11
24012002000221209000613481 | เด็กหญิงภัทริยา ธนศรานนท์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
12
24012002000231209000655427 | เด็กหญิงเกศราทิพย์ ตั้งหมั่นเพียร11 | Mini English Program : MEP1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
13
24012002000241249901013140 | เด็กหญิงจิรัชญา คำแหง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
14
24012002000251249901013123 | เด็กหญิงจิรฐา คำแหง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
15
24012002000261249901029127 | เด็กหญิงรัตน์ติยาภรณ์ ผาตะพงษ์11 | Mini English Program : MEP1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
16
24012002000271249900917771 | นางสาวณัฐกฤตา พึ่งรัตนา41 | Intensive English Program : IEP1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
17
24012002000281118700146975 | เด็กหญิงชญาดา เครือคำ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
18
24012002000291209702691652 | เด็กหญิงญาณิศา ศรีทองคำ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
19
24012002000301104200801130 | เด็กหญิงพีรยา คำดวง11 | Mini English Program : MEP1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
20
24012002000311240600320916 | เด็กหญิงสกุลกาญจน์ โหงวลิ้น12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
21
24012002000331240401251281 | เด็กหญิงณัฐชา จำรัสพันธุ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
22
24012002000341101000343020 | เด็กหญิงภรปพัฒณ์ โพธิ์ฉัตรมงคล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
23
24012002000361240600316706 | เด็กหญิงธัญพิชชา แสงจำรัส12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
24
24012002000381110301532602 | เด็กหญิงบัณฑิตา อาจเชียงโชค11 | Mini English Program : MEP1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
25
24012002000391249901007140 | เด็กหญิงพรนภัส ยุธิษเฐียร11 | Mini English Program : MEP1 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
26
24012002000401249901022475 | เด็กหญิงชัญญพัตร์ ยินดีสุข11 | Mini English Program : MEP2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
27
24012002000411249901023684 | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สีพุดแก้ว11 | Mini English Program : MEP2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
28
24012002000431249901026012 | เด็กหญิงนิชาภา พรหมสุวรรณ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
29
24012002000441249901020821 | เด็กหญิงณัฏฐวิภา ฉิมโค้12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
30
24012002000451249901038657 | เด็กหญิงวิชญาดา อยู่สุข12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
31
24012002000461249901040236 | เด็กหญิงรวิสรา แก้วอุย11 | Mini English Program : MEP2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
32
24012002000491249901042743 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อุยโต12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
33
24012002000501248500027866 | นางสาวเจนจิรา สากร42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
34
24012002000511249900929868 | เด็กหญิงกัญญาวดี ท้วมเจริญ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
35
24012002000521249901026632 | เด็กหญิงณัชชา อมรจันทรา11 | Mini English Program : MEP2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
36
24012002000531249901016939 | เด็กหญิงณฐมน ตั้งสุจริต12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
37
24012002000541247400007293 | เด็กหญิงกาญจน์ณัท ผ่องใส12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
38
24012002000551249900922235 | นางสาวณัฏฐมนต์ แสงอรุณ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
39
24012002000581209000631684 | เด็กหญิงณิชกมล หาญกล้า11 | Mini English Program : MEP2 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
40
24012002000591249901017625 | เด็กหญิงณัณภัทร ปั้นบำรุงสุข11 | Mini English Program : MEP3 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
41
24012002000601248500035818 | เด็กหญิงณพิชญ์ นามมุงคุณ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์3 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
42
24012002000611240401253194 | เด็กหญิงชนม์พิชา เเสนรัตน์11 | Mini English Program : MEP3 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
43
24012002000631200601501779 | เด็กหญิงนันธกานต์ สาทพันธ์11 | Mini English Program : MEP3 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
44
24012002000641249900900070 | นางสาวพรธิตา ภักดีเจริญกิจ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม3 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
45
24012002000651249901035372 | เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญธรรม12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์3 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
46
24012002000661249901033965 | เด็กหญิงคุณณดา เงินคำ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์3 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
47
24012002000671101000331617 | เด็กหญิงนิศามณี มุมณี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์3 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
48
24012002000681249901019962 | เด็กหญิงณัฏฐนิชา หาญรบ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์3 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
49
24012002000701249901031865 | เด็กหญิงศิริรักษ์ บุรพจิตร์11 | Mini English Program : MEP4 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
50
24012002000711209000617134 | เด็กหญิงณัฐณิชา พลอยมณี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์4 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
51
24012002000721249901032110 | เด็กหญิงณัฏฐิณี ชัชวาลย์วงศ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์4 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
52
24012002000741247400007722 | เด็กหญิงภัทรวดี ศรีประมง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์4 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
53
24012002000751249901027604 | เด็กหญิงพรญาณี เจริญผล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์4 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
54
24012002000761200601447103 | นางสาวนรารัตน์ หงษาชาติ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม4 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
55
24012002000771341101417591 | เด็กหญิงโชติกา ก้อนแก้ว12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์4 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
56
24012002000791249900930246 | เด็กหญิงณัฐภัสร์ ธนวัฒนากร42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม4 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
57
24012002000801249900899489 | นางสาวศศิวิมล สุมาลัย41 | Intensive English Program : IEP4 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
58
24012002000811209000636783 | เด็กหญิงนภัสสรณ์ พัดทอง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
59
24012002000821104301377635 | เด็กหญิงศศิวดี วิริยะยุทธ11 | Mini English Program : MEP5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
60
24012002000831249600026137 | นางสาวชัญญานุช สงค์สะนะ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
61
24012002000841240600320983 | เด็กหญิงณิชมน คำศิริ11 | Mini English Program : MEP5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
62
24012002000861249901033795 | เด็กหญิงสุกัญญามาศ คำแหง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
63
24012002000871249901020413 | เด็กหญิงจิดาภา ดีสวัสดิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
64
24012002000881200601443400 | นางสาวภัทรชลิดาภรณ์ เกตุแก้ว42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
65
24012002000891209702704100 | เด็กหญิงกนกรวี เจิมจรุง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
66
24012002000901249900909603 | นางสาวจิดาภา เตียวรกิจ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
67
24012002000911739902553488 | เด็กหญิงภัทรธิดา กลัดสุข12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
68
24012002000931249900909646 | นางสาวอนัญญา เเสงอรุณ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
69
24012002000941104700179896 | นางสาวลภัสรดา สมศักดิ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
70
24012002000951249900910288 | นางสาวธัญญรัตน์ คำศิริ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
71
24012002000961249900915701 | นางสาวอิยะวดี ถนอมนาค42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
72
24012002000971249900920968 | นางสาวธนภรณ์ ศุภฤทธิ์41 | Intensive English Program : IEP5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
73
24012002000981104301358681 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำทา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
74
24012002000991100704322479 | เด็กหญิงล้อมทอง เชาวน์เจริญ11 | Mini English Program : MEP5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
75
24012002001011247400008052 | เด็กหญิงอุษณิษา ยอดมิ่ง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
76
24012002001021249901031342 | เด็กหญิงจิตชยา แสงอรุณ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
77
24012002001031248000038672 | เด็กหญิงภคพร แสงอภัย11 | Mini English Program : MEP5 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
78
24012002001051249900906469 | นางสาวณัฎฐา สินภักดี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม6 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
79
24012002001091249900910377 | นางสาวเพ็ชรใส คงเมือง41 | Intensive English Program : IEP6 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
80
24012002001101147200035235 | เด็กหญิงขวัญจิรา โสมาเกตุ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
81
24012002001121248500027939 | เด็กหญิงปณิตา เผือกบุญนาค42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม6 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
82
24012002001131249901034783 | เด็กหญิงอารยา ปุญญะประสิทธิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
83
24012002001141209000459288 | เด็กหญิงวนิษา สมประสงค์41 | Intensive English Program : IEP6 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
84
24012002001161249901031083 | เด็กหญิงณัฐิดา สมโรย11 | Mini English Program : MEP6 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
85
24012002001181249901009894 | เด็กหญิงวีรภัทรา คงเจริญ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
86
24012002001201249900937917 | เด็กหญิงธัญญากร สนองคุณ41 | Intensive English Program : IEP6 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
87
24012002001211249900916405 | นางสาวฐิติยา โชคธะราวุฒิ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม6 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
88
24012002001231240600280311 | นางสาวเพ็ญพัชชา เพ่งพิศ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
89
24012002001261240301289367 | เด็กหญิงกานต์สิรี เวชกุลธำรง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
90
24012002001271249901021509 | เด็กหญิงกุลลิสรา กตัญญสูตร12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
91
24012002001281249901025016 | เด็กหญิงวีรภัทรา ศรีจำรัส12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
92
24012002001301279900465969 | เด็กหญิงยุพารัตน์ สมศรี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
93
24012002001311209000650981 | เด็กหญิงอรรคญาณี คำสิน11 | Mini English Program : MEP7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
94
24012002001321249901020731 | เด็กหญิงศิรินภา ลาดประโคน12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
95
24012002001331249901017633 | เด็กหญิงรุ่งไพลิน วรกิจปาลกุล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
96
24012002001341409700312733 | เด็กหญิงณิชามญช์ โสภา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
97
24012002001351104200796331 | เด็กหญิงณิชากานต์ ทองศรีเพ็ชร12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
98
24012002001361260401237717 | เด็กหญิงญาดา สุริยพัฒนพงศ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
99
24012002001371249901021533 | เด็กหญิงศศิกาญดา เอี่ยมอุไร12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
100
24012002001381249900996603 | เด็กหญิงณัฐณิชา บัวอินทร์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
101
24012002001391249900919595 | นางสาวฐิติมา พรพิทักษ์กุล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
102
24012002001401249900930491 | เด็กหญิงนันท์นภัส อนุสิทธิ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
103
24012002001411249900925587 | นางสาวนทภัชณัช กุณคำ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
104
24012002001421240301285469 | เด็กหญิงยุพารัตน์ หล้าดวงดี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
105
24012002001431249900918572 | นางสาวภาวิตา ตนะวรรณสมบัติ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
106
24012002001441249900919609 | นางสาวฐิติพาภรณ์ พรพิทักษ์กุล41 | Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
107
24012002001451409903778648 | เด็กหญิงนฤมล กางตัน41 | Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
108
24012002001471249901030486 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคสวัสดิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
109
24012002001491249901010001 | เด็กหญิงนริศรา วรชาติตระกูล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
110
24012002001501240401252481 | เด็กหญิงธัญจิรา ทิมจอน12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
111
24012002001511249900901220 | นางสาวอารยา คำสอาด41 | Intensive English Program : IEP8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
112
24012002001521249901018516 | เด็กหญิงพรหมภัสสร ธนจิรเวโรจน์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
113
24012002001531170601288481 | เด็กหญิงสิดาพร สิงห์มีพาณิช12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
114
24012002001541248500035168 | เด็กหญิงณชนก เจริญธรรม12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
115
24012002001551309903891321 | เด็กหญิงรวิษฎา พ่วงศรี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
116
24012002001561249901020430 | เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงเผือก12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
117
24012002001581249900915085 | นางสาวเบญญาภา จิตต์รุ่งเรือง42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
118
24012002001591249900935965 | เด็กหญิงณัฐณิชา จึงประสบโชค42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
119
24012002001611209000633938 | เด็กหญิงณัฐชยา บุญเจริญ11 | Mini English Program : MEP8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
120
24012002001621249901020341 | เด็กหญิงปนิดา พึ่งรัตนา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
121
24012002001631249901027582 | เด็กหญิงชนารดี ดาวเรือง11 | Mini English Program : MEP8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
122
24012002001651248500029354 | นางสาววรารัตน์ พันทูม41 | Intensive English Program : IEP8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
123
24012002001661249901022726 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันโบ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
124
24012002001671249901034520 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ เบญจนาค12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
125
24012002001681249901021568 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ มานะวะ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
126
24012002001691249901038592 | เด็กหญิงนฤมล สวัสดิทัศน์11 | Mini English Program : MEP8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
127
24012002001701249901022491 | เด็กหญิงกัญญากร สวัสดี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
128
24012002001711249900931404 | เด็กหญิงวรมน สายทอง41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
129
24012002001721240600318296 | เด็กหญิงชลิตา บุญประเสริฐ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
130
24012002001731249901033591 | เด็กหญิงศศพร หวังเสถียร11 | Mini English Program : MEP9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
131
24012002001741248500028137 | นางสาวฐิติวรดา พึ่งผูก41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
132
24012002001751249901006976 | เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์ถานะ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
133
24012002001761249901015126 | เด็กหญิงพีชญา ป้อมเรือง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
134
24012002001771249900911365 | นางสาวพรชฎา กลั่นอ่ำ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
135
24012002001801249900908542 | เด็กหญิงพิชญ์สินี สุใจยา42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
136
24012002001821919900525124 | เด็กหญิงศิรดา สุนทรนันท์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
137
24012002001831249901032675 | เด็กหญิงศุภกานต์ จันทมาลา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
138
24012002001841100704350359 | เด็กหญิงวริศรา ศรีบัวบาน12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
139
24012002001871100704075170 | นางสาวภาวินี แสงแก้ว41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
140
24012002001881248000039555 | เด็กหญิงพัชรีรัตน์ ชุมเจริญ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
141
24012002001891249901017960 | เด็กหญิงฐิติมา ศิริเจริญ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
142
24012002001901249900930394 | เด็กหญิงศิรภัสสร พันธุมงคล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
143
24012002001911249901022394 | เด็กหญิงคนันดา อังศิริ11 | Mini English Program : MEP9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
144
24012002001921102003975389 | นางสาวธัญชนก เปี่ยมวัฒนา41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
145
24012002001931249900908372 | นางสาวอรณิชา เล็กโสภา42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
146
24012002001941209000412362 | เด็กหญิงณพรรษ สุขเจริญ41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
147
24012002001971249900919943 | นางสาวไคริกา เสนาะเสียง42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
148
24012002001981249900932796 | เด็กหญิงกวิสรา จุลศักดิ์41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
149
24012002001991247400000809 | นางสาวหนึ่งฤทัย กิติพิศาลกุล41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
150
24012002002001249900926052 | นางสาวกวินทิพย์ นาคประเสริฐ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
151
24012002002011249900934420 | เด็กหญิงพรพรรณ ถึกศิริ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
152
24012002002021100600562333 | นางสาวมณิวรา เพียรพิพิธจันทร์41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
153
24012002002031209601744645 | เด็กหญิงกฤศณา หมื่นพิชิต12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
154
24012002002041248500027432 | นางสาววณารินทร์ จิตรจรูญ41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
155
24012002002051240301271247 | เด็กหญิงพีรดา มณีอนันต์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
156
24012002002061240301267916 | นางสาวณัชชา ขุนเปีย42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
157
24012002002071100300230173 | เด็กหญิงณัฐกานต์ เฟื่องสินธุ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
158
24012002002081770600390634 | เด็กหญิงจิณณพัต ไพเราะ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
159
24012002002091249901022815 | เด็กหญิงมนชญา มะลิรักษ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
160
24012002002101249901034295 | เด็กหญิงรชฏวรรณ ทิพย์น้อย12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
161
24012002002111249600031769 | เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีสุวรรณ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
162
24012002002121249900927521 | เด็กหญิงรตนพร พิริยะ41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
163
24012002002131249900929361 | เด็กหญิงธนัชญา เดชช่วง41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
164
24012002002141103000231371 | เด็กหญิงอุนนดา จันทรา41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
165
24012002002151249901024974 | เด็กหญิงพีชญา มิตมาตย์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
166
24012002002161249900919234 | นางสาวจิรภิญญา ยิ้มวิไล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
167
24012002002171240301264666 | เด็กหญิงวรัทยา จูมสันเที๊ยะ41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
168
24012002002191249901037952 | เด็กหญิงวรินกานดา บุญเอี่ยม12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
169
24012002002231570501339403 | นางสาวธันยรัศมิ์ สายรัมย์41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
170
24012002002241240700068119 | นางสาวอารีรัต เดิมเสน42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
171
24012002002251209000412290 | เด็กหญิงไปรยา ลี้ชม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
172
24012002002261249900922731 | นางสาวมนัสญา ขมเล็ก42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
173
24012002002271249900930629 | เด็กหญิงธัญชนก คุ้มภัย42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
174
24012002002281101000394457 | เด็กหญิงกมลวรรณ คำศรีสุข12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
175
24012002002331240301285817 | เด็กหญิงพิชชาภา คำรอด12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
176
24012002002341209000604270 | เด็กหญิงจุฑามาส อินทรปรีชา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
177
24012002002351249901034651 | เด็กหญิงฐิตินันท์ อินทรประสิทธิ์11 | Mini English Program : MEP10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
178
24012002002371249901026756 | เด็กหญิงฤทัยรัชต์ คุณุทัย12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
179
24012002002381249901013506 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ เสียงสุวรรณ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
180
24012002002401249901022530 | เด็กหญิงอรณิชชา บุญแก้ว12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
181
24012002002411249900914046 | เด็กหญิงกฤติยานี จ่ายศิริ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
182
24012002002431249901005384 | เด็กหญิงศุภิกา สุขสวัสดิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
183
24012002002441247400007226 | เด็กหญิงพัสวีฑิรา สุ่มมาตย์11 | Mini English Program : MEP10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
184
24012002002451279400020160 | เด็กหญิงพลอยนภัส สร้อยลา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
185
24012002002481209702474554 | นางสาววันรพี เลิศศลารักษ์41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
186
24012002002491249901045688 | เด็กหญิงอภิษฎา ไชยมงคล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
187
24012002002501249900924157 | นางสาวสันต์สินี ชาญสมา42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
188
24012002002521249900912680 | นางสาวพิมมาดา วรรณสมบูรณ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
189
24012002002531249900916138 | นางสาวอรปรียา อาตม์สกุล41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
190
24012002002551249900936040 | เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ กมลรัตน์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
191
24012002002561100600598257 | เด็กหญิงณดา ปราชญากุล11 | Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
192
24012002002581249900902528 | นางสาวปณิชา มิ่งขวัญ41 | Intensive English Program : IEP11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
193
24012002002591249901021487 | เด็กหญิงกุลปริยา กตัญญสูตร11 | Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
194
24012002002601249901024486 | เด็กหญิงฟ้ารดา นวลจันทร์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
195
24012002002621249600030355 | เด็กหญิงเบญจวรรณ จ๋ายเจริญ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
196
24012002002641249901028104 | เด็กหญิงลินลดา หาญประเสริฐ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
197
24012002002651209000619692 | เด็กหญิงวรินทร์ธร แสนสุข12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
198
24012002002661249901031717 | เด็กหญิงสุดธิดา สันสินธุ์งาม12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
199
24012002002671249900893162 | เด็กหญิงกาญจนรัตน์ เตโช41 | Intensive English Program : IEP11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
200
24012002002681247400007650 | เด็กหญิงชนัญชิดา ถาวรเจริญ11 | Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
201
24012002002691250101802559 | เด็กหญิงธนาวดี งามเพลินศิลป์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
202
24012002002711249901023072 | เด็กหญิงมณภรณ์ สาขา11 | Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
203
24012002002721249900916910 | นางสาวกษนวรรณ เพชรสุวรรณ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
204
24012002002731249900923754 | เด็กหญิงน้ำเพชร แต้ใช้42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
205
24012002002741249901013069 | เด็กหญิงชนิดาภา โตแจ่ม12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
206
24012002002751249900916103 | นางสาวทิพย์เกสร สุขเจริญ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
207
24012002002761249900909808 | เด็กหญิงวัชราภรณ์ จำปาเทศ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
208
24012002002771249900906965 | เด็กหญิงฑิฆัมพร พูลเพิ่ม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
209
24012002002781249901031288 | เด็กหญิงณิชาภัทร โกปลด12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
210
24012002002791249900909140 | เด็กหญิงฐิติมน ทองอินทร์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
211
24012002002811247400001503 | เด็กหญิงเขมจิรา อุ่นเจริญ41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
212
24012002002841249900936007 | เด็กหญิงปฏิมากร เหลืองเกษมนิตย์41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
213
24012002002851240301270437 | นางสาวณิชกาญจน์ สายเล็ก42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
214
24012002002861249901034490 | เด็กหญิงภัทรธิชา จินดา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
215
24012002002891249900925765 | เด็กหญิงกวินธิดา แก้วโบราณ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
216
24012002002901249900907180 | นางสาวพรพิมล กลิ่นประดิษฐ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
217
24012002002911209000422317 | นางสาวฉัตรชนก คงเจริญ41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
218
24012002002921240301268122 | นางสาวจิราวรรณ คงนิ่ม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
219
24012002002931249600026285 | นางสาวพรนัชชา คุ้มเพ็ง42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
220
24012002002941209000449665 | เด็กหญิงดลนภา พุ่มพวง41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
221
24012002002951248500028188 | นางสาวอารยา คงเจริญ41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
222
24012002002961249900932036 | เด็กหญิงสตบงกช เอมโอฐ41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
223
24012002002971249900904237 | นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมเจริญ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
224
24012002002981249900908178 | นางสาวกมลนัทธ์ บุญเกิด41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
225
24012002002991249900928403 | เด็กหญิงณัฐธิดา แคล้วคลาด42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
226
24012002003001240600289016 | เด็กหญิงญาณิศา อนันตรกิตติ41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
227
24012002003011249900919897 | เด็กหญิงธัญญาพร อับดิน42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
228
24012002003021247400000922 | นางสาวนัทธ์หทัย บุญชู42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
229
24012002003031249900909719 | นางสาววรลักษณ์ แซ่อึ๊ง42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
230
24012002003041104700186591 | นางสาวศศิกัญญ์ญา ตันสุวรรณกิจ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
231
24012002003051249900940551 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โสภสิน42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
232
24012002003061104301142786 | นางสาวศุภรดา หิรัญรติกุล41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
233
24012002003071249900930084 | เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีพิพัฒน์41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
234
24012002003081248500028382 | นางสาวกรุณา พงษ์พิทักษ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
235
24012002003091104301218987 | เด็กหญิงปุณิกา ทับเที่ยง41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
236
24012002003131240401251841 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัศมี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
237
24012002003141103704371481 | เด็กหญิงลลิต​ภัทร​ จันละคร42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
238
24012002003151102004023462 | นางสาวกานต์ธิดา เกษธรรม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
239
24012002003161429900678782 | เด็กหญิงนาราภัทร อุดมศิลป์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
240
24012002003171249900920038 | นางสาวธนภรณ์ แจ่มจำรัส41 | Intensive English Program : IEP12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
241
24012002003181100704047613 | เด็กหญิงทัษพร สำแดงฤทธิ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
242
24012002003191209000437829 | เด็กหญิงจิรานุช เทพภิรมย์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
243
24012002003211249901024591 | เด็กหญิงนันท์นภัส กำเนิดเรือง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
244
24012002003221249901016181 | เด็กหญิงณัฎฐนันท์ วิลัยพันธ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
245
24012002003231103704430193 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีสองเมือง42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
246
24012002003241209000401450 | นางสาวกชพรรณ สุขสว่าง41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
247
24012002003251759700018930 | นางสาววชิราภรณ์ สุขวิจิตร์41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
248
24012002003261249900918998 | นางสาวมาติกา นนทศรี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
249
24012002003271249900876021 | นางสาวปรียภรณ์ จันทร์ชูผล41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
250
24012002002291209000427149 | เด็กหญิงกุลจิรา สิงหนาท42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
251
24012002003291249901012321 | เด็กหญิงโชติกา สินสมบัติ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
252
24012002003301249901007336 | เด็กหญิงสุกัญญา พวงมณี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
253
24012002003311209702479971 | นางสาวนวพรรษ ภู่ขวัญเมือง41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
254
24012002003321260401199726 | เด็กหญิงมนสิชา บุญสุวรรณ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
255
24012002003331209000449291 | เด็กหญิงธนัญชนก จันทร์สุรินทร์41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
256
24012002003341249900923461 | เด็กหญิงอินชุอร ชุ่มชูจันทร์41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
257
24012002003351240301288603 | เด็กหญิงณัฐพัชร์ พ่วงวัฒนวงศ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
258
24012002003361240600283760 | นางสาวพรพิมล ขยันยิ่ง41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
259
24012002003371249900917690 | นางสาวธิดารัตน์ โพธิมากูล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
260
24012002003381249900906591 | นางสาววริศรา สีเอง42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
261
24012002003391249900910172 | เด็กหญิงนลินี ศิริโวหาร41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
262
24012002003421247400001538 | เด็กหญิงกมลพรรณ ไพเราะ41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
263
24012002003431249900925404 | นางสาวธัญญรัศม์ ดำรงเวชศักดิ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
264
24012002003471149901006918 | นางสาวญาราภรณ์ พงศ์สุระ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
265
24012002003491168300186163 | เด็กหญิงภริน อินทนู12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
266
24012002003511209000612680 | เด็กหญิงเกร็ดดาว สุขประเสริฐ11 | Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
267
24012002003521249901014944 | เด็กหญิงณฤดี ชาญชัยวีระสกุล11 | Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
268
24012002003531104301365785 | เด็กหญิงสุภาวิตา แก้วฉลวย12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
269
24012002003551249901040431 | เด็กหญิงภูริชญา ทองเจือ11 | Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
270
24012002003581249900931421 | เด็กหญิงอชิรญา ประมวลวัลย์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
271
24012002003591249900930432 | เด็กหญิงภูรดา สังขมงคล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2567 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด