คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบพิมพ์ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบพิมพ์ใบสมัครออนไลน์โรงเรียนดัดดรุณี : สพม.ฉะเชิงเทรา

แก้ไขสถานะการตรวจหลักฐาน

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล รหัส | ประเภท วันที่สมัคร สถานะ รายละเอียดการตรวจ พนักงาน วันที่ตรวจ แก้ไข
1
24012002000031240600277000 | นางสาวสุพิชชา สุขแสงจันทร์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม31 ม.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
2
24012002000041249900892344 | เด็กหญิงอรกมล แซ่แห41 | Intensive English Program : IEP31 ม.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
3
24012002000051209000376153 | เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีสุวรรณ์41 | Intensive English Program : IEP31 ม.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
4
24012002000071249900993043 | เด็กหญิงนัทธมน โพธิศิริ11 | Mini English Program : MEP31 ม.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
5
24012002000081249900878325 | นางสาวสิรภัทร บุญทอง42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
6
24012002000091739902328395 | นางสาวพลอยใส เขียวชะอุ่ม41 | Intensive English Program : IEP1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
7
24012002000101249900858031 | นางสาวนันทิตา เรืองฤทธิ์41 | Intensive English Program : IEP1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
8
24012002000111249900887910 | นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
9
24012002000121249600025424 | เด็กหญิงศิษญกร ธรรมารักษ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
10
24012002000131101501361993 | นางสาวปิ่นปินัทธ์ ชัยผ่องศรี41 | Intensive English Program : IEP1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
11
24012002000141209702612566 | เด็กหญิงสุพัตรา เรือนทองมา11 | Mini English Program : MEP1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
12
24012002000151249900888118 | เด็กหญิงวิภาวรรณ สันทา42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
13
24012002000151249900888118 | เด็กหญิงวิภาวรรณ สันทา42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
14
24012002000161249900983072 | เด็กหญิงวิชญาพร จงมีสุข12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
15
24012002000181399900303313 | นางสาวณิชานันท์ ระหันสิม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
16
24012002000201248100056036 | นางสาวจริยา รักษาภักดี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
17
24012002000211248000035525 | เด็กหญิงบัณฑิตา พรหมเทศนา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
18
24012002000231249900889530 | นางสาวณิชาณี สรวมศิริ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
19
24012002000241209000349962 | เด็กหญิงณัฐณิชา คงสวัสดิ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
20
24012002000261209000543408 | เด็กหญิงณัฏฐิกา คงสวัสดิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
21
24012002000271249900853705 | เด็กหญิงลลิดา ชำนาญ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
22
24012002000271249900853705 | นางสาวลลิดา ชำนาญ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
23
24012002000291249900993922 | เด็กหญิงกันต์ชิสา ปลอดทอด12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
24
24012002000311209702597052 | เด็กหญิงกชพร วงศ์กลม11 | Mini English Program : MEP1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp3
14 ก.พ. 2566
25
24012002000321249901001126 | เด็กหญิงฉันท์พิชชญา พลอยเพ็ชร์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
26
24012002000331249900982157 | เด็กหญิงขนกวรรณ อ่วมเจริญ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
27
24012002000341249900892743 | เด็กหญิงฐิตารีย์ แสงทอง41 | Intensive English Program : IEP1 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
14 ก.พ. 2566
28
24012002000381709800525558 | นางสาวณาณา จันทร์อนันต์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
29
24012002000391249900869164 | นางสาวเบญจพร จริยพิเชฐพงศ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
30
24012002000411249900998851 | เด็กหญิงปุญญพัฒน์ พันธุ์วิเชียร12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
31
24012002000431250101668101 | นางสาวพลอยไพลิน ผลเจริญ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
32
24012002000451249900866963 | นางสาววรรณรดา ชำนาญศิลป์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม3 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
33
24012002000461249900974995 | เด็กหญิงณัชญ์ชนกภรณ์ สุทธิวัฒน์11 | Mini English Program : MEP3 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
34
24012002000471102003887803 | นางสาวสายไหม บุญนำ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม3 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
35
24012002000481249900944344 | เด็กหญิงอธิฏญา ตันเจริญ11 | Mini English Program : MEP3 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
36
24012002000491249600024398 | นางสาวมนรดา หอมพามา41 | Intensive English Program : IEP4 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
37
24012002000521249900907775 | เด็กหญิงแก้วกฤตินา เกี๊ยเจริญ41 | Intensive English Program : IEP4 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
38
24012002000551249900864880 | นางสาวศิวพร พุ่มพวง42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม4 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
39
24012002000561249900892298 | นางสาวกรทิพย์ โชคชัยมงคล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
40
24012002000571249900893626 | เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีรัตน์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
41
24012002000581209000578104 | เด็กหญิงวรรณพร พิสุทธิ์ทรัพย์11 | Mini English Program : MEP5 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
42
24012002000591249900998207 | เด็กหญิงญานิศา โภชนะ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์5 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
43
24012002000601305300033591 | เด็กหญิงปณัฏฎา บุญครบุรี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
44
24012002000611218800040566 | นางสาวภัทรภรณ์ ไทยเจริญ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
45
24012002000621249600024410 | นางสาวปิยะวดี ปิยะราช41 | Intensive English Program : IEP5 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
46
24012002000661249900894444 | เด็กหญิงฐิติพร สกุลศรี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
47
24012002000661249900894444 | เด็กหญิงฐิติพร สกุลศรี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
48
24012002000681101700443043 | เด็กหญิงพัฒนฉัตร ศรีทองคำ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม5 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
49
24012002000721101000341493 | เด็กหญิงอติกานต์ ศิขรินทร์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
50
24012002000741209702606086 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธีระธรรมศักดิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp3
14 ก.พ. 2566
51
24012002000750024801001394 | เด็กหญิงบัว -12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
52
24012002000761209702588525 | เด็กหญิงณัฐรดา บุญมี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์6 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
53
24012002000771409903609781 | นางสาวศศิประภา เที่ยงธรรม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม6 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
54
24012002000781249900976653 | เด็กหญิงพลอยปภัส ณรงค์ฤทธิ์11 | Mini English Program : MEP6 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
55
24012002000801209000329961 | นางสาวธนั​ญญา​ พงษ์​กิจ​เดช​โชติ​41 | Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
56
24012002000821248100064705 | เด็กหญิงศุภานิช อินทิขาว41 | Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
57
24012002000841247400004308 | เด็กหญิงพิชญาพร การประไพ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
58
24012002000851249900985270 | เด็กหญิงธนวรรณ พิพรพงษ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
59
24012002000861240401212561 | เด็กหญิงพิชญา ซิมมณี41 | Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
60
24012002000871249900865266 | นางสาวอนัญพร พงษ์ชะอุ่มดี41 | Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
61
24012002000881240600274256 | เด็กหญิงนทิชา ปรีชา41 | Intensive English Program : IEP7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
62
24012002000891249900979903 | เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร แสงจันทร์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
63
24012002000901100600581028 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา อมาตยกุล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
64
24012002000911260401224798 | เด็กหญิงพัณภัสสร ใจอุ่น11 | Mini English Program : MEP7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
65
24012002000921249900984397 | เด็กหญิงนภัสสร พิลาเปล่า12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
66
24012002000931240401237393 | เด็กหญิงณีราพรรณธ์ สุขสวัสดิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
67
24012002000941249900881059 | นางสาวโชติกา เสนคราม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
68
24012002000951209702676572 | เด็กหญิงชลกนก ศรีชวนะ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์7 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
69
24012002000991249900985938 | เด็กหญิงณัฐชา เกิดศรีสุข12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
70
24012002001001249900999912 | เด็กหญิงกนกวรรณ กัลยา11 | Mini English Program : MEP8 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
71
24012002001031249900891356 | เด็กหญิงธีราพร เย็นอยู่42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม8 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
72
24012002001041209702612574 | เด็กหญิงสุพิตตา เรือนทองมา11 | Mini English Program : MEP8 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
73
24012002001051249900882039 | เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองสุข42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม8 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
74
24012002001061218800041601 | นางสาวณัฐณิชา แก้วผึ้ง41 | Intensive English Program : IEP8 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
75
24012002001071249900852555 | นางสาวรัชดาภรณ์ จันทร์ศรี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม8 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
76
24012002001071249900852555 | เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จันทร์ศรี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม8 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
77
24012002001081249900993698 | เด็กหญิงรตนพร สายพิมพ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์8 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
78
24012002001101579901256309 | นางสาวจิรัชญา สีต๊ะบุตร41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
79
24012002001111249900895505 | เด็กหญิงพิชญาภา ดาน้ำคำ41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
80
24012002001121209702411889 | นางสาวจิดาภา จูเจริญ41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
81
24012002001131249900886620 | เด็กหญิงบุญยาพร แสวงหา41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
82
24012002001131249900886620 | เด็กหญิงบุญยาพร แสวงหา41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
83
24012002001141249900895190 | เด็กหญิงสกาวรัตน์ รักพนาราม41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
84
24012002001151200601433510 | เด็กหญิงฑิฆัมพร เข็มเฉลิม41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
85
24012002001161209000590261 | เด็กหญิงสุณัฏฐา เจริญนิธิโชติ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
86
24012002001171249901004329 | เด็กหญิงณัชชาอร หล้าศักดิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
87
24012002001191249900898423 | เด็กหญิงนันทิชา โตศิริ41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
88
24012002001201119902370672 | เด็กหญิงธัญพร บุญแก้ว41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
89
24012002001201119902370672 | นางสาวธัญพร บุญแก้ว41 | Intensive English Program : IEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
90
24012002001211669900686465 | เด็กหญิงศริมน รามอ้น12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
91
24012002001221249900995283 | เด็กหญิงวราลี เลิศศลารักษ์11 | Mini English Program : MEP9 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
92
24012002001231120300224823 | เด็กหญิงกรณิศา เทียมวัน11 | Mini English Program : MEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
93
24012002001241102003960331 | เด็กหญิงทัชชญา ภูริชญาธนากุล41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
94
24012002001251248100064403 | เด็กหญิงณัฐกฤตา แกล้วทนงค์41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
95
24012002001261248500026665 | เด็กหญิงมินตรา วาสะศิริ41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
96
24012002001261248500026665 | เด็กหญิงมินตรา วาสะศิริ41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
97
24012002001271101000193117 | นางสาวอรปรีญา ยันตะสี41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
98
24012002001281249900886689 | นางสาวชยิสสรา เสียงประเสริฐ41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
99
24012002001291449900898324 | เด็กหญิงธณัชญา อินทมนต์41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
100
24012002001301209000387724 | เด็กหญิงกวิสรา สุเมธาธิกุล41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
101
24012002001311101801523441 | เด็กหญิงลลิตา ทองคำสุก41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
102
24012002001311101801523441 | นางสาวลลิตา ทองคำสุก41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
103
24012002001321104301080845 | นางสาวชนากานต์ นิรามิษ41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
104
24012002001331249900878481 | เด็กหญิงภัทรภร แซ่เต็ง41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
105
24012002001331249900878481 | เด็กหญิงภัทรภร แซ่เต็ง41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
106
24012002001341209702399510 | นางสาวกนกรต บรรจงศิลป์41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
107
24012002001351240600278375 | เด็กหญิงณัฐภัสสร คำศิริ41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
108
24012002001361249900889483 | นางสาวกรชนก งามศิริ41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
109
24012002001361249900889483 | นางสาวกรชนก งามศิริ41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
110
24012002001371249900870260 | นางสาววรกัญญา นิลจินดา41 | Intensive English Program : IEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
111
24012002001381249900988597 | เด็กหญิงสิตานัน พุทธรักษา11 | Mini English Program : MEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
112
24012002001391249901002237 | เด็กหญิงรังสินี แตงรัตนา11 | Mini English Program : MEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
113
24012002001401309903879232 | เด็กหญิงวรวลัญช์ มั่นคง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
114
24012002001411249900987949 | เด็กหญิงนวพร สกุลเรืองศรี11 | Mini English Program : MEP10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
115
24012002001421249900880389 | เด็กหญิงพรพรรณ จั่นเจริญ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
116
24012002001421249900880389 | เด็กหญิงพรพรรณ จั่นเจริญ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
117
24012002001431249900878741 | เด็กหญิงเปรมวิกา อินทร์แป้น42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
118
24012002001441249900869717 | นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มรัตนะ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
119
24012002001451209000379969 | เด็กหญิงธัญธร เข้มคำ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
120
24012002001451209000379969 | เด็กหญิงธัญธร เข้มคำ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
121
24012002001461249900975291 | เด็กหญิงกันต์ฤทัย กระแสสินธุโกมล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์10 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
122
24012002001471249900894843 | เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำใจมั่น42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
123
24012002001471249900894843 | เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำใจมั่น42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
124
24012002001481609900845521 | นางสาวพิลาสลักษณ์ ลิ้มเทียมรัตน์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
125
24012002001481609900845521 | เด็กหญิงพิลาสลักษณ์ ลิ้มเทียมรัตน์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
126
24012002001501249900875938 | นางสาวนันท์ชญาน์ พัชรอธิวัฒน์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
127
24012002001511240301259018 | เด็กหญิงกัลยา อินจันทร์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
128
24012002001511240301259018 | เด็กหญิงกัลยา อินจันทร์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
129
24012002001531819900776144 | เด็กหญิงกมลชนก ไพเราะ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
130
24012002001541249900879461 | นางสาวธนารีย์ ธเนศธนสาร41 | Intensive English Program : IEP11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
131
24012002001551200601477053 | เด็กหญิงกฤตพร แซ่เซียว12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
132
24012002001561249900989160 | เด็กหญิงสิริกัญญา นกโต11 | Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
133
24012002001571209000540760 | เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ลิ่มตี๋12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
134
24012002001581249900994724 | เด็กหญิงกรวรรณ มงคลธรรมกุล11 | Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
135
24012002001591104301276618 | เด็กหญิงศิรวดี วิริยะยุทธ11 | Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
136
24012002001601110301522364 | เด็กหญิงสมิตานัน ลูกศร11 | Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
137
24012002001611249900994732 | เด็กหญิงกวินทิพย์ มงคลธรรมกุล11 | Mini English Program : MEP11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
138
24012002001621249900988741 | เด็กหญิงอนัญญา เผือกพูลผล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp3
14 ก.พ. 2566
139
24012002001631302501070092 | เด็กหญิงชนาภา ประจวบสุข12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
140
24012002001641249900999718 | เด็กหญิงกวินธิดา เปรมะศิริ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
141
24012002001651740101114984 | เด็กหญิงชวลิตา ด้วงไผ่42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
142
24012002001661119902415285 | เด็กหญิงไอลดา เอกศรีสกุล41 | Intensive English Program : IEP11 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
143
24012002001671249600029641 | เด็กหญิงชนากานต์ กลิ่นไม้12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
144
24012002001681249900993965 | เด็กหญิงวรรณารักษ์ แก้วอุไร12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
145
24012002001691249900984532 | เด็กหญิงกีรัตยา อึ้งติ๊ดใช้12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
146
24012002001711129902219664 | เด็กหญิงปะการัง แซ่ฮั่น12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
147
24012002001731248000036611 | เด็กหญิงณัฐนิชลาวัณย์ วาสะศิริ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
148
24012002001741249900895629 | เด็กหญิงเปมิกา มะณี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
149
24012002001751249900871321 | เด็กหญิงภัทรธิดา ฉลาดสุข42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
150
24012002001751249900871321 | นางสาวภัทรธิดา ฉลาดสุข42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
151
24012002001761249900885330 | เด็กหญิงธนัญญา พรเพิ่มทรัพย์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
152
24012002001771249900869024 | เด็กหญิงจิราภา อุ่ยคำ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
153
24012002001781329901699920 | เด็กหญิงธัญพร นักนวน12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
154
24012002001791209000561538 | เด็กหญิงปภัสรามาส ตันเที่ยง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
155
24012002001801249900872131 | เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองศิริ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
156
24012002001801249900872131 | เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองศิริ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม12 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
157
24012002001811249900991032 | เด็กหญิงณัฐมน เจริญศรี11 | Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
158
24012002001821209000571410 | เด็กหญิงธญาภัท วัจนะเจริญ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
159
24012002001841200601435733 | นางสาวพัชพร สรวลประเสริฐ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
160
24012002001851209000575016 | เด็กหญิงปุณยนุช ค้าขาย12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
161
24012002001861209000330102 | นางสาวกิตติญา นิลหา41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
162
24012002001881249900973344 | เด็กหญิงวริศรา ภู่ทิม12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
163
24012002001891249900978419 | เด็กหญิงณิชชา ใหม่เจริญ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
164
24012002001901240401240874 | เด็กหญิงรติรัตน์ กังใจ11 | Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
165
24012002001911209702318421 | นางสาวภัสร์นลิน มณีนพรัศม์41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
166
24012002001921189900475205 | เด็กหญิงชวัลรัตน์ นิมโรธรรม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
167
24012002001931189900475213 | เด็กหญิงศรัณย์พร นิมโรธรรม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
168
24012002001941709800592590 | เด็กหญิงภัคจิรา โหมดวิจิตร11 | Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
169
24012002001951104700228684 | เด็กหญิงภคปภา เกรัมย์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
170
24012002001961249600029713 | เด็กหญิงขวัญแก้ว เทวารุธ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
171
24012002001971249901002555 | เด็กหญิงชญาณ์นินท์ อุปเทพ11 | Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
172
24012002001981249900976777 | เด็กหญิงปฏิภรณ์ ปันชะศรี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
173
24012002001991240401240742 | เด็กหญิงปทิตตา คุ้มทรัพย์11 | Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
174
24012002002001249900868371 | นางสาวกวินธิดา ชัยปลื้ม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
175
24012002002001249900868371 | เด็กหญิงกวินธิดา ชัยปลื้ม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
176
24012002002011249900885291 | นางสาวณีรนุช อภิสิทธิ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
177
24012002002031249900976718 | เด็กหญิงวิชญาดา งามศิริ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
178
24012002002041249900972593 | เด็กหญิงปิยวรรณ นันทวิสิทธิ์11 | Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
179
24012002002051104700221931 | เด็กหญิงอนัญญา จันปุ่ม11 | Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
180
24012002002061417400114136 | เด็กหญิงอัยลดา แพงวาปี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
181
24012002002071249900990672 | เด็กหญิงแพรวพรรณ พรหมสุวรรณ์11 | Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
182
24012002002091249900998762 | เด็กหญิงภัคชิสา อ่องสมบูรณ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
183
24012002002101249900892913 | เด็กหญิงวริศรา ขวัญยัง42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
184
24012002002111249900991687 | เด็กหญิงวลัยพรรณ เรืองโชติ11 | Mini English Program : MEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
185
24012002002121100704266374 | เด็กหญิงศิริกัลญา คัดทะจันทร์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
186
24012002002131249900996140 | เด็กหญิงพัชรภร ธนาภูวนันต์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
187
24012002002141249900868516 | เด็กหญิงกรกนก พุทธนิมนต์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ emp1
14 ก.พ. 2566
188
24012002002151249900985105 | เด็กหญิงดนุนุช วาสะสิริ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
189
24012002002161249900869865 | นางสาวปุณณมา เกษร​บัว​41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
190
24012002002171249900992748 | เด็กหญิงสุวิชญา รักษานนท์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
191
24012002002181249900867480 | นางสาวจรรยพร สุระ41 | Intensive English Program : IEP13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
192
24012002002191209702634195 | เด็กหญิงอัยนา ฮับซัน12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
193
24012002002201249901002806 | เด็กหญิงอุษามณี อบภิรมย์ภู่12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
194
24012002002211209000376722 | เด็กหญิงพัชชานันท์ ลียะวณิชย์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
195
24012002002221249900971651 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฤทธิเดช12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
196
24012002002231100201954645 | เด็กหญิงกรวรรณ เกตุตระกูล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
197
24012002002231100201954645 | เด็กหญิงกรวรรณ เกตุตระกูล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
198
24012002002241249900979784 | เด็กหญิงกมลพรรณ ลี่ไพฑูรย์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
199
24012002002251249900893723 | เด็กหญิงปิยวรรณ พรชัยสิทธิ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม13 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
200
24012002002261249900871886 | เด็กหญิงนิษิตา ยุ้นพันธ์41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
201
24012002002271249900836771 | เด็กหญิงชมพูนุช ศรีปาน41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
202
24012002002301249901003446 | เด็กหญิงธนพร ศรีสุข12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
203
24012002002331249900878287 | เด็กหญิงภัทรพี ทรงเจริญ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
204
24012002002341209702297610 | นางสาวศิริกัญญา วงค์ษาศิริ41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
205
24012002002351350101803155 | นางสาวณัฐนิชา แหล่งสนาม42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
206
24012002002361249900991172 | เด็กหญิงพัทริน หันตรี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
207
24012002002371249900970931 | เด็กหญิงนฤมล จีนหนู12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
208
24012002002381249900899322 | เด็กหญิงธีรดา คำต่าย42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
209
24012002002381249900899322 | เด็กหญิงธีรดา คำต่าย42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
210
24012002002391104700166026 | นางสาวณัฐนันท์พร บุญยัง41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
211
24012002002401249900870464 | นางสาวเพตรา ลัดกระทุ่ม41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
212
24012002002411259500173618 | เด็กหญิงลลิดา เสน่หา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
213
24012002002421249900869148 | นางสาววรญา จำปาศรี41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
214
24012002002431249900876021 | เด็กหญิงปรียภรณ์ จันทร์ชูผล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
215
24012002002441101000324939 | เด็กหญิงวรรณรดา ตันเจริญ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
216
24012002002451240301281382 | เด็กหญิงธนัตพร ย้อยแสง11 | Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
217
24012002002461249900983421 | เด็กหญิงเกสรา มิ่งฉาย12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
218
24012002002481249900886549 | นางสาวพิชชาพร รอดสมบูรณ์41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
219
24012002002491249900869997 | นางสาวชิษณุชา เกษมสวัสดิ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
220
24012002002491249900869997 | นางสาวชิษณุชา เกษมสวัสดิ์42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
221
24012002002501240401207702 | นางสาวณัฐชยา พยัคเกษมโสภณ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
222
24012002002501240401207702 | นางสาวณัฐชยา พยัคเกษมโสภณ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
223
24012002002511240401243792 | เด็กหญิงวริศรา บุตรแสง11 | Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
224
24012002002521247400005037 | เด็กหญิงนราวดี มั่นคง11 | Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
225
24012002002531240600304368 | เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองขาว12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
226
24012002002541101000333857 | เด็กหญิงมณฑกานต์ ดีมีชาติ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
227
24012002002551101000333865 | เด็กหญิงณัฐกานต์ ดีมีชาติ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
228
24012002002561240600303396 | เด็กหญิงสุปวีณ์ วงค์กำภู12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
229
24012002002571209000335856 | นางสาวธนพร ฉลองเนตรสดใส41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
230
24012002002581139600465174 | เด็กหญิงอชิรญา จรกิตติกุล41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
231
24012002002591249900867412 | นางสาวชนาภัทร คุณประเสริฐ41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
232
24012002002601249900987281 | เด็กหญิงนัฐนันท์ ปาสาณพงศ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
233
24012002002611209000585976 | เด็กหญิงปณิตา แสงสวัสดิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
234
24012002002621249900975631 | เด็กหญิงวรรณรดา ดิษฐาพร12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
235
24012002002641209601592926 | เด็กหญิงนันท์นภัส มั่งมี41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
236
24012002002661249900982521 | เด็กหญิงอภิณห์พร รัตนปรียากุล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
237
24012002002671249900877736 | นางสาวณัจธิดา ท้วมละมูล41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
238
24012002002671249900877736 | เด็กหญิงณัฐธิดา ท้วมละมูล41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
239
24012002002681249900987078 | เด็กหญิงชุติภา จาอินต๊ะ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
240
24012002002691249900993141 | เด็กหญิงกิตติกร เเซ่ก้อง11 | Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
241
24012002002701104700161059 | เด็กหญิงรัชณภัค ถีระทัน41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
242
24012002002721249900896030 | เด็กหญิงณัฐนรากร กองเหม็ง42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
243
24012002002731249900974642 | เด็กหญิงณัฏฐนิชา กับบุญมา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
244
24012002002741209000346653 | นางสาวกัณยาวีร์ โรจนนุกูลพงศ์41 | Intensive English Program : IEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
245
24012002002751249901003489 | เด็กหญิงธมนวรรณ ซือมงกง12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
246
24012002002761249900992781 | เด็กหญิงณัฎฐกานต์ พุฒตาล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
247
24012002002771104100050230 | เด็กหญิงฐิติวรดา ธนวรดร11 | Mini English Program : MEP14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
248
24012002002781249900977919 | เด็กหญิงปทิตตา เดียวสุรินทร์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์14 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
249
24012002002831249600024720 | นางสาวฉันท์สินี เชื้อภักดี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
250
24012002002831249600024720 | นางสาวฉันท์สินี เชื้อภักดี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
251
24012002002841240301281927 | เด็กหญิงญดาพร บุญเกิดมา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
252
24012002002851249900866033 | เด็กหญิงผกามาส มากมี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
253
24012002002861249900875474 | นางสาวณัฐวดี สร้อยสุวรรณ42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
254
24012002002871249901003349 | เด็กหญิงจอมขวัญ ประทุมมา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
255
24012002002891103800044410 | เด็กหญิงสุพิชชา เกิดญาติ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
256
24012002002901249901003624 | เด็กหญิงอาทิตติยา ฉั่วยู่เน้ย12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
257
24012002002911249900997146 | เด็กหญิงกนกวรรณ ฉ่ำสมบูรณ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
258
24012002002921800901463231 | เด็กหญิงรัตนาวดี สุดชู12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
259
24012002002931579901472443 | เด็กหญิงภัคธีมา บุญศรีมี11 | Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
260
24012002002941249900995160 | เด็กหญิงภัทรวดี อินทรักษา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
261
24012002002951249900980529 | เด็กหญิงภัทรนารถ นพเกตุ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
262
24012002002991249900976688 | เด็กหญิงอัยลดา ขมสวัสดิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
263
24012002003001249900978907 | เด็กหญิงปัณฑิตา อ่อนใจเอื้อ11 | Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
264
24012002003011249900897486 | เด็กหญิงประกายมุก อิ่มสำราญ41 | Intensive English Program : IEP15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
265
24012002003021249900978231 | เด็กหญิงกัลยกร ยังให้ผล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
266
24012002003031249900972445 | เด็กหญิงพิมชญา ประดิษแจ้ง11 | Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
267
24012002003041249900998380 | เด็กหญิงปาณิสรา ลิ่วประเสริฐพงษ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
268
24012002003051100401520185 | เด็กหญิงรสิตา รัตนสิน12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
269
24012002003061249900990192 | เด็กหญิงภิลัยลักษณ์ พรหมณา12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
270
24012002003071110201398050 | เด็กหญิงฐิติพร อยู่เย็น12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
271
24012002003081110301532220 | เด็กหญิงฐิตารีย์ ทรัพย์สุนทร11 | Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
272
24012002003091104301073768 | นางสาวปภาวรินท์ บุตรเงิน41 | Intensive English Program : IEP15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
273
24012002003101249900893031 | เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
274
24012002003101249900893031 | เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมล42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
275
24012002003121249900974073 | เด็กหญิงภูริชญา น้อยเชี่ยวกาญจน์11 | Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
276
24012002003131249900977358 | เด็กหญิงนาฏลัดดา พรหมช่วย12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
277
24012002003151104100037233 | เด็กหญิงศุภากร ศุภเมธางกูร42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
278
24012002003161249900988821 | เด็กหญิงกุลนันท์ ยืนยงค์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
279
24012002003181249900992756 | เด็กหญิงชนินาถ หลงเจริญ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
280
24012002003201418600147331 | เด็กหญิงวรพิชชา พรมสมศรี12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
281
24012002003211320300378845 | เด็กหญิงณัฐกมล สุภาพ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
282
24012002003231248000035223 | เด็กหญิงนราวดี เกษร11 | Mini English Program : MEP15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
283
24012002003245249800030581 | นางสาวณัฏฐนันท์ ไชยะเสน41 | Intensive English Program : IEP15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
284
24012002003251100704023587 | เด็กหญิงพาขวัญ ยางก้อน41 | Intensive English Program : IEP15 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
285
24012002003261249900883400 | นางสาวอิศราภรณ์ สุกใส41 | Intensive English Program : IEP16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
286
24012002003271248000036211 | เด็กหญิงจริยาภรณ์ ล้ำเลิศ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
287
24012002003281200601425649 | นางสาวสุภัทรา ดรพล41 | Intensive English Program : IEP16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
288
24012002003281200601425649 | เด็กหญิงสุภัทรา ดรพล41 | Intensive English Program : IEP16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
289
24012002003311249900975339 | เด็กหญิงภัทรวดี ฉลาดสุข12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
290
24012002003321249900882918 | เด็กหญิงณัฐปภัสร์ การะนันท์41 | Intensive English Program : IEP16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
291
24012002003331407700061607 | เด็กหญิงสราวลี กุลอัก12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
292
24012002003391103400207338 | เด็กหญิงพุทธธิดา บุญศรีเจริญ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
293
24012002003401249900978966 | เด็กหญิงกานต์ปภา สมศักดิ์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
294
24012002003411249900976319 | เด็กหญิงสุธาวี รอดแก้ว12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
295
24012002003431249900849392 | นางสาวณัฐชา กมลศรี41 | Intensive English Program : IEP16 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
296
24012002003441249900975941 | เด็กหญิงรติกร ศรีเพียงจันทร์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
297
24012002003461249900898725 | เด็กหญิงข้าวหอม กุศลนำพา42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม17 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
298
24012002003471249900976491 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชูเชิด11 | Mini English Program : MEP17 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
299
24012002003501249900986268 | เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์ แจ่มเจริญ11 | Mini English Program : MEP17 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
300
24012002003511100401531870 | เด็กหญิงชิดชนก สินรัตน์12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
301
24012002003521208300068046 | เด็กหญิงภรภัทร บุญเหลือ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
302
24012002003541249900975070 | เด็กหญิงทักษพร กิจสัมพันธ์กุล12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
303
24012002003561209000589360 | เด็กหญิงอชิรญาณ์ มนทิราลัย11 | Mini English Program : MEP17 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
304
24012002003591749400126231 | เด็กหญิงณัฏฐกานต์ จิตรกิตติรัตน12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
305
24012002003611248000036980 | เด็กหญิงปานระวี มาศิริ12 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์17 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
306
24012002003631679900818787 | เด็กหญิงพรนัชชา บุญยวง11 | Mini English Program : MEP18 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
307
24012002003651209702379454 | นางสาวพูษรี พูลทวี41 | Intensive English Program : IEP18 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
308
24012002003661104301018805 | นางสาวพรชนก คำทา41 | Intensive English Program : IEP18 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
309
24012002003671102700838324 | เด็กหญิงนลิน พราหมณี42 | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม18 ก.พ. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
310
24012002003691249900971236 | เด็กหญิงฐานิดา แก้วนิวงค์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
311
24012002003701249900973336 | เด็กหญิงกันทิมา ห่วงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
312
24012002003711240600304309 | เด็กหญิงนุชสิริ ศรีสุวรรณ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
313
24012002003721249900997669 | เด็กหญิงพัชรินภรณ์ คฤหเดช13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
314
24012002003751249900876764 | นางสาวนงนภัส บุญธรรมรงค์43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
315
24012002003761439200050098 | เด็กหญิงกัญญา นรินนอก13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
316
24012002003771259500176391 | เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทาญาติ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
317
24012002003781249600030193 | เด็กหญิงเบญญาพร เนียมนิม13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
318
24012002003791249900865975 | นางสาวอินทิรา อังคะศิริ43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
319
24012002003801320300382419 | เด็กหญิงพัชราภา เมฆบุตร13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
320
24012002003811240600274884 | เด็กหญิงปุณยนุช เทียนทอง43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
321
24012002003831249901004175 | เด็กหญิงพัชราภา จันทร์เพ็ญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
322
24012002003841249900998541 | เด็กหญิงพรฐิชา คล้ายสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
323
24012002003851249900985792 | เด็กหญิงกัญยณัฐ เล่าตง13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
324
24012002003861102004273787 | เด็กหญิงปุณณดา พิบูลธนพัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
325
24012002003871104700217534 | เด็กหญิงรุ้งระวีวัลย์ ย้อยแสง13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
326
24012002003881240600274787 | เด็กหญิงชมพูนุช สวัสดี43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
327
24012002003891102003889741 | นางสาวดวงรัตน์ ดำรงสุสกุล43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
328
24012002003901249900859631 | นางสาววรางรัตน์ วิริโยราญ43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
329
24012002003911240301262892 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วนุช43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
330
24012002003921249900897346 | เด็กหญิงธรรญพร สุวรรณเกตุ43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
331
24012002003931249901008316 | เด็กหญิงกมนธิดา บุญสวน13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
332
24012002003941139000012195 | เด็กหญิงรัตนาวรรณ บุญรอด13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
333
24012002003951249900846091 | นางสาวบุษราภรณ์ ศรีประเสริฐ43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
334
24012002003961248000037544 | เด็กหญิงขวัญจิรา ตันไล้13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
335
24012002003971249900884953 | เด็กหญิงสุมลธา เพ็งอินทร43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
336
24012002003981249900903401 | เด็กหญิงสุพัตรา กองทอง43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
337
24012002003991249900989305 | เด็กหญิงธนัชญา รุ่งศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
338
24012002004001248500026746 | นางสาวธิดารัตน์ ตุ่มไทย43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
339
24012002004011119902587329 | เด็กหญิงนภาพร จั่นเพ็ชร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
340
24012002004021249900905250 | เด็กหญิงศศิกานต์ สท้านไผท43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
341
24012002004031249600024924 | เด็กหญิงพรทิพย์ พรหมเสาร์43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
342
24012002004041249600029934 | เด็กหญิงวาริศา ห่อทอง13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
343
24012002004051103704609681 | เด็กหญิงลลิดา สรสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
344
24012002004061240200041939 | เด็กหญิงกลอยใจ น่ารัก13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
345
24012002004071249900880591 | นางสาวณัฏฐิยากร จอมชัยฤทธิ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
346
24012002004081249900887154 | เด็กหญิงวิภาดา แก้วฉลวย43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
347
24012002004091248000036297 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พระโคตร13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
348
24012002004101249900881814 | เด็กหญิงกมลชนก พานแก้ว43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
349
24012002004111249900985415 | เด็กหญิงพัณณิตา หงษ์เจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
350
24012002004122249900036535 | เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนะ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
351
24012002004131240301281871 | เด็กหญิงกมลวรรณ เครือเทศ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
352
24012002004141249900979466 | เด็กหญิงนลินญา ฉุยฉาย13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
353
24012002004151249900998398 | เด็กหญิงศรัญญา เลียบมา13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
354
24012002004161249900988821 | เด็กหญิงกุลนันท์ ยืนยงค์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
355
24012002004171339900960586 | นางสาวเต็มเดือน สอนเพชร43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
356
24012002004181100401392781 | นางสาวสุภัสสรา ยางนามอินทร์43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
357
24012002004191659902443578 | นางสาวลิสา กุลคำ43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
358
24012002004201249900867510 | นางสาวจิราภา หมวดไธสง43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
359
24012002004211240600272750 | นางสาวกนิษฐนาฏ นิ่มนวล43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
360
24012002004221249900891348 | เด็กหญิงศุภัคศร กุสุมายุทธ43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
361
24012002004231249900882314 | เด็กหญิงฐิติมา โมรินทร์43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
362
24012002004241249900985482 | เด็กหญิงธัญญาเรศ สดใส13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
363
24012002004251200601425932 | นางสาวอรัญญา คุ้มภัย43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
364
24012002004261249901001885 | เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญหลำ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
365
24012002004271101000287324 | เด็กหญิงภัทรจารี สาริกภูติ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
366
24012002004281249900897231 | เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมบัติเปี่ยม43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
367
24012002004291101000287332 | เด็กหญิงภัทรวดี สาริกภูติ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
368
24012002004301209000349717 | นางสาวปุณณดา ถาวรธรรมเจริญ43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
369
24012002004311103704268272 | เด็กหญิงพลอยพรรณ สุวรรณศรี43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
370
24012002004321249900972283 | เด็กหญิงฐิตาพร น่วมพิพัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
371
24012002004331249901001125 | เด็กหญิงฉันท์พิชชญา พลอยเพ็ชร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
372
24012002004341249900984079 | เด็กหญิงพาขวัญ แก้ไข13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
373
24012002004351331300148808 | เด็กหญิงนัฐศศิยาภรณ์ พังไกล43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
374
24012002004361249900987248 | เด็กหญิงศศิธร พันธุ์สีดา13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
375
24012002004371249900885011 | เด็กหญิงวลัยพรรณ มากสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
376
24012002004371249900885011 | เด็กหญิงวลัยพรรณ มากสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
377
24012002004381449900869111 | เด็กหญิงณิชาภา สุขประเสริฐ43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
378
24012002004381449900869111 | นางสาวณิชาภา สุขประเสริฐ43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
379
24012002004391249900893031 | เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมล43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
380
24012002004391249900893031 | เด็กหญิงโยษิตา กระแสสินธุโกมล43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
381
24012002004401249900860256 | นางสาวอภิสรา ทองฉาย43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
382
24012002004411209702563093 | เด็กหญิงกานต์ณิชา ปานแดง13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
383
24012002004421350101803155 | นางสาวณัฐนิชา แหล่งสนาม43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
384
24012002004431249900998452 | เด็กหญิงฐาปนี แก้วมะหันต์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
385
24012002004451249900989038 | เด็กหญิงปนัสญา สุขเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
386
24012002004471249900894771 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชุนิวารวัฒน์43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
387
24012002004481248500033203 | เด็กหญิงไปรยา ราชภักดี13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
388
24012002004491249901004329 | เด็กหญิงณัชชาอร หล้าศักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
389
24012002004501250101776001 | เด็กหญิงลักษณารีย์ บุญจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
390
24012002004511249900983480 | เด็กหญิงปริมประภา เสงี่ยมศักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
391
24012002004521800400420938 | เด็กหญิงสุพัฒตรา หอมแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
392
24012002004531249901000846 | เด็กหญิงพราวณภัทร วงษ์เพ็ง13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
393
24012002004541249900975703 | เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์ชูผล13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
394
24012002004551249900987655 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สมศักดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
395
24012002004561249900971589 | เด็กหญิงรัชนีกรณ์ จันทร์ศรี13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
396
24012002004571249900976998 | เด็กหญิงปาณิศา วงศ์หงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
397
24012002004581245000035053 | เด็กหญิงธนัชญาน์ อุปชัย13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
398
24012002004591249900974456 | เด็กหญิงลภัสรดา แพงสุข13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
399
24012002004601670201323683 | เด็กหญิงรมิตา บุญมาก13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
400
24012002004611339600232119 | เด็กหญิงอภิญญา บุญสม13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
401
24012002004621248000034812 | เด็กหญิงจรัสพร อุ่นเเก้ว13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
402
24012002004631249600029241 | เด็กหญิงสิริลักษณ์ จุ่มธิ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
403
24012002004641103704562511 | เด็กหญิงณชสร โพธิ์พันธ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
404
24012002004651139600596899 | เด็กหญิงภคพร วันจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
405
24012002004661104301272698 | เด็กหญิงปานนภา นามูล13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
406
24012002004671247400005541 | เด็กหญิงปาณิสรา ทองนพคุณ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
407
24012002004681249900986004 | เด็กหญิงวรัทยา พลงิ้ว13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
408
24012002004691249900977994 | เด็กหญิงวรัทยา คำพลอย13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
409
24012002004701249900998045 | เด็กหญิงสิริกร ฤดี13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
410
24012002004711249900998100 | เด็กหญิงวลัยทิพย์ ศรีวิลัย13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
411
24012002004721249900973352 | เด็กหญิงรสริน นุ่มเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
412
24012002004731248000037510 | เด็กหญิงอนัญญา มะโนธรรม13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
413
24012002004741249900977846 | เด็กหญิงมุทิตา นุ่งสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
414
24012002004751248000036599 | เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา ทาฤทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
415
24012002004761101000320135 | เด็กหญิงปิยาพัชร ศิริพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
416
24012002004771249900978109 | เด็กหญิงพีชญา สุขประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
417
24012002004781249900880061 | นางสาวจุฑามณี แสงกลิ่น43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
418
24012002004791249900986586 | เด็กหญิงธนพร กุลจิตต์เจือวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
419
24012002004801209000589831 | เด็กหญิงรมย์นลิน อุปถัมภ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
420
24012002004811249900988376 | เด็กหญิงฐานิตา นิยมสุข13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
421
24012002004821249900913236 | เด็กหญิงบุปผา ศรีโกเมนทร์43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
422
24012002004831369900808164 | เด็กหญิงจิรารัตน์ ตันติปัญจพร43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
423
24012002004841249900989721 | เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์ เเก้วพิกุล13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
424
24012002004851100201929462 | นางสาวพิชญ์พิมล หาระโคตร43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
425
24012002004861249900986195 | เด็กหญิงสุชาวดี บุญสวน13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
426
24012002004871249900982131 | เด็กหญิงกมลฉัตร เชาวน์ดี13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
427
24012002004881249900988830 | เด็กหญิงเบญญาพร ประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
428
24012002004891349900986586 | เด็กหญิงธนพร กุลจิตต์เจือวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
429
24012002004901249900972194 | เด็กหญิงชฎาฉัตร ธรรมไพศาล13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
430
24012002004911209000348273 | นางสาวชญานิษา ทองศรี43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
431
24012002004921409903901750 | เด็กหญิงแพรวพลอย พิพัฒน์เจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
432
24012002004931249901001818 | เด็กหญิงปุณยาวีร์ มิ่งเมือง13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
433
24012002004941249900977323 | เด็กหญิงประภัสสร ชื่นบาน13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
434
24012002004951240401238551 | เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แย้มเกษร13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
435
24012002004961249901002636 | เด็กหญิงจอมสุดา ศรีอุดมศิลป์13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
436
24012002004971240301265981 | เด็กหญิงพัธทนันธ์ ประเสริฐสุข43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
437
24012002004981249600025611 | เด็กหญิงปภาดา เชิดชู43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
438
24012002004991249900987361 | เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธิเศียร13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
439
24012002005001248100086326 | เด็กหญิงณัฐธิดา เสาวันดี13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
440
24012002005011249600024304 | เด็กหญิงภัทราพร บุญเสริมสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
441
24012002005021329400075184 | นางสาวฤทัยกานต์ ม่วงศรี43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
442
24012002005031200601424324 | นางสาวจิรสุดา สร้อยสน43 | ห้องเรียนปกติ ม.41 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
443
24012002005041249900982301 | เด็กหญิงสรารักษณ์ สุขเกษม13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
444
24012002005051204600310261 | เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กองสีผิว13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
445
24012002005061200601477053 | เด็กหญิงกฤตพร แซ่เซียว13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
446
24012002005071769900965690 | เด็กหญิงพิมพ์ธาดา โพธิ์สว่าง13 | ห้องเรียนปกติ ม.11 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
447
24012002005081249900924742 | เด็กหญิงกมล พัสดุ43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
448
24012002005091249900943325 | เด็กหญิงกัณภัทร์ วชิรพันธ์ุ13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
449
24012002005101249900994601 | เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องศรี13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
450
24012002005111439900602433 | นางสาวชลธิชา ศรีสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
451
24012002005121249900978419 | เด็กหญิงณิชชา ใหม่เจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
452
24012002005131249900976530 | เด็กหญิงณีรนุช สวัสดี13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
453
24012002005141249900979628 | เด็กหญิงณภัชชา ศรีอยู่เดิม13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
454
24012002005151769900964537 | เด็กหญิงบุญยวีร์ เศรษฐีไพบูลย์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
455
24012002005161249900994198 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขียวอุไร13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
456
24012002005171249900999696 | เด็กหญิงศิริพรรณ มนัส13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
457
24012002005181240301262825 | นางสาวอนุสรา อนุรักษ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
458
24012002005191249900994295 | เด็กหญิงทิฆัมพร สอนเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
459
24012002005201249900970531 | เด็กหญิงณภัทรลภา จิ้มลิ้ม13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
460
24012002005211100600581028 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา อมาตยกุล13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
461
24012002005221249900984362 | เด็กหญิงสุวิชญา รอดแก้ว13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
462
24012002005231209000671410 | เด็กหญิงธญาภัท วัจนะเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
463
24012002005241149901011512 | นางสาวพรวรินทร์ ฉุงน้อย43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
464
24012002005251249900996727 | เด็กหญิงภารดี สร้อยระย้า13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
465
24012002005261249901003900 | เด็กหญิงวิชิดา พิพัฒน์จำเริญกุล13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
466
24012002005271249901003918 | เด็กหญิงวิชิตา พิพัฒน์จำเริญกุล13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
467
24012002005281209702288386 | นางสาวขนิษฐา พรหมมา43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
468
24012002005291379900466115 | เด็กหญิงประภาศิริ สีหารัตน์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
469
24012002005301247400004243 | เด็กหญิงณัฐริการ์ เป้าไธสง13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
470
24012002005311249901000625 | เด็กหญิงณิชาพร น่วมมะสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
471
24012002005321209501232324 | เด็กหญิงอินทุอร เพชรแสง43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
472
24012002005331248000027751 | เด็กหญิงศศิประภา เชื้ออ่าว43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
473
24012002005341248000035207 | เด็กหญิงนันทัชพร พันธ์วิวัฒน์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
474
24012002005351240401239027 | เด็กหญิงจุฑามาศ คู่แก้ว13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
475
24012002005361249900982017 | เด็กหญิงณัฐนันท์ ปทุมรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
476
24012002005371219901152042 | นางสาวกัญญาลักษณ์ สุขชนะ43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
477
24012002005381249901004132 | เด็กหญิงอริศา แสงอุไร13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
478
24012002005391249900995879 | เด็กหญิงวันทยา รัตนสินธุ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
479
24012002005401160700101427 | เด็กหญิงข้าวทิพย์ กองโรงธรรม13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
480
24012002005411249900990770 | เด็กหญิงปิย์วรา เป้าเปี่ยมทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
481
24012002005421200601477541 | เด็กหญิงวริศรา ดีสวน13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
482
24012002005431249900980081 | เด็กหญิงธริศรา น้อยจินดา13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
483
24012002005441249900989453 | เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
484
24012002005451249900992501 | เด็กหญิงลักสิกา อินจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
485
24012002005461249900988252 | เด็กหญิงอินทิรา งามผิว13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
486
24012002005471248500033572 | เด็กหญิงพัทรศยา แป้นมา13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
487
24012002005481249900999106 | เด็กหญิงจรัญญา แต้งัก13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
488
24012002005491249900982459 | เด็กหญิงธัชพรรณ แฝงศาสตรา13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
489
24012002005501104700221931 | เด็กหญิงอนัญญา จันปุ่ม13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
490
24012002005511249900968448 | เด็กหญิงอรกานต์ ฆ้องเดช13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
491
24012002005521248500031863 | เด็กหญิงเมธิณี สังทอง13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
492
24012002005531249600024550 | นางสาวชลธิชา แพน้อย43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
493
24012002005541209000537602 | เด็กหญิงขวัญสุภาภักษ์ หัตถกอง13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
494
24012002005551249900989852 | เด็กหญิงชมัยพร แก้วเกิด13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
495
24012002005561249600029799 | เด็กหญิงจุฑามาศ ลุนธิระวงค์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
496
24012002005571249900815838 | นางสาวธิดารัตน์ เเซ่เตียว43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
497
24012002005581249900883299 | นางสาววรัญชลี บุญเสริม43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
498
24012002005590024801001394 | เด็กหญิงบัว -13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
499
24012002005601249900978770 | เด็กหญิงสิริวิมล แพงวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
500
24012002005611249901008634 | เด็กหญิงณัฐธิดา รุ่งเรือง13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
501
24012002005621101000158656 | เด็กหญิงอรวรา นวลเเก้ว43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
502
24012002005631248500031898 | เด็กหญิงปาริดา อินทโพธิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
503
24012002005641249901002270 | เด็กหญิงณัฐณิชา โชติช่วง13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
504
24012002005651249900996140 | เด็กหญิงพัชรภร ธนาภูวนันต์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
505
24012002005661103704250951 | นางสาวธันยนันท์ ดิฐวัฒนบูลย์43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
506
24012002005671249900997651 | เด็กหญิงสุทธิกานต์ กรเกษม13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
507
24012002005681249900989020 | เด็กหญิงฐิตาพร นวลรุ่ง13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
508
24012002005691249900994325 | เด็กหญิงกัณภัทร์ วชิรพันธุ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
509
24012002005701249900979636 | เด็กหญิงรักษินันต์ สมมัง13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
510
24012002005711101501441440 | เด็กหญิงกัญญ์ณรัณ ค้วนสมบุญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
511
24012002005720024991022967 | นางสาวโบ -43 | ห้องเรียนปกติ ม.42 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
512
24012002005731248500031804 | เด็กหญิงภณิดา ขำโพธิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
513
24012002005741249900975631 | เด็กหญิงวรรณรดา ดิษฐาพร13 | ห้องเรียนปกติ ม.12 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
514
24012002005751249900998924 | เด็กหญิงพิมพ์รตา ชื่่นใจ13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
515
24012002005761749901069698 | นางสาวปวีณา สันทยา43 | ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
516
24012002005771248000035851 | เด็กหญิงกวินธิดา ทะนาน13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
517
24012002005781240301261357 | นางสาวฐิติวรดา เดชะรัศมี43 | ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
518
24012002005791249900996271 | เด็กหญิงกัญชลิกา เลี่ยมใจดี13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
519
24012002005801249900981673 | เด็กหญิงยวิษฐา แดงสุริศรี13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
520
24012002005811249900883612 | เด็กหญิงชลลดา ทองไพจืตร43 | ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
521
24012002005821209000578104 | เด็กหญิงวรรณพร พิสุทธิ์ทรัพย์13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
522
24012002005831249900869971 | นางสาวณัฐชา พรมวงค์43 | ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
523
24012002005841250101703399 | เด็กหญิงปพิชญา มั่งมี43 | ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
524
24012002005851249901006917 | เด็กหญิงพิมพ์ชญา อินทรสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
525
24012002005861249901000935 | เด็กหญิงสุภาวิณี ใหมอ่อน13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
526
24012002005871119902587281 | เด็กหญิงณัฏฐากรณ์ ฤทธิ์สมบูรณ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
527
24012002005881249900954579 | เด็กหญิงสิรินดา ลายประดิษฐ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
528
24012002005891249900978630 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไหมทอง13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
529
24012002005900240301284861 | เด็กหญิงธนพร ยิ่งรุ่งเรือง13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
530
24012002005912249900994449 | เด็กหญิงธมลวรรณ เพชรงาม13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
531
24012002005921249600025068 | เด็กหญิงปารมี ไพบูลย์43 | ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
532
24012002005931249901001249 | เด็กหญิงเบญญาภา บุญยรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
533
24012002005941249900998258 | เด็กหญิงวิรากานต์ ฉิมมารักษ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
534
24012002005951249900989844 | เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เพ็ญศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
535
24012002005961249901000480 | เด็กหญิงอริศรา ธานี13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
536
24012002005971249900889190 | เด็กหญิงศิรภัสสร วงษ์เล็ก43 | ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
537
24012002005981249900893626 | เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีรัตน์43 | ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
538
24012002005991249900994571 | เด็กหญิงพรนัชชา แสงสมบูรณ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
539
24012002006001240301280050 | เด็กหญิงชนมน รัตนชูวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
540
24012002006011249900870731 | เด็กหญิงจารุกัญญ์ รัตนชูวงศ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
541
24012002006021209000569067 | เด็กหญิงกิตติยา ไกรรัศมี13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
542
24012002006031104000287998 | เด็กหญิงอาริษา ยิ้มศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
543
24012002006040024991023688 | เด็กหญิงพาขวัญ -13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
544
24012002006051150601206336 | เด็กหญิงรุ้งตะวัน โสนางาม13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
545
24012002006061248100056354 | นางสาวกัญญาพัชร มีประวัติจักริน43 | ห้องเรียนปกติ ม.43 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
546
24012002006071209000586701 | เด็กหญิงณัฐดา ศรีศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ม.13 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
547
24012002006081249900984567 | เด็กหญิงอิสรีย์ คุณาธรธิติภา13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
548
24012002006091249900878465 | นางสาวศศิกานต์ โสวรรณะ43 | ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
549
24012002006101240401239167 | เด็กหญิงณิชนันท์ สกุลศรี13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
550
24012002006111249900978931 | เด็กหญิงสุวภัทร เจตบุตร13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
551
24012002006121240301281854 | เด็กหญิงชลธิชา แสงโสภณ13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
552
24012002006131104301292265 | เด็กหญิงกันยากร อินทร์ประสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
553
24012002006141240301280351 | เด็กหญิงธัธชา ชะอุ่ม13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
554
24012002006151249900974111 | เด็กหญิงพิชชาอร ใหม่สุวรรณ13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
555
24012002006161249900997090 | เด็กหญิงจิรวดี สุขสินชัย13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
556
24012002006171250101677282 | นางสาวณัฐวิภา ศรีสิงห์43 | ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
557
24012002006181729900766115 | นางสาวณภัสนันท์ ปั้นทองคำ43 | ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
558
24012002006191209000569474 | เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ โสมพันธ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
559
24012002006201579901472443 | เด็กหญิงภัคธีมา บุญศรีมี13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
560
24012002006211250101781217 | เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรีอุบล13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
561
24012002006221200601437825 | นางสาวอารียา สามุติรัมย์43 | ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
562
24012002006231249900979113 | เด็กหญิงชญาดา พุ่มหอม13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
563
24012002006241240600302322 | เด็กหญิงณัฐธยาน์ ใจงาม13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
564
24012002006251240600299917 | เด็กหญิงกษิรา ศรีเมือง13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
565
24012002006261348900234701 | เด็กหญิงธนภรณ์ เนียรภาค13 | ห้องเรียนปกติ ม.14 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
566
24012002006271249900900967 | เด็กหญิงดุษฎี ศิลปี43 | ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
567
24012002006281309903436853 | นางสาวณิชา มาระโภชน์43 | ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
568
24012002006291240600255472 | นางสาวพิมพ์วรางค์ วงค์ปราณี43 | ห้องเรียนปกติ ม.44 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
569
24012002006301103704212951 | นางสาวพิจิตตรา เอมบัณฑิตย์43 | ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
570
24012002006311103704212960 | นางสาวเต็มรัตน์ เอมบัณฑิตย์43 | ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
571
24012002006321249900985679 | เด็กหญิงบุญธิดา อ่อนชด13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
572
24012002006331240401214237 | เด็กหญิงภุมรัตน์ คงเมฆ43 | ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
573
24012002006341249900984541 | เด็กหญิงพัชรีพร อบนวล13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
574
24012002006351249900990117 | เด็กหญิงวีรปรียา ศรีจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
575
24012002006361368900038732 | นางสาววิยดา ภู่หมื่นไวย์43 | ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
576
24012002006371149901044887 | เด็กหญิงชมภูนุช พลรักษา43 | ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
577
24012002006381249900971201 | เด็กหญิงณัฐธิดา พงศ์ทวีพร13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
578
24012002006391249900991989 | เด็กหญิงอริสา สำราญศรี13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
579
24012002006401248000034995 | เด็กหญิงสิราวรรณ ชมเชย13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
580
24012002006411249900864529 | นางสาวจุฑาทิพย์ ดีอินทร43 | ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
581
24012002006421209601714240 | เด็กหญิงณัฐมน กุณฑลรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
582
24012002006431249900997162 | เด็กหญิงนัชชานันต์ ลายประดิษฐ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
583
24012002006441249900867161 | นางสาวกัญญาวีร์ ละม่อม43 | ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
584
24012002006451159800107310 | เด็กหญิงพีชญา คำแสน13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
585
24012002006461247400000205 | นางสาววรรณธนศร ใกล้อันจันทร์43 | ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
586
24012002006471249901002385 | เด็กหญิงภริตา แสงอรุณ13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
587
24012002006482240600043562 | นางสาวศริยา ทองยั่งยืน43 | ห้องเรียนปกติ ม.45 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
588
24012002006491249900983226 | เด็กหญิงชญาดา มีนาภา13 | ห้องเรียนปกติ ม.15 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
589
24012002006501249901003284 | เด็กหญิงชุติมา นาคสกุล13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
590
24012002006511110301532220 | เด็กหญิงฐิตารีย์ ทรัพย์สุนทร13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
591
24012002006521478800079444 | เด็กหญิงชัญญานุช ล้อวัชระกุล13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
592
24012002006531200901499591 | เด็กหญิงกวิสรา ราศีแสนสุข43 | ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
593
24012002006541249900983641 | เด็กหญิงพรนภา แก้วเกิด13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
594
24012002006551209000310721 | นางสาวอริศรา วงษ์ศรี43 | ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
595
24012002006561249900996921 | เด็กหญิงมนัสพร อรุณพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
596
24012002006571249901002199 | เด็กหญิงปุณยาพร คุ้มเสร็จ13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
597
24012002006581249900974642 | เด็กหญิงณัฏฐนิชา กับบุญมา13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
598
24012002006591200601430511 | นางสาวอินทิพร นิลสวัสดิ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
599
24012002006601209702651341 | เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา เฮงเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
600
24012002006611249900985059 | เด็กหญิงนฤมล ฮวดตี๋13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
601
24012002006621349700418150 | เด็กหญิงวิชชุวรรณ จำศรี13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
602
24012002006631249900972020 | เด็กหญิงณัฐมล คงนาขา13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
603
24012002006641104301315869 | เด็กหญิงธนวัน ยังให้ผล13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
604
24012002006651104301095192 | เด็กหญิงวริญญา ป้องกันทรัพย์43 | ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
605
24012002006661248100059388 | นางสาวปนิดา เผือกแก้ว43 | ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
606
24012002006671249900976131 | เด็กหญิงปวันรัตน์ เทพมงคล13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
607
24012002006681249900888223 | นางสาวศุภิสรา นุชสายสวาท43 | ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
608
24012002006691240301259026 | นางสาวกมลพร อบนวล43 | ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
609
24012002006701249900984826 | เด็กหญิงกมลวรรณ์ กาญจนเกตุ13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
610
24012002006711248500033564 | เด็กหญิงมลฐกาญน์ อ่อนจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
611
24012002006721219901156838 | นางสาวพิมพ์กานต์ วงษ์พิทักษ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
612
24012002006731305300033591 | เด็กหญิงปณัฏฎา บุญครบุรี43 | ห้องเรียนปกติ ม.46 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
613
24012002006741249900997014 | เด็กหญิงกาญจนภัส เกตุสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
614
24012002006751249901002458 | เด็กหญิงวัชราภรณ์ วุฒิสิงห์13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
615
24012002006761260412204798 | เด็กหญิงพัณภัสสร ใจอุ่น13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
616
24012002006771249900987418 | เด็กหญิงวิชญาดา อุทัยมา13 | ห้องเรียนปกติ ม.16 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
617
24012002006781240301279892 | เด็กหญิงวรรณกานต์ เก็บรักษา13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
618
24012002006791249900983234 | เด็กหญิงกนกจันทร์ จุฑาทัศน์13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
619
24012002006801249900869431 | นางสาวชาลิสา ทองคำมา43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
620
24012002006811103704627809 | เด็กหญิงธัญญพัทร์ กีรติบวรชัย13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
621
24012002006821249900982076 | เด็กหญิงทิพมาศ ขิมทัด13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
622
24012002006831104301282987 | เด็กหญิงอนัญพร อารีย์รอบ13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
623
24012002006841249900975231 | เด็กหญิงอัญญาริณณ์ นิพนธ์รัมย์13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
624
24012002006851249900993451 | เด็กหญิงชาลิสา เจ็งกุหลาบ13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
625
24012002006861209000575334 | เด็กหญิงลักษิกกานฐ์ พรงาม13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
626
24012002006871749800516818 | เด็กหญิงพิชญา กีมานนท์13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
627
24012002006881249900987795 | เด็กหญิงณัฐณิชา แสงอินทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
628
24012002006891101000304768 | เด็กหญิงอริสา คงจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
629
24012002006901103400148889 | เด็กหญิงเพ็ญผกา นิลรัตน์ ณ อยุธยา43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
630
24012002006910024991042852 | เด็กหญิงโกกิ ทาวิน13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
631
24012002006921249600024151 | นางสาวณัฐณิชา เสงี่ยมใจ43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
632
24012002006931249900973174 | เด็กหญิงมาริสา ศรีอรุณ13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
633
24012002006941249900985067 | เด็กหญิงไอรดา สุขสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
634
24012002006951249900971287 | เด็กหญิงปภาวรินท์ แก้วศรี13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
635
24012002006961249900989828 | เด็กหญิงชลิตา นิลจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
636
24012002006971249900986535 | เด็กหญิงวิรัลพัชร สุดสงวน13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
637
24012002006981249901007263 | เด็กหญิงวรญา จิณหัชชพณ13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
638
24012002006991249900881661 | นางสาวภัทราพร สอนศรี43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
639
24012002006991249900881661 | นางสาวภัทราพร สอนศรี43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
640
24012002007001249900841901 | นางสาวกัลยารัตน์ สุดใจ43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
641
24012002007011249900985831 | เด็กหญิงพิณนิภา สมโรย13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
642
24012002007021369900941671 | เด็กหญิงมุตตา กระจาดเงิน13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
643
24012002007031249901008669 | เด็กหญิงธิดารักษ์ พงษ์การุณ13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
644
24012002007041248100058691 | นางสาวสุธินันท์ บุพพฤทธิ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
645
24012002007051249900979903 | เด็กหญิงพิมพ์ชนิสร แสงจันทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
646
24012002007061249900999751 | เด็กหญิงกัญญาพัชร บัวพูล13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
647
24012002007071249900998347 | เด็กหญิงบุญรักษา เทพราช13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
648
24012002007081249900997278 | เด็กหญิงวรรษมน น่วมหมวก13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
649
24012002007091249900981169 | เด็กหญิงศสิยากรณ์ ชั่งเกวียน13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
650
24012002007101249900986608 | เด็กหญิงธนภรณ์ สำเร็จศิลป์13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
651
24012002007111240600276372 | นางสาวอมลวรรณ วงสีทอง43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
652
24012002007121104301120006 | เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ พุ่มชะอุ่ม43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
653
24012002007131309923879232 | เด็กหญิงวรวลัญช์ มั่นคง13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
654
24012002007141679000066894 | นางสาวสิริยากร สีพรม43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
655
24012002007151248500032371 | เด็กหญิงกนกวรรณ นิลประเสริฐ13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
656
24012002007161209000543793 | เด็กหญิงสกุลศรี สุขเกษม13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
657
24012002007171104100050230 | เด็กหญิงฐิติวรดา ธนวรดร13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
658
24012002007181249900992781 | เด็กหญิงณัฎฐกานต์ พุฒตาล13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
659
24012002007191249900998967 | เด็กหญิงพรปวีณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
660
24012002007201248000035282 | เด็กหญิงพิชชาภา ไชโย13 | ห้องเรียนปกติ ม.17 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
661
24012002007211249900879933 | นางสาวปุณยาภา โสริทร์43 | ห้องเรียนปกติ ม.47 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
662
24012002007221249900978681 | เด็กหญิงวิรัลยุพา ชัยนพรัตน์13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
663
24012002007231249900892191 | เด็กหญิงพัชรพร ผูกโอสถ43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
664
24012002007241249900972593 | เด็กหญิงปิยวรรณ นันทวิสิทธิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
665
24012002007251249900983765 | เด็กหญิงปภัทร์สิริ คูณแสน13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
666
24012002007261209000393783 | เด็กหญิงกฤตพร ด่างเหลา43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
667
24012002007271249900976718 | เด็กหญิงวิชญาดา งามศิริ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
668
24012002007281249900906183 | เด็กหญิงสิรินทรา พุ่มแพรพันธ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
669
24012002007291104700228684 | เด็กหญิงภคปภา เกรัมย์13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
670
24012002007301103400207338 | เด็กหญิงพุทธธิดา บุญศรีเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
671
24012002007311103704223457 | นางสาวชลลดา โสพันนา43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
672
24012002007321249900971406 | เด็กหญิงนพรัตน์ สีพุทธา13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
673
24012002007331240900971406 | เด็กหญิงนพรัตน์ สีพุทธา13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
674
24012002007341249900987078 | เด็กหญิงชุติภา จาอินต๊ะ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
675
24012002007351240900097140 | เด็กหญิงนพรัตน์ สีพุทธา13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
676
24012002007361249900874397 | นางสาวกมลชนก รบอาจ43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
677
24012002007371249900878996 | นางสาวภัทรธิดา ศุขศิริ43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
678
24012002007381249900994147 | เด็กหญิงชัญญานุช นุชสุข13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
679
24012002007391249900863697 | นางสาวณปภัทร เขตต์กลาง43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
680
24012002007401249900975657 | เด็กหญิงชนัญชิดา บุญหนุน13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
681
24012002007411249900868028 | นางสาวอาทิตญา ฉิมมารักษ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
682
24012002007421249900802086 | นางสาวสุวพิชชา กานยะคามิน43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
683
24012002007431249901003624 | เด็กหญิงอาทิตติยา ฉั่วยู่เน้ย13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
684
24012002007441101000341493 | เด็กหญิงอติกานต์ ศิขรินทร์13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
685
24012002007451247400004308 | เด็กหญิงพิชญาพร การประไพ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
686
24012002007461249900981002 | เด็กหญิงศิริรัก หะซัน13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
687
24012002007471103704578336 | เด็กหญิงชยณัฐ สงครามยศ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
688
24012002007481209000358236 | นางสาวภรภัทร สมประสงค์43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
689
24012002007491249900978443 | เด็กหญิงเปรมลภัสสร์ แสงโสภณ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
690
24012002007501679900818787 | เด็กหญิงพรนัชชา บุญยวง13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
691
24012002007511240600274311 | เด็กหญิงพิชญาภา อินสุวรรณ43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
692
24012002007521240301284616 | เด็กหญิงธรรมิกา ล้อเสียง13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
693
24012002007531249600029713 | เด็กหญิงขวัญแก้ว เทวารุธ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
694
24012002007541249900970931 | เด็กหญิงนฤมล จีนหนู13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
695
24012002007551249900971651 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฤทธิเดช13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
696
24012002007561709800592590 | เด็กหญิงภัคจิรา โหมดวิจิตร13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
697
24012002007571249900977757 | เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเขียน13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
698
24012002007581249900975339 | เด็กหญิงภัทรวดี ฉลาดสุข13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
699
24012002007591249900998207 | เด็กหญิงญานิศา โภชนะ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
700
24012002007601749400126231 | เด็กหญิงณัฏฐกานต์ จิตรกิตติรัตน13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
701
24012002007611248500032436 | เด็กหญิงไอรินทร์ โม่งเม้า13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
702
24012002007621240401237393 | เด็กหญิงณีราพรรณธ์ สุขสวัสดิ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
703
24012002007631200601467589 | เด็กหญิงภัทรลภา เอื้อเฟื้อ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
704
24012002007641249900977358 | เด็กหญิงนาฏลัดดา พรหมช่วย13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
705
24012002007651249900985814 | เด็กหญิงพิรญา มุ่งดี13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
706
24012002007661249900981681 | เด็กหญิงเพชรนิล วงค์จินดา13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
707
24012002007671249900976149 | เด็กหญิงสมิตรานันท์ ขวัญยาใจ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
708
24012002007681302501070092 | เด็กหญิงชนาภา ประจวบสุข13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
709
24012002007691248500032096 | เด็กหญิงสุจินันทน์ สุวินัย13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
710
24012002007701200601466507 | เด็กหญิงธัญญพัทธ์ สืบสกุลกาญจน์13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
711
24012002007711248500033980 | เด็กหญิงภควดี โพธิ์แก้ว13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
712
24012002007721249900869482 | เด็กหญิงศิริประภา บุตย์คนิช43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
713
24012002007731249900973832 | เด็กหญิงอินทิมา อุ่นเรือน13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
714
24012002007741240600304368 | เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองขาว13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
715
24012002007751240600275457 | เด็กหญิงวันใหม่ โอ่วเจริญ43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
716
24012002007761249900985105 | เด็กหญิงดนุนุช วาสะสิริ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
717
24012002007771249900984702 | เด็กหญิงทอฝัน พันธุ์อารีย์13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
718
24012002007781249900880818 | เด็กหญิงบงกชธร เกตุไชย43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
719
24012002007781249900880818 | นางสาวบงกชธร เกตุไชย43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
720
24012002007791249900981304 | เด็กหญิงลภัสรดา สุมาลี13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
721
24012002007801249900990150 | เด็กหญิงสุริตา ฤทธิ์มงคล13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
722
24012002007811249900997529 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทาเอื้อ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
723
24012002007821249901003799 | เด็กหญิงศิริประภา สาระสี13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
724
24012002007831248000036441 | เด็กหญิงจิรัชฌา บุญญา13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
725
24012002007841219800522430 | เด็กหญิงสาธินี ระวัง13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
726
24012002007851209000362128 | เด็กหญิงกุลกัลยา สนรักษา43 | ห้องเรียนปกติ ม.48 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
727
24012002007861104301307467 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภาระกิจ13 | ห้องเรียนปกติ ม.18 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
728
24012002007881248000035908 | เด็กหญิงพัชรมัย สาลากาหมุด13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
729
24012002007891249900987281 | เด็กหญิงนัฐนันท์ ปาสาณพงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
730
24012002007901240301281927 | เด็กหญิงญดาพร บุญเกิดมา13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
731
24012002007911249900887120 | นางสาวพรรณิศา ปันตะระษี43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
732
24012002007921209000329961 | นางสาวธนั​ญญา​ พงษ์​กิจ​เดช​โชติ​43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
733
24012002007931249900996778 | เด็กหญิงพลอยไพลิน ฉิมเจริญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
734
24012002007941249900980308 | เด็กหญิงพรสวรรค์ จันโท13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
735
24012002007951240301261781 | เด็กหญิงปิยะธิดา สายชู43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 รอการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
736
24012002007961249600029187 | เด็กหญิงจิรัชยา แสงสมพงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
737
24012002007981249900858031 | นางสาวนันทิตา เรืองฤทธิ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
738
24012002007991104301018805 | นางสาวพรชนก คำทา43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
739
24012002008001249900994783 | เด็กหญิงชญานิน เจริญวงศ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
740
24012002008011406600061607 | เด็กหญิงสราวลี กุลอัก13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
741
24012002008021248000035525 | เด็กหญิงบัณฑิตา พรหมเทศนา13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
742
24012002008031249900983072 | เด็กหญิงวิชญาพร จงมีสุข13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
743
24012002008041249900988899 | เด็กหญิงฑิฆัมพร รักษาวงษ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
744
24012002008051209501229129 | เด็กหญิงรุ่งระวี บุญนิติตระกูล43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
745
24012002008061249900979849 | เด็กหญิงจิราวรรณ จงคา13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
746
24012002008071249900993086 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สินลามอญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
747
24012002008081279900342026 | นางสาวพิมผกานต์ เหมรา43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
748
24012002008091240301261217 | เด็กหญิงทนิดา จันทร์เทียม43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
749
24012002008101208300072175 | เด็กหญิงนิษฐา สหายา13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
750
24012002008111249900998321 | เด็กหญิงวรัญญา เสน่หา13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
751
24012002008121110201398050 | เด็กหญิงฐิติพร อยู่เย็น13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
752
24012002008131249900866670 | เด็กหญิงภัททิรา ทองอะหร่าม43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
753
24012002008151249900892531 | เด็กหญิงกุลธิดา พิมคำ43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
754
24012002008151249900892531 | เด็กหญิงกุลธิดา พิมคำ43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
755
24012002008171249900887910 | นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดี43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
756
24012002008181249900975495 | เด็กหญิงน้ำทิพย์ ศรีดี13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
757
24012002008191729900780452 | นางสาวพิชญธิดา เลิศทัศนวนิช43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
758
24012002008211249900985555 | เด็กหญิงพรปวีณ์ ประสมบุญ13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
759
24012002008221249900997146 | เด็กหญิงกนกวรรณ ฉ่ำสมบูรณ์13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
760
24012002008231249900984613 | เด็กหญิงศิริวิมล ธิกุล13 | ห้องเรียนปกติ ม.19 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
761
24012002008251240401212561 | เด็กหญิงพิชญา ซิมมณี43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
762
24012002008261249600024398 | นางสาวมนรดา หอมพามา43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด
763
24012002008271249900885801 | นางสาวศุภิสรา ศิริวงศ์43 | ห้องเรียนปกติ ม.49 มี.ค. 2566 ผ่านการตรวจสอบ
ยังไม่ได้กำหนด